חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מוקדי חירום

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מוקדי חירום מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מוקדי חירום, התשע״ו–2016


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״ח]

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
בחוק זה –
”השר הממונה“ – השר הממונה על גוף חירום המנוי בתוספת או השר הממונה על ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף חירום כאמור;
”התראה“ – התראה באמצעות מתן הודעה קולית או מסרון כהגדרתו בסעיף 5ב לחוק התקשורת, למספר הטלפון שממנו בוצעה שיחת ההטרדה;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
”חסימה“ – מניעת הגישה של מספר טלפון שממנו בוצעו שיחות הטרדה לרשת התקשורת של מפעיל סלולרי;
”מאגר נתוני מיקום“ – מאגר מידע ייעודי, של מוקד חירום, שבו נשמרים, בנפרד מכל מידע אחר, נתוני מיקום של מתקשר שלא נצפו;
”מגן דוד אדום“ – האגודה ”מגן דוד אדום בישראל“ שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש״י–1950;
”מוקד חירום“ – מוקד החירום של גוף המנוי בתוספת;
”מחזיק“ – בעלים של מספר הטלפון שאינו רשום במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת;
”מכשיר טלפון סלולרי“ – ציוד קצה רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת;
”מנוי“ – מי שנתוני הזיהוי שלו רשומים במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת, כבעלים של מספר הטלפון;
”מספר טלפון“ – כהגדרתו בסעיף 5א לחוק התקשורת;
”מפעיל סלולרי“ – מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד מכוח רישיון כללי לפי חוק התקשורת;
”מפעיל סלולרי“ – (החל מיום 2.10.2022): ספק מורשה, המספק לפי חוק התקשורת שירות בזק הניתן באמצעות רשת בזק שהיא מערכת רדיו טלפון נייד, בין שרשת הבזק היא של נותן השירות ובין שהיא של ספק מורשה אחר;
”מפעיל שירותי תקשורת“ – (תימחק ביום 2.10.2022): מפעיל סלולרי, מי שנותן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים מכוח רישיון כללי לפי חוק התקשורת, או מי שנותן שירותי גישה לאינטרנט מכוח רישיון כללי או רישיון מיוחד לפי חוק התקשורת;
”מתקשר“ – פונה למוקד חירום;
”נתוני מיקום של מתקשר“ – נתוני איכון של מכשיר שממנו נעשתה פנייה למוקד חירום;
”ספק מורשה“ – (החל מיום 2.10.2022): כהגדרתו בחוק התקשורת;
”עובד המוקד“ – עובד מוקד החירום;
”קצין ממונה“ – קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, שראש אגף השיטור במשטרת ישראל הסמיכו לעניין זה, ובהעדרו – ממלא מקומו, וכן קצין כבאות והצלה בדרגת רב רשף ומעלה, שנציב כבאות והצלה הסמיכו לעניין זה;
”שיחת הטרדה“ – שיחה, לרבות צלצול בלא מסר או אמרה, למוקד חירום, שיש בה כדי לפגוע, להפחיד, להקניט, לקלל, ללעוג, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז, לרבות קריאת שווא לעזרה ופנייה שלא לצורך למוקד חירום שיש בה כדי להפריע למוקד החירום בעבודתו.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ב׳: קבלת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום

קבלת נתוני מיקום של מתקשר [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
מוקד חירום רשאי לקבל ממפעיל שירותי תקשורת נתוני מיקום של מתקשר בעת קבלת פנייתו של המתקשר; מוקד החירום ישמור את נתוני המיקום שהתקבלו כאמור במאגר נתוני מיקום, בנפרד מכל מידע אחר, והכול לשם טיפול באירוע שנדרש בו טיפול מיידי לפי הוראות פרק זה.
(החל מיום 2.10.2022): מוקד חירום רשאי לקבל מספק מורשה נתוני מיקום של מתקשר בעת קבלת פנייתו של המתקשר; מוקד החירום ישמור את נתוני המיקום שהתקבלו כאמור במאגר נתוני מיקום, בנפרד מכל מידע אחר, והכול לשם טיפול באירוע שנדרש בו טיפול מיידי לפי הוראות פרק זה.
(ב)
בהפקת נתוני מיקום לא יעשה מפעיל שירותי תקשורת שימוש בתוכן של מסר בזק, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת.
(החל מיום 2.10.2022): בהפקת נתוני מיקום לא יעשה ספק מורשה שימוש בתוכן של מסר בזק, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת.
צפייה בנתוני מיקום של מתקשר באירוע שנדרש בו טיפול מיידי [תיקון: תשע״ח]
(א)
התקבלה פנייה במוקד חירום וסבר עובד המוקד כי יש חשש להתרחשות אירוע שנדרש בו טיפול מיידי ויש צורך בצפייה בנתוני המיקום של המתקשר, באופן מיידי, לשם טיפול באותו אירוע, רשאי הוא, בעת קבלת הפנייה, לצפות בנתוני המיקום של המתקשר השמורים במאגר נתוני מיקום.
(ב)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני המיקום של מתקשר גם לאחר קבלת פנייתו של המתקשר, אם סבר, לאחר מועד קבלת הפנייה, כי הדבר נדרש לצורך טיפול מיידי באירוע כאמור בסעיף קטן (א).
צפייה בנתוני מיקום של מתקשר לשם ביצוע תחקיר או לפי צו של בית משפט [תיקון: תשע״ח]
נוסף על האמור בסעיף 1ב(ב), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני מיקום של מתקשר השמורים במאגר נתוני המיקום, לאחר הפנייה למוקד החירום, גם בהתקיים אחד מאלה:
(1)
לשם ביצוע תחקיר הנוגע לאופן הטיפול של מוקד החירום בפנייה למוקד החירום, ובלבד שהצפייה אושרה מראש על ידי קצין משטרה, מפקד תחנת כיבוי אש או מנהל המוקד הארצי של מגן דוד אדום, לפי העניין, והאישור תועד;
(2)
לפי צו של בית המשפט, שניתן לפי כל דין, אם בית המשפט שוכנע כי הצפייה בנתוני המיקום נדרשת וכי התועלת שבצפייה עולה על הפגיעה בפרטיות הכרוכה בה.
שמירת נתוני מיקום של מתקשר ומחיקתם [תיקון: תשע״ח]
(א)
נצפו נתוני מיקום של מתקשר לפי הוראות סעיף 1ב או 1ג, יישמרו הנתונים יחד עם מכלול הנתונים הנוגעים לאותו אירוע.
(ב)
לא נצפו נתוני מיקום של מתקשר, לא ייעשה בהם כל שימוש, ובכלל זה הם לא יועברו למאגר מידע אחר ולא יוצלבו עם מידע אחר.
(ג)
מוקד חירום ימחק נתוני מיקום של מתקשר שלא נעשה בהם שימוש כאמור בסעיף קטן (ב) ממאגר נתוני המיקום, בתוך שלוש שעות מקבלת הפנייה, ולגבי מוקד החירום של משטרת ישראל – בתוך 14 ימים מקבלת הפנייה.
הוראות מיוחדות לעניין מגן דוד אדום [תיקון: תשע״ח]
(א)
עובד מגן דוד אדום שקיבל מידע על אדם לפי פרק זה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש אלא לשם אירוע שנדרש בו טיפול מיידי, בהתאם להוראות פרק זה.
(ב)
מדי שנה, עד יום 1 במרס, ידווח מגן דוד אדום לשר הבריאות על כל אלה:
(1)
מספר הפניות שהתקבלו במוקד;
(2)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;
(3)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג;
(4)
הפעולות שנעשו כדי להבטיח שהשימוש במאגר נתוני המיקום ייעשה לפי הוראות פרק זה בלבד;
(5)
כל שימוש שנעשה במאגר נתוני המיקום בניגוד להוראות פרק זה.
(ג)
לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה על ידי מגן דוד אדום, רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות או המשנה למנהל הכללי, מנהל תחום בכיר שירותי ההצלה במשרד הבריאות ונציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים באותו משרד, לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי פרק זה על ידי מגן דוד אדום.
החזר הוצאות מפעיל שירותי תקשורת [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
מפעיל שירותי תקשורת רשאי לדרוש החזר הוצאות בעד העברת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום לפי הוראות פרק זה; החזר ההוצאות יהיה בסכום שיאשר שר התקשורת, לאחר התייעצות עם שר האוצר והשר לביטחון הפנים, או שר הבריאות, לפי העניין.
החזר הוצאות ספק מורשה [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(החל מיום 2.10.2022): ספק מורשה רשאי לדרוש החזר הוצאות בעד העברת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום לפי הוראות פרק זה; החזר ההוצאות יהיה בסכום שיאשר שר התקשורת, לאחר התייעצות עם שר האוצר והשר לביטחון הפנים, או שר הבריאות, לפי העניין.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ג׳: מניעת הטרדה של מוקד חירום

