חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מילווה קצר מועד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מילווה קצר מועד מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד–1984


הרשאה ללוות [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ה־2, תשמ״ז, תשנ״א, תשנ״ה, תשנ״ו, תשס״ב]
(א)
הממשלה מורשית בזה ללוות, בשם המדינה, מילווה קצר מועד, ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
סדרות של איגרות חוב
איגרות חוב יהיו רשומות על שם ויוצאו בסדרות.
תשלום וערובה
הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של המדינה ומתוך נכסיה.
מכירה במקור לבנק ישראל
הממשלה תמכור את איגרות החוב לבנק ישראל בלבד.
תמורת איגרות החוב [תיקון: תשנ״ו]
הממשלה לא תהיה רשאית להשתמש בתמורת איגרות חוב שנמכרו לבנק ישראל, אלא לשם פירעון המילווה לפי חוק זה או לתשלום הריבית עליו.
פעולות מוניטריות [תיקון: תש״ע]
בנק ישראל ימכור את איגרות החוב לציבור ויקנה אותן ממנו, כל אימת שהדבר נחוץ לדעת נגיד בנק ישראל כדי להשיג את מטרות בנק ישראל ולמלא את תפקידיו כאמור בסעיפים 3 ו־4 לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010.
קביעת תנאים לסוגי סדרות [תיקון: תשנ״א, תשס״ג]
(א)
שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן – הועדה), יקבע בתקנות עניינים אלה לגבי כל סוג סדרות של איגרות חוב –
(1)
התקופה אשר לה יוצאו איגרות החוב ודרכי פדיונן;
(2)
המחיר שבו יימכרו איגרות החוב לבנק ישראל או שיעור הריבית על איגרות חוב כאמור, או הרשאה לשר האוצר או למי שהוא הסמיך לקבוע את המחיר בתוך טווח מחירים או את שיעור הריבית בתוך טווח שיעורים;
(3)
נוסחן של איגרות החוב.
(ב)
(בוטל).
קביעת תנאים לסדרה [תיקון: תשנ״א]
שר האוצר או מי שהוא הסמיך יקבע לגבי כל סדרה של איגרות חוב עניינים אלה:
(1)
סוג הסדרה;
(2)
יום הוצאתה;
(3)
השווי הנקוב של איגגרות החוב;
(4)
סך כל שוויה הנקוב;
(5)
מועדי פדיון איגרות החוב;
(6)
אם נקבע מחיר של סדרה בתוך טווח של מחירים – המחיר שנקבע;
(7)
אם נקבע שיעור ריבית של סדרה בתוך טווח של שיעורים – השיעור שנקבע.
[תיקון: תשמ״ה, תשמ״ה־3, תשמ״ז, תשנ״א, תשנ״ה]
(בוטל).
המינהלה
הנהלת ענייני המילווה תביב בידי בנק ישראל (להלן – המינהלה).
פנקס איגרות חוב
(א)
המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוב ושוויין הנקוב של איגרות החוב שבבעלותם.
(ב)
הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו.
העברת איגרות חוב
איגרות החוב ניתנות להעברה, בכפוף לכל הגבלה שתיקבע לפי סעיף 7(ב)(1), בכתב העברה חתום בידי המעביר והנעבר; כתב ההעברה יימסר למינהלה והיא תרשום בפנקס את ההעברה.
רכישה ללא הוצאת איגרות חוב
המינהלה רשאית, על אף האמור בחוק זה, לנהל רישום של איגרות חוב שנרגו או שהועברו, בלי להוציא את איגרות החוב.
פטורים
(א)
על אף האמור בסעיף 6 לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב–1982, מכירת איגרות החוב תהיה פטורה מן ההיטל לפי פרק א׳ לחוק האמור.
(ב)
איגרות החוב והעברתן פטורות ממס בולים.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לבביצועו.


נתקבל בכנסת ביום י״א באדר א התשמ״ד (4 בפברואר 1984).
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה
  • יגאל כהן־אורגד
    שר האוצר
  • חיים הרצוג
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.