לדלג לתוכן

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל״ג–1973


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוקים קודמים: פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940: ע״ר 1940, תוס׳ 1, 179; 1946, תוס׳ 1, 227; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 15, VIII; ס״ח תשי״ד, 139; תש״ם, 228; תשמ״ט, 30; תשס״ג, 156, 446, 453. פקודת שיווק פרי ההדר, 1946: ע״ר 1946, תוס׳ 1, 178, 197. פקודת שיווק פרי ההדר, 1947: ע״ר 1947, תוס׳ 1, 204; ע״ר תש״ט, תוס׳ א׳, 100; ס״ח תש״ט, 270; תשי״א, 8; תש״ם, 228; תשמ״ט, 30; תשס״ג, 446. פקודת פרי ההדר (פיקוח ושווק), תש״ח–1948: ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 15, VIII; ס״ח תש״ט, 270; תש״י, 143; תשס״ג, 156, 446, 453. חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט–1959: ס״ח תשי״ט, 222; תשכ״ב, 31; תשל״ו, 129; תש״ם, 229; תשמ״א, 178; תשנ״א, 18, 30; תשנ״ה, 344; תשס״ג, 161, 446, 453. חוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל״ו–1976: ס״ח תשל״ו, 277; תש״ם, 230; תשס״ג, 161, 446, 453.

חוק חדש: ס״ח תשל״ג, 310; תשל״ד, 79, 81; תש״ם, 230; תשמ״א, 181; תשנ״א, 20, 31; תשס״ג, 152, 436, 453; תשס״ו, 261; תשס״ז, 14, 422; תשע״א, 1081; תשע״ח, 746.

שינוי התוספת: ק״ת תשל״ט, 247; תשמ״ג, 611; תשמ״ח, 587; תשנ״ב, 675; תשס״ב, 279; תשס״ז, 508; תשע״ח, 733. עדכון קנסות: ק״ת תשמ״ג, 675; תשמ״ד, 1500; תשמ״ה, 548; תשמ״ו, 502; תשמ״ז, 286; תשמ״ח, 504; תשמ״ט, 1236; תשנ״א, 780; תשנ״ג, 488; תשנ״ד, 1009; תשנ״ה, 1506; תשנ״ו, 1464; תשנ״ז, 919; תשנ״ח, 1305; תש״ס, 132; תשס״ג, 124; תש״ע, 948.


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״א־2, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
בחוק זה –
”איסום“ – לרבות החסנה;
”בית אריזה“ – עסק המשמש למיון, לבירור או לאריזת צמחים;
”השרים“ – שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה;
”המועצה“ – מועצת הצמחים שהוקמה לפי סעיף 2(א);
”ועדת מכסות“ – הועדה שנתמנתה לענין סעיף 22(א);
”ועדה ענפית“ – ועדה שמונתה לפי סעיף 10א;
”ועדת ערר“ – הועדה שנתמנתה לענין סעיף 23(ג);
”חוק זה“ – לרבות תקנות והוראות שניתנו על פיו;
”מגדל“ – אדם העוסק בייצור צמחים או אגודה שיתופית שחברים בה העוסקים בייצור צמחים;
”מכסה משותפת“ – מכסת ייצור לאגודה שיתופית שהיא משותפת לכל חבריה כאמור בסעיף 24(א);
”מכסת גידול אישית“ – כאמור בסעיף 21(ב);
”מין של צמחים“ – הצמחים המפורטים בכל ענף בתוספת כולל זן של צמחים, לסוגיהם;
”מקום גידול“ – לרבות מטע, פרדס, שדה או חממה, שבו מגדלים צמחים;
”ענף“ – כל אחד מאלה: ענף הירקות, ענף הפירות וענף פרי ההדר;
”פעולה ענפית“ – פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של הענף, המיועדת לקידום ענייניו של אותו ענף, כאמור בסעיף 37(א)(2);
”פעולה תת־ענפית“ – פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של מין של צמחים שהוקמה לגביו ועדת משנה, המיועדת לקידום ענייניו של אותו מין, כאמור בסעיף 37(א)(2);
”צמחים“ – הצמחים המפורטים בכל הענפים בתוספת;
”שנת כספים“ – (נמחקה);
”תעשיין“ – מי שעסקו או חלק מעסקו בייצור מוצרי צמחים;
”השר“, ”שר החקלאות“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

פרק שני: מבנה המועצה

הקמת המועצה [תיקון: תשל״ד, תשס״ג־2, תשס״ז, תשס״ז־2]
(א)
מוקמת בזה מועצה לייצור צמחים ולשיווקם.