חסימת גישה למוקד חירום
בוצעו שיחות הטרדה למוקד חירום ממספר טלפון מסוים, רשאי מוקד החירום לחסום את הגישה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות למוקד החירום, לפי נוהל שנקבע לפי סעיף 11.
חסימה זמנית של מספר הטלפון
נחסמה הגישה של מספר טלפון למוקד החירום כאמור בסעיף 2, ובוצעו שיחות הטרדה נוספות, רשאי קצין ממונה להורות למפעיל סלולרי על חסימת מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות, כמפורט להלן:
(1)
לאחר שלוש שיחות הטרדה נוספות לפחות – חסימה של ארבעה ימים;
(2)
לאחר שתי שיחות הטרדה לפחות שבוצעו לאחר הסרת החסימה כאמור בפסקה (1) – חסימה של שבועיים.
חסימה קבועה של מספר הטלפון [תיקון: תשע״ח]
הורה קצין ממונה על חסימה כאמור בסעיף 3(2), ובוצעו שתי שיחות הטרדה נוספות לפחות מאותו מספר טלפון, רשאי מי שאחראי על מוקדי החירום במשטרת ישראל או קצין אגף מבצעים מחוזי של הרשות הארצית לכבאות והצלה, להורות על חסימה קבועה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות.
זכות שימוע [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יורה גורם כאמור בסעיפים 3 ו־4 על חסימה לפי אותם סעיפים אלא לאחר שנשלחה למספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה התראה על הכוונה לחסום את מספר הטלפון, וניתנה למנוי או למחזיק זכות שימוע; בהתראה כאמור יפורטו הסמכויות לפי סעיפים 3 ו־4, לפי העניין, וכן המקום והמועד לשימוע ודרכי התקשרות לשם השימוע.
(ב)
לא טען מנוי או מחזיק, לפי העניין, את טענותיו במועד שנקבע, רשאי הגורם כאמור בסעיף קטן (א) להחליט בדבר החסימה אף בלי לשמוע את טענותיו.
(ג)
מנוי או מחזיק רשאי לטעון את טענותיו גם לאחר שהורה גורם כאמור בסעיף קטן (א) על החסימה כאמור.
(ד)
לעניין פרק זה, יראו את המנוי או המחזיק שממספרו בוצעו שיחות ההטרדה כאילו הוא ביצע את שיחות ההטרדה, זולת אם הוכיח לפני הגורם כאמור בסעיף קטן (א) כי מישהו אחר ביצע את שיחות ההטרדה ממספר הטלפון או כי מכשיר הטלפון נגנב או אבד.
ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק [תיקון: תשע״ח]
קצין אגף מבצעים מחוזי במשטרת ישראל רשאי, במקרים חריגים ולפי נוהל שיקבע ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, להורות למפעיל סלולרי לבטל את האפשרות של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו שיחות ההטרדה לקבל שירות בזק, אם אין דרך סבירה אחרת לפי פרק זה למנוע את ביצוע שיחות ההטרדה; לעניין זה, ”שירות בזק“ – כהגדרתו בחוק התקשורת.
ביטול הוראות שניתנו לפי החוק
גורם שנתן הוראה על ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק לפי סעיף 6 או על חסימה קבועה לפי סעיף 4 רשאי להורות למפעיל הסלולרי על ביטול ההוראה, וכן רשאי קצין ממונה להורות על הסרת חסימה זמנית לפי סעיף 3 לפני תום התקופות הקבועות באותו סעיף.
מימוש הוראות שניתנו לפי החוק [תיקון: תשע״ח]
(א)
מפעיל סלולרי שקיבל הוראה לפי פרק זה יפעל למימושה באופן מיידי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד קבלת ההוראה.
(ב)
כחלק ממתן הוראה למפעיל סלולרי לפי פרק זה, יעביר גוף המנוי בתוספת למפעיל הסלולרי רשימה של מספרי הטלפון או המספרים המזהים של מכשירי הטלפון הסלולרי, לפי העניין, שלגביהם תמומש ההוראה.
מסירת מידע [תיקון: תשע״ח]
(א)
לשם ביצוע הוראות פרק זה, ימסור מפעיל סלולרי למשטרת ישראל את השיוך של מספר הטלפון שממנו בוצעו שיחות למוקד החירום למספר המזהה של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו השיחות.
(ב)
השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, יקבע את הדרכים לקבלת המידע כאמור בסעיף קטן (א).
אחריות מפעיל סלולרי [תיקון: תשע״ח]
במילוי הוראה לפי פרק זה, לא יישא מפעיל סלולרי או מי מעובדיו באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה כאמור, אלא בנסיבות שבהן היה עובד המדינה נושא באחריות למעשה.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ד׳: הוראות שונות

ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ח]
(א)
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת החוקה, להתקין תקנות לביצועו.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, יקבע הוראות לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר לפי פרק ב׳, אופן שמירת נתוני המיקום במאגר נתוני המיקום, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם.
(א2)
על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, יקבע הוראות ליישום פרק זה על ידי מגן דוד אדום, ובכלל זה לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם.
(ב)
גוף המנוי בתוספת יקבע נוהל לעניין ביצוע הוראות סעיפים 2 עד 5, ובכלל זה לעניין אופן שליחת ההתראה למנוי, תקופות חסימת הגישה למוקד חירום וסיווג השיחה כשיחת הטרדה.
דיווח לכנסת [תיקון: תשע״ח]
השר הממונה ידווח בכתב לוועדת החוקה, ב־1 במרס, מדי שנה, על כל אלה:
(1)
מספר ההוראות על חסימה שניתנו לפי סעיפים 3 ו־4, מספר ההוראות שניתנו לפי סעיף 6, ומספר השיחות הנכנסות למוקד החירום;
(2)
(א)
מספר הפניות שהתקבלו במוקד החירום;
(ב)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;
(ג)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג.

תוספת

משטרת ישראל;
הרשות הארצית לכבאות והצלה;
[תיקון: תשע״ח]
מגן דוד אדום לישראל – למעט לעניין הוראות פרק ג׳.


התקבל בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ התשע״ו (30 במרס 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גלעד ארדן
  השר לביטחון הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.