חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס״ח–2008


מטרה
מטרתו של חוק זה לקבוע את זכותו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז סיוע אשר יוחד לעניין זה.
הגדרות [תיקון: תשע״א, תשע״ב]
בחוק זה –
”הוועדה“ – ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;
”חוקר ילדים“ – כמשמעותו בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו–1955 (להלן – חוק הגנת ילדים);
”מרכז סיוע“ – מרכז סיוע שהוקם לפי הוראות סעיף 4;
”נפגע עבירה“ – מי שנפגע במישרין מעבירה;
”עבירת מין או אלימות“ – עבירה מן העבירות המנויות בתוספת לחוק הגנת ילדים, או בסעיף 368ד(ח) לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
”פקיד סעד“ – (נמחקה);
”השר“ – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
סיוע ראשוני לקטין נפגע עבירת מין או אלימות [תיקון: תשע״א]
(א)
קטין נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לקבל סיוע ראשוני במרכזי סיוע אשר יוחדו לעניין זה.
(ב)
במרכזי סיוע יינתן סיוע ראשוני בהתאם לצורכי הקטין בעניינים אלה:
(1)
אבחון וטיפול רפואי;
(2)
אבחון וטיפול נפשי;
(3)
מילוי צרכים גופניים מידיים, לרבות מזון וביגוד;
(4)
פגישה עם חוקר ילדים, חוקר משטרה, עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960 או גורם מוסמך אחר, לשם הפעלת סמכויות חקירה וטיפול, לפי העניין;
(5)
הפניה לשירותי סיוע, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, לרבות לשם קבלת ייעוץ משפטי, מדור חירום, ליווי או טיפול ארוך טווח.
(ג)
סיוע כאמור בסעיף זה יינתן בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים.
הקמה ומימון פעילות של מרכזי סיוע
(א)
השר יקים מרכזי סיוע ויקבע הוראות בדבר הפעלתם.
(ב)
הפעלת מרכזי סיוע תמומן מתקציב המדינה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ב]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סיוע ראשוני לפי הוראות סעיף 3.
(ב)
(1)
תקנות לעניין סעיף 3(ב)(1) ו־(2) יותקנו גם בהתייעצות עם שר הבריאות.
(2)
תקנות לעניין סעיף 3(ב)(4) יותקנו גם בהסכמת השר לביטחון הפנים.
תחילה והחלה בהדרגה [תיקון: תשע״ב]
הקמה והפעלה של מרכזי סיוע לפי חוק זה תיעשה בהדרגה, כך שבכל שנה מיום תחילתו יוקם ויופעל מרכז סיוע אחד לפחות, ובלבד שעד יום כ׳ באייר התשע״ג (30 באפריל 2013) יוקמו ויופעלו שמונה מרכזי סיוע לפחות בפריסה ארצית המאפשרת יישום מלא של הוראות חוק זה.
דיווח לוועדה [תיקון: תשע״ב]
(א)
בתקופה שמיום תחילתו של חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס׳ 2), התשע״ב–2012, עד יום כ׳ באייר התשע״ג (30 באפריל 2013), ידווח השר בכתב לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה לעניין מרכזי הסיוע שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות להקמתם של מרכזי סיוע נוספים; לאחר המועד האמור ידווח השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה.
(ב)
הוועדה תקיים דיון בדיווחים כאמור בסעיף קטן (א).


התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר ב׳ התשס״ח (2 באפריל 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יצחק הרצוג
  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.