(ב)
השרים רשאים לכלול בתחום תפקידיה וסמכויותיה של המועצה גם ענבי יין וגם זיתי שמן, ויראו אותם לעניין חוק זה כענף; כמו כן רשאים השרים, באישור הוועדה האמורה, בצו שיפורסם ברשומות, להקים לגבי ענבי היין וזיתי השמן מועצות נפרדות – מועצת היין ומועצת הזיתים.
(ג)
(בוטל).
החלת הוראות החוק על מועצת היין ומועצת הזיתים [תיקון: תשס״ז]
(א)
הוראות חוק זה החלות לענין המועצה, לרבות ההוראות לענין תפקידיה וסמכויותיה של המועצה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין מועצת היין או מועצת הזיתים כאמור בסעיף 2(ב), והסמכויות הנתונות לשרים לפי חוק זה, לגבי המועצה, יהיו נתונות להם, בשינויים המחויבים, גם לגבי מועצת היין או מועצת הזיתים.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), הוראות סעיף 4 לא יחולו לגבי מועצת הזיתים; השרים ימנו את חברי מועצת הזיתים ויקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את הרכב מועצת הזיתים, ובלבד שבהרכב כאמור יינתן ביטוי הולם לייצוגם של כל המגזרים בענף זיתי השמן, בשים לב, בין השאר, למספר המגדלים בכל מגזר ולחלק היחסי של כל מגזר במחזור הכספי השנתי הכולל של הענף; בתקנות לפי סעיף קטן זה יקבעו השרים הוראות לענין דרכי מינוים של חברי מועצת הזיתים, בין בבחירות ובין בדרך אחרת, וכן לענין תקופת כהונתם, תנאי כשירותם והעילות להפסקת כהונתם.
המועצה – תאגיד שאינו נושא רווחים
(א)
המועצה היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
(ב)
המועצה לא תחלק רווחים וכל הכנסותיה העודפות על הוצאותיה ייכנסו לקרנות שמטרותיהן אושרו בידי השרים.
הרכב המועצה, מינויה והחברות בה [תיקון: תשל״ד־2, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
(א)
השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 41, ובהם חמישה נציגי הממשלה והם: שלושה נציגי השר, נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר האוצר, והשאר – נציגי ציבור; מינוי החברים מקרב התעשיינים והצרכנים לפי סעיף קטן (ב)(2) ו־(3) יהיה לאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
(ב)
נציגי הציבור במועצה יהיו –
(1)
חברים שהם נציגי המגדלים מכל ענף ומספרם יהיה לפחות מחצית מכלל חברי המועצה, ובלבד שמספרם של החברים לפי פסקה זו, מכל ענף, יהיה לפי החלק היחסי של אותו ענף במחזור הכספי השנתי הכולל של הענפים בגידול צמחים; החברים האמורים בפסקה זו ייבחרו על ידי המגדלים מכל ענף, מתוכם, בבחירות כלליות וחשאיות, כפי שיקבע השר;
(1א)
שלושה חברים שהם נציגי ארגון מגדלים יציג, אחד מכל ענף; לעניין זה, ”ארגון מגדלים יציג“ – ארגון מגדלים שהוכח להנחת דעתו של השר כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר של המגדלים בענף;
(1ב)
סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים שמונו לפי פסקאות (1) ו־(1א) אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם של כלל המגדלים, לרבות בשל כך שאינו כולל מגדלים מאזור גידול מסוים, מגדלים של צמחים מסוג מסוים או מגדלים המשתייכים למגזר מסוים, רשאי הוא, כדי להבטיח ייצוג הולם, למנות עד שלושה חברים נוספים מקרב קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם גוף המייצג, לדעת השר את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם, ככל שקיים גוף כאמור;
(2)
שישה חברים מקרב תעשיינים, משווקי צמחים ויצואני צמחים, שימונו באופן שיינתן ביטוי הולם לייצוגם של כלל הענפים;
(3)
שני חברים מקרב צרכנים של צמחים, שהם בעלי ניסיון וידע בתחום הגנת הצרכן.
(ג)
(בוטל).
(ד)
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות את דרכי מינוי חברי המועצה והעילות לביטול מינויים כאמור וכן כללים לענין אופן בחירתם של חברי המועצה שהם נציגי המגדלים כאמור בסעיף קטן (ב)(1).
(ה)
תקופת כהונתם של חברי המועצה היא ארבע שנים, אולם הם יוסיפו לכהן עד שיתמנו חברים לתקופת הכהונה החדשה, ובלבד שלא יוסיפו לכהן כך לתקופה העולה על שלושה חדשים; חבר המועצה יכול לשוב ולהתמנות כחבר בה.
(ו)
השר רשאי למנות ממלא מקום לחבר המועצה, שיכהן במקום חבר בהעדרו או כשנבצר ממנו באופן זמני לכהן בתפקיד זה; מינוי ממלא מקום יהיה מקרב אותה קבוצה שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא; היה חבר המועצה נציג המגדלים כאמור בסעיף קטן (ב)(1), יתמנה לממלא מקומו המועמד שקיבל בבחירות לפי אותו סעיף קטן את המספר הבא בתור של קולות המגדלים.
מינוי יושב־ראש המועצה וסגנו [תיקון: תשס״ז־2]
(א)
השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין נציגיו במועצה; נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה במועצה יהיה סגן היושב ראש.
(ב)
את ישיבות המועצה ינהל היושב־ראש, ובהעדרו – הסגן; בהעדר יושב־ראש המועצה וסגנו, יבחרו חברי המועצה הנוכחים את יושב־ראש הישיבה מבין נציגי הממשלה הנוכחים בישיבה.
מנין חוקי [תיקון: תשס״ז־2]
(א)
מנין חוקי לישיבת המועצה הוא נוכחותם של מחצית חברי המועצה כשביניהם נציג של הממשלה.
(ב)
לא היה מנין חוקי מחמת העדרו של נציג הממשלה, תידחה הישיבה שבוע ימים; היה המועד שנדחה חל ביום מנוחה, כמשמעותו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח–1948, תקויים הישיבה למחרתו; בישיבה נדחית כאמור תהיה מחצית חברי המועצה מנין חוקי אף בהעדר נציג הממשלה.
החלטות המועצה [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ו, תשס״ז־2]
(א)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של המצביעים; היו הדעות שקולות, תהיה ליושב־ראש דעה מכרעת; הנמנעים לא יובאו במנין לא לחיוב ולא לשלילה.
(א1)
על אף הוראות סעיף קטן (א), החלטות המועצה בנוגע לנכסים המשמשים ענף או מין מסוים של צמחים או בנוגע לפעולה ענפית או תת־ענפית, יתקבלו ברוב האמור באותו סעיף קטן לאחר קבלת המלצת הוועדה הענפית לפי סעיף 10א(ג), ואולם לא תקבל המועצה החלטה כאמור בניגוד להמלצת הוועדה הענפית, אלא ברוב של שני שלישים מהנוכחים; לעניין זה, ”נכסים“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, לרבות ידע, חובות והתחייבויות, התקשרויות או עסקאות מכל סוג, והפירות שמניב כל אחד מאלה.
(ב)
היושב־ראש בישיבת המועצה רשאי לקבוע כי החלטה פלונית באותה ישיבה, למעט החלטה בנוגע לנכסים או לפעולה ענפית או תת־ענפית כאמור בסעיף קטן (א1), לא תקבל תוקף מיד, כדי שהשרים יוכלו לחוות דעה עליה; הודיע אחד השרים למועצה על התנגדותו להחלטה תוך עשרה ימים מהישיבה, לא תקבל ההחלטה תוקף אלא אם אישרה אותה המועצה שנית ברוב של שני שלישים של הנוכחים אף בהעדר נציג הממשלה, ובלבד שנכחו בה לפחות מחצית חברי המועצה; לא הודיעו השרים על התנגדותם כאמור תוך עשרה ימים, תקבל ההחלטה תוקף בתום תקופה זו; האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מסמכותם של השרים או אחד מהם לאשר החלטות המועצה אם ההחלטות טעונות אישורם לפי הוראות חוק זה.
(ג)
החלטת המועצה בישיבה נדחית כאמור בסעיף 6(ב) שנתקבלה שלא בהשתתפות נציג הממשלה תובא לידיעת השרים; הודיעו השרים למועצה על התנגדותם להחלטה תוך שבעה ימים מהיום שהובאה לידיעתם, לא תקבל ההחלטה תוקף אלא אם אישרה אותה המועצה שנית ברוב של שני שלישים של הנוכחים; לא הודיעו השרים על התנגדותם כאמור תוך שבעה ימים, תקבל ההחלטה תוקף בתום תקופה זו.
(ד)
הודעות על קיום ישיבות המועצה יישלחו לחברים לפחות שבעה ימים לפני מועד כל ישיבה.
(ה)
(בוטל).
סדרי הדיון במועצה
המועצה תקבע סדרי דיוניה וזכות החתימה בשם המועצה, הכל במידה שלא נקבעו בחוק זה.
מנהל המועצה [תיקון: תשס״ז־2]
המועצה, באישור השר, תמנה את מנהל המועצה מבין חברי המועצה או שלא מביניהם, ובלבד שלא יתמנה מנהל מבין חברי המועצה אלא על פי החלטה ברוב של שלושה רבעים.
ועד פועל [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
(א)
למועצה יהיה ועד פועל שמספר חבריו לא יעלה על 15, ובהם שלושה חברים מקרב נציגי הממשלה במועצה והם: יושב ראש המועצה שישמש גם יושב ראש הוועד הפועל, סגן יושב ראש המועצה שישמש גם סגן יושב ראש הוועד הפועל וחבר נוסף שימנה השר; המועצה תמנה את שאר חברי הוועד הפועל מקרב נציגי הציבור במועצה, ובלבד שמחצית חברי הוועד הפועל, לפחות, יהיו מקרב נציגי המגדלים שנבחרו בבחירות לפי סעיף 4(ב)(1), ובהם נציג מגדלים אחד לפחות מכל ענף.
(ב)
המועצה תקבע את נהלי העבודה של הועד הפועל, והוראות סעיפים 5 עד 7 יחולו על הועד הפועל, בתיאומים לפי הענין.
ועדות ענפיות וועדות משנה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
השר ימנה ועדה ענפית לכל ענף.
(ב)
חברי הועדה הענפית יהיו מבין חברי המועצה ושלא מבין חבריה, ובלבד שבכל ועדה ענפית יהיה רוב חבריה מבין המגדלים באותו ענף.
(ג)
הועדה הענפית תמליץ לפני המועצה בכל הנוגע לפעולות המועצה לגבי אותו ענף ולדרכי ניהול הקרן המיוחדת לאותו ענף; המלצה של הוועדה הענפית למועצה בעניין פעולה תת־ענפית תינתן לאחר קבלת המלצותיה של ועדות המשנה הנוגעת לעניין, לפי סעיף קטן (ו); הוועדה הענפית לא תיתן למועצה המלצה הנוגדת את המלצת ועדת המשנה אלא אם כן התקבלה על כך החלטה בישיבת הוועדה הענפית, ברוב של שני שלישים מהנוכחים, ובלבד שנכחו בישיבה מחצית מחברי הוועדה, לפחות.
(ד)
הועדה הענפית רשאית, ואם דרש השר – חייבת היא, למנות לעצמה ועדת משנה לכל מין של צמחים (בחוק זה – ועדת משנה).
(ה)
חברי ועדת המשנה יהיו מבין חברי הועדה הענפית ושלא מבין חבריה, ובלבד שבכל ועדת משנה יהיה רוב חבריה מבין המגדלים של אותו מין צמחים.
(ו)
ועדת המשנה תמליץ לפני הוועדה הענפית בכל הנוגע לפעולות המועצה לגבי אותו מין צמחים ולדרכי ניהול הקרן המיוחדת לאותו מין.
(ז)
השר יקבע בתקנות –
(1)
את מספר חברי הועדות הענפיות, תקופת כהונתם, תנאי כשירותם ודרכי מינוים;
(2)
את סדרי הדיון של הועדות הענפיות ונוהלי עבודתן.
(ח)
המועצה, בהתייעצות עם הוועדה הענפית הנוגעת לעניין, תקבע בכללים –
(1)
את מספר חברי ועדות המשנה, תקופת כהונתם, תנאי כשירותם ודרכי מינוים;
(2)
את סדרי הדיון של ועדות המשנה ונוהלי עבודתן.

פרק שלישי: תפקידים וסמכויות

תפקידי המועצה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לפתח, לעודד ולבסס את הענפים, לרבות שיפור שיטות העיבוד, להעלות את פריון העבודה לתמוך בקיומם של ארגוני מגדלים, לעודד את פעילותם ולשתף עמם פעולה ולעשות כל פעולה אחרת כיוצא באלה שיש בה כדי לתרום לפיתוחם ולביסוסם של הענפים;
(2)
להבטיח מחיר הוגן למגדלים;
(3)
לנקוט אמצעים להקטנת הוצאות הייצור והשיווק;
(4)
להבטיח הספקה סדירה של צמחים ובמחירים נאותים לאוכלוסיה;
(5)
לעודד וליזום מחקרים הקשורים בענפים ובמוצריהם, לרבות מחקרי שווקים, מחקרים בדבר שיטות שיווק ואריזה ומחקרים כיוצא באלה;
(6)
להסדיר את הייצור ואת השיווק בארץ ובחוץ לארץ של כל מין צמחים ששר החקלאות קבעו בהודעה ברשומות.
סמכויות המועצה לביצוע תפקידיה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
המועצה תהיה נציג הענפים כלפי הממשלה ותייעץ לה בכל נושא שהוא בתחום תפקידי המועצה.
(ב)
המועצה מוסמכת לעשות כל פעולה לביצוע תפקידיה ובכלל זה –
(1)
קניה ומכירה של חמרים וציוד הדרושים לייצור הצמחים ולשיווקם, לרבות רכישה וייבוא של חמרי השבחה, זרעים, שתילים, דשנים, חמרי ריסוס וחמרי אריזה; אולם אין באמור כדי להקנות למועצה זכות ייחודית לגבי קנייתם או מכירתם של מוצרים אלה;
(2)
באישור השר – לקבל הלוואות ומקדמות למימון פעולות שבתחום תפקידיה וליתן ערובות ושעבודים שוטפים או קבועים על רכושה;
(3)
באישור השר – ליתן הלוואות וסיוע בכל דרך למימון פעולות שבתחום תפקידיה ולקבל ערובות ושעבודים;
(4)
לשעבד תוצרת חקלאית שנמסרה לה לשיווק או תמורתה בשעבוד קבוע או שוטף, ובלבד שניתן על כך אישור מאת שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך.
(ג)
המועצה רשאית למנות ועדות שימליצו בפניה בענינים או בסוגי ענינים שתקבע המועצה; החברים בועדות יהיו מבין חברי המועצה או שלא מביניהם ובלבד שחבר אחד לפחות יהיה מנציגי הממשלה במועצה.
פעולות הדברה ומניעת מזיקים [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
המועצה רשאית, באישור השר, ליזום ולבצע בשביל מגדלים ועל חשבונם, בין בהסכמתם ובין ללא הסכמתם, פעולות להדברתם או למניעתם של מחלות ומזיקים המאיימים לדעתה על יבול הצמחים או על מקום גידולם, ותהיה רשאית להטיל על מגדל חלק יחסי של ההוצאות לפי השטח המוחזק בידו או כמות הצמחים שייצר; פעולות לפי סעיף זה להדברה או למניעה של מחלות ומזיקים ייעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצומח, תשט״ז–1956.
(ב)
הפועל מטעם המועצה לביצוע המטרות האמורות בסעיף קטן (א) יהא רשאי להיכנס לכל שטח ולעשות בו כל פעולה הדרושה לכך.
(ג)
המועצה תקבע את הדרך לחיוב המגדלים בתשלום בעד פעולות ההדברה והמניעה ולגבייתו, לרבות גביה כדרך שבה גובה המועצה היטלים שהטילה לפי הוראות חוק זה.
(ד)
החלטות המועצה לפי סעיף זה, לרבות דרכי הטלת ההוצאות על המגדלים, יפורסמו ברשומות, וכל מגדל הרואה עצמו נפגע בהחלטה כאמור יהיה רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר שנקבעה לענין סעיף 23 תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההחלטה; ועדת ערר רשאית לאשר את ההחלטה או לשנותה ואין אחר החלטתה ולא כלום; הערר על החלטת המועצה לא יעכב את ביצועה אלא אם הועדה הורתה לעכבה.
פרסומת [תיקון: תשל״ד, תשס״ג־2]
(א)
המועצה רשאית לפרסם את צמחי ישראל בארץ ומחוצה לה, ולעשות כל פעולה אחרת כיוצא בזה שיש בה לדעתה כדי לתרום להרחבת היקפו של שיווק הצמחים, וכן רשאית היא להטיל פיקוח על דרכי הפרסומת הניתנת לצמח הישראלי על ידי אחרים ולהסדירה לפי ראות עיניה.
(ב)
המועצה רשאית לחייב מגדלים או משווקים במימון הפעולות המנויות בסעיף קטן (א), בדרך או בשיטה ששר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע בתקנות, ויכול שהחיוב יהיה כללי או מסוייג.
סמכויות השמורות למועצה בלבד [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
סמכויות אלה שמורות למועצה בלבד:
(1)
החלטה בדבר תקציב המועצה;
(2)
מינוי ועדת בקורת;
(3)
מינוי מנהל למועצה;
(3א)
הסמכות לקבוע כללים לפי החוק, הנתונה למועצה;
(4)
(נמחקה);
(5)
כל סמכות אחרת שהמועצה החליטה לשמור אותה לעצמה בלבד.
ייסוד תאגידים [תיקון: תשס״ז־2]
המועצה רשאית, באישור השר, לייסד תאגידים או להשתתף בכל תאגיד בדרך שתיראה לה אם הדבר דרוש לשם קידום מטרותיה.
קיום סמכויות
קיומם של מועצה, של הועד הפועל שלה או של ועדה מוועדותיה ותוקף החלטותיהם, לא ייפגעו מחמת פינוי מקומו של חבר או מחמת פגם במינויו.
סמכויות עזר
כל דבר שהמועצה רשאית על פי הוראות חוק זה להסדירו או להתיר ביצועו, רשאית היא להתנות ביצועו בתנאים שתקבע, להגבילו או לאסרו, ורשאית היא להתלות או לבטל הרשאה או היתר שנתנה בקשר לביצוע כל פעולה.
תפקידי הועד הפועל וסמכויותיו
(א)
הועד הפועל יבצע החלטות המועצה וינהל על פיהן את עניניה, ימלא תפקידים שהטילה עליו ויהא מוסמך להשתמש בענינים אלה בכל סמכויותיה, חוץ מן הסמכויות השמורות לה בלבד.
(ב)
הועד הפועל רשאי להטיל מזמן לזמן על אחד או אחדים מחבריו או מחברי המועצה תפקידי ביצוע בכפוף להחלטותיו.
(ג)
על פי בקשת שליש מחברי הועד הפועל המשתתפים באותה ישיבה יועבר כל ענין הנדון בו לדיון ולהכרעה במליאת המועצה; בקשה כאמור תוגש ליושב־ראש באותה ישיבה.
[תיקון: תשס״ג־2]

פרק רביעי: הסדר גידול של צמחים

כללים לתכנון הגידול [תיקון: תשס״ג־2]
השר רשאי לקבוע כללים הנוגעים לתכנון הגידול של צמחים או של מין צמחים בענינים המפורטים להלן:
(1)
הסדרת הגידול של צמחים ממין מסויים, לפי עונות או אזורים או לפי יעדי תכנון אחרים;
(2)
הסדרת ייצורו של חומר ריבוי, קיצוב אמצעי הייצור או הגבלתם בכל דרך אחרת, לרבות פיקוח על פעולות משתלות והסדרת הייצור בהן;
(3)
השבחת הייצור במקומות הגידול של צמחים כדי להבטיח טיב, כמות והתאמה לדרישות הצרכן בשוק המקומי ובשוקי חוץ;
(4)
הסדרת האסיף, ההובלה וההחסנה של צמחים והפיקוח עליהם;
(5)
קבלת נתונים מאת מגדלים בדבר מקומם, היקפם וסוגם של מקומות גידול, הצמחים שהם מייצרים ומועדי הייצור והוצאותיו.
קביעת היקף הייצור והגידול [תיקון: תשל״ד, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(א)
שר החקלאות רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם המועצה את ההיקף הארצי של גידול צמחים.
(ב)
שר החקלאות רשאי לקבוע את חלוקת היקף הגידול הארצי למכסות גידול אישיות, בהתאם לאזורי הארץ, או בהתאם למצבם הכלכלי ושלבי פיתוחם והתפתחותם של סוגי משקים חקלאיים או של משק חקלאי מסויים, והוא רשאי לאצול את סמכויותיו לפי סעיף קטן זה, כולן או מקצתן, למועצה או לעובד מעובדי משרדו, שיפעלו בהתאם להנחיותיו.
(ג)
(בוטל).
ועדת מכסות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(א)
לא הפעיל שר החקלאות סמכותו לפי סעיף 21(ב), רשאי הוא למנות מבין חברי המועצה או שלא מבין חבריה, ועדת מכסות; מינה השר כאמור יהיו לועדה הסמכויות הנתונות לשר החקלאות לפי סעיף 21(ב), למעט סמכות האצילה.
(ב)
החלטת ועדת מכסות חתומה ביד יושב־ראש הועדה בדבר קביעת מכסת גידול אישית או בדבר סירוב לקבעה, תומצא למבקש באמצעות המועצה, ואם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקו הרגיל או מקום עסקו האחרון, יראוה כאילו הומצאה לו בתום עשרה ימים מהיום שנמסרה בדואר.
הגבלות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
הפעיל השר את סמכותו לפי סעיף 21(ב) או הפעילה ועדת מכסות שמונתה לפי סעיף 22(א) את סמכויותיה לפי הסעיף האמור, לא ייטע אדם, לא ישתול, לא יזרע ולא יגדל צמחים, אלא אם כן נקבעה לו מכסה אישית ובהיקף שלא יעלה על המכסה שנקבעה לו כאמור.
ערר [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
הרואה עצמו נפגע בקביעת מכסת גידול אישית לפי סעיף 22 או בסירוב לקבעה, רשאי לערור עליהם לפני ועדת ערר תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב)
ועדת ערר רשאית לאשר את מכסת הגידול האישית או לשנותה ואין לאחר החלטתה ולא כלום.
(ג)
לענין סעיף קטן (א) ימנה שר החקלאות, לפי הצורך, ועדות ערר של חמישה חברים שלא מבין חברי המועצה או עובדיה; שלושה חברי ועדה וביניהם היושב־ראש יהיו מנין חוקי בישיבות ועדת הערר; מי שהוא חבר ועדת המכסות או שטרם חלפה שנה מיום שחדל להיות חבר בה, לא ישב בועדת ערר.
(ד)
חברי ועדת הערר יהיו: שניים עובדי משרד החקלאות, ושלושה שהמועצה המליצה עליהם ושאינם מבין חבריה או עובדיה; יושב ראש הועדה יהיה עובד משרד החקלאות ולפחות אחד ממומלצי המועצה לא יהיה נציג המגדלים.
(ה)
ועדת הערר תקבע את סדרי הדיון שלה במידה שלא קבע אותם שר המשפטים.
(ו)
ועדת הערר תשלח את החלטתה בכתב לעורר.
מכסות משותפות לאגודות שיתופיות [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
אגודה שיתופית תייצג את חבריה לענין מכסות גידול אישיות ותיקבע לה מכסת גידול אחת שתהא משותפת לכל חבריה; האגודה רשאית לחלק את מכסת הגידול המשותפת, כולה או מקצתה, לחבריה למכסות גידול אישיות, ומשעשתה כן – תדווח על כך למועצה; אגודה שיתופית לא תחלק לחבריה מכסות גידול אישיות בשיעור כולל העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית אגודה שיתופית, על פי החלטת האסיפה הכללית שלה, לבקש כי מכסות הגידול יוקצו לכל אחד מחבריה בנפרד, או לחלק מחבריה, או לאחדים מחבריה במשותף.
(ג)
חבר האגודה השיתופית הרואה עצמו נפגע בקביעת מכסת גידול אישית לפי סעיף קטן (א), רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר שנתמנתה לענין סעיף 23, ואין לאחר החלטתה ולא כלום.
