חלקת מחוקק על אבן העזר לו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| חלקת מחוקק על שולחן ערוך אבן העזר לו |

סעיף א[עריכה]

(א) יכולה לעשות שליח לקבל קידושיה:    כבר נתבאר בסי' שלפני זה סעיף ג' דצריך לעשותו בעדים ואם נעשה בלא עדים אפ"ה יש להחמיר ולהצריכה גט:

(ב) ומצוה שתתקדש ע"י עצמה:    אף שאין האשה מצווה על פ"ו מ"מ היא עושה מצוה שמסייעת לאיש שיקיים המצוה על ידה:

(ג) ואפילו שתק:    כלו' ואפי' השליח שתק ולא השיב הן כמו דגבי אשה מהני אם שתק' בשעת מתן מעות:

(ד) אם היו עסוקין באותו ענין:    מילת' באפי נפש' היא וברמב"ם גריס ואם בוי"ו:

(ה) אלא מדעת השליח:    נר' דכ"ש אם כתב מדעת האשה דעדיף מדעת השליח רק דלא תימ' כשמתקדש' ע"י שליח לא בעי דעת כלל דהא אפי' במתקדש' ע"י עצמה פליגי בגמ' אי בעינן מדעת' קמ"ל דדין השליח כדין האשה ואם כתבו שלא מדע' שניהם הוי ספק מקודש' כמו שנתבאר לעיל בסי' ל"ב:

(ו) שאינו כותבו אלא מדעת':    הטעם עיין בר"ן ובמ"מ הביאם הב"י סי' ל"ב ס"ק א':

סעיף ה[עריכה]

(ז) דשליח דקדושין אינו יכול למנות:    קאי אכל שלוחים בין שליח לקבלה בין שליח להולכה ואיכא לפלוגי בין מסר בידו טבעת או דברים ומדסתם ש"מ דקאי אכל שלוחים כדעת הקדוש לעיל ס"ק ט"ז:

סעיף ח[עריכה]

(ח) וקבל' בסתם:    מכאן משמע דאין שליח לקבלה צריך שיאמר הן דאפי' קיבל בשתיקה סגי וכמ"ש למעלה:

סעיף ט[עריכה]

(ט) ולפיכך קבל' הקדושין היא:    כלו' דלא תימ' מאחר שקבלה הקדושין ולא החזירה לו ש"מ שהיא הסכימה להתקדש לו ע"כ אמר מאחר שהוא שואל אותה מה שבלבה גם היא נמלכת בעצמה כדת מה לעשו' ולא הסכימה מיד ע"כ הוו ספק קידושין ודוקא שנתן ביד' שתי פרוטו' דאז איכא לספוקי דא"ל אתחזאי כלו' ואם לא תרצי תתן ב' פרוטות להאשה המשלחת אותך ואם תרצי תתן לה אחת ותחזיק לך אחת אבל אם שתי נשים עומד' זו אצל זו ונתן להאח' פרוט' וא"ל הרי את מקודשת לי ולשניה נתן לה ג"כ פרוט' וא"ל ואת הוו קידושין גמורין דמסתמ' ואת נמי קאמר לה כך כתבו המפרשים והובא בד"מ ולא ידעתי למה הושמט כאן:

סעיף י[עריכה]

(י) שאין האב יכול לעשות שליח:    כלו' שלכתחלה אין נכון שיהיה האב שליח לקבלה לבתו הגדולה שמא יטעו הרואים שהי' מקודשת אף בלא שליחו' כמו שהאב מקדש בתו נערה וקטנה אבל בשליח להולכ' שהאב יוליך הקידושין לבתו בזה אין חשש איסור וע"כ כ' רבינו הטור דין זה בסי' זה דמיירי בשליחו' קבלה וגם הראיה שמביא הרא"ש מן העיטור (הועתק בטור ס"ס זה) מיירי ג"כ שיכול לקבל קידושין עבור בתו אבל בתשו' הרא"ש כ' בזה הלשון אם האב יכול לעשו' שליח לקדש בתו בשליחו' המקדש משמע דבשליח להולכ' מיירי הרשב"א ועיין שם בתשו' משמע ג"כ דבשליח לקבל' מיירי ומיהו ע"פ הדין בין שליח להולכ' בין שליח לקבלה יכול להיות לבתו ולאמו ולשאר קרובו' וכמ"ש המפרשים והוב' בב"י:

סעיף יא[עריכה]

(יא) שצריכה גט מספק:    דקדק בלשונו ולא אמר מקודש' מספק דודאי אין כאן קידושין כלל כמו שיתבאר בסי' שאחר זה ואם נשאת לאחר לא תצא אלא רק דלכתחלה צריכ' גט מצד החומר':