חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע״ח–2018


הגדרות
בחוק זה –
”חוק זכויות הסטודנט“ – חוק זכויות הסטודנט, התשס״ז–2007;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”נקודות זכות“ – נקודות זכות לקראת תואר אקדמי;
”סטודנט“ – מי שלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה.
נקודות זכות בעבור פעילות חברתית וקהילתית
(א)
סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:
(1)
פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים; המוסד להשכלה גבוהה יקבע תכנית להכרה בפעילות כאמור המזכה בנקודות זכות לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד; התכנית תכלול, בין השאר, הוראות בדבר הכרה בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים או מפלגתיים, שבהם אפשר יהיה להשתתף בפעילות כאמור; לעניין זה, ”אגודת הסטודנטים“ – כהגדרתה בחוק זכויות הסטודנט, ואם אין במוסד אגודה כאמור – ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט;
(2)
שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים; בפסקה זו, ”שירות מילואים“ – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008.
(ב)
למוסד להשכלה גבוהה יהיה חופש פעולה לקבוע את התכנית כאמור בסעיף קטן (א) בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות הנהוגות בו.
מינוי אחראי
מוסד להשכלה גבוהה ימנה אחראי מטעמו לקשר בין המוסד ובין הגופים והארגונים שהוכרו לפי התכנית לפעילות חברתית וקהילתית כאמור בסעיף 2.
ביצוע ותקנות
שר החינוך ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשע״ט.


התקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשע״ח (9 ביולי 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • נפתלי בנט
  שר החינוך
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.