הקטנת היקף הגידול [תיקון: תשל״ד, תשס״ג־2]
(א)
שר החקלאות רשאי בכללים להקטין שטחי הגידול של צמחים בהיקף כללי, ומשהחליט כן – יקבע את ההקטנה לגבי מגדלים לפי שיעור יחסי ככל האפשר.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) לענין שיעור הקטנת שטחי הגידול של צמחים לגבי מגדלים, רשאי שר החקלאות, אם ראה טעם לעשות כן, לקבוע את ההקטנה לפי המבחנים שבסעיף 21(ב) ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ג)
שר החקלאות רשאי לאצול למועצה את סמכויותיו לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב), כולן או מקצתן; המועצה תפעיל את הסמכויות בהתאם להנחיות של שר החקלאות.
(ד)
מגדל הרואה עצמו מקופח בקביעה לפי סעיף זה רשאי לערור עליה, תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרה לו הודעה עליה, בפני ועדת ערר שנתמנתה לענין סעיף 23.
(ה)
ועדת הערר רשאית לאשר את הקביעה שעליה הוגש ערר או לשנותה ואין לאחר החלטתה ולא כלום.
(ו)
הודעה על קביעה בדבר הקטנת שטחי גידול והודעה על החלטת ועדת ערר, לפי המקרה, יישלחו למגדל הנוגע בדבר.
דרכי שיווק צמחים ומשווקים מורשים [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
המועצה רשאית לקבוע בכללים כי צמחים, או מין צמחים פלוני, ישווקו בישראל – באמצעות המועצה או שלא באמצעותה – על ידי משווקים מורשים ובתנאים שנקבעו באותם כללים, ובלבד שאם הורשו משווקים כאמור, תובטח זכותם של המגדלים לבחור מתוכם משווק מורשה אחד לכל מיני הצמחים או למין צמחים פלוני, ולתקופת הצמדה של שנה אחת.
(ב)
כללים שנקבעו בדבר שיווק צמחים לפי סעיף זה לא יחולו על שיווק לתעשיה, אלא אם נקבע הדבר מפורשות בכללים.
(ג)
החליטה המועצה לפי סעיף קטן (א) על שיווק באמצעות משווקים מורשים, תקבע בכללים את דרכי הרשאתם ותנאי ההרשאה.
(ד)
אדם שסירבו להרשותו לענין סעיף זה, רשאי לערור על כך לפני ועדה של שלושה שימנה אותה שר המשפטים; היושב ראש שלה יהיה חבר לשכת עורכי־הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום; יתר חברי הועדה יתמנו על פי הצעת השרים ולפחות אחד מהם לא יהיה עובד המדינה.
(ה)
נקבעו כללים לפי סעיף קטן (א) לא ישווק אדם צמחים שלגביהם נקבעו כללים אלא אם הוא מורשה לכך על פי חוק זה.
שיווק בהתאם לקביעת השר [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
משקבעה המועצה כללים לפי סעיף 26, יהא אדם חייב לשווק צמחיו בהתאם לאותם כללים בלבד, זולת אם נתנה לו המועצה היתר בכתב לנהוג אחרת; ההיתר יכול שיהיה כללי, או מיוחד למגדל פלוני, לסוג פלוני של מגדלים או למין של צמחים, לתקופה מסויימת או לאזור מסויים, והמועצה רשאית להתנות את מתן ההיתר בקיום תנאים ככל שתראה לנכון.
שיווק של חבר באגודה שיתופית [תיקון: תשס״ג־2]
נקבעה לאגודה שיתופית מכסה משותפת, ישווק חבר אותה אגודה צמחים רק באמצעות משווק מורשה שבחרה האגודה, זולת אם החליטה האגודה אחרת.
הסדרת השיווק [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2, תשע״א]
המועצה רשאית לקבוע בכללים –
(1)
חובת הצמדה של כל מגדל למשווק מורשה שיבחר לו, בין לשיווק צמחים בדרך כלל ובין למין מסויים של צמחים, לרבות נהלי ההצמדה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכים בה, ביטול ההצמדה, חובת המשווקים המורשים לקבל צמחים מהמגדלים, ויישוב סכסוכים הנובעים מההצמדה אם בדרך של בוררות או בדרך אחרת שהמועצה קבעה;
(2)
(בוטלה);
(3)
(בוטלה);
(4)
חובת האיסום של צמחים בבתי קירור או במחסנים או באופן אחר, חובת הדיווח למועצה על צמחים שאוסמו, על כמויותיהם, על בעליהם או המחזיקים בהם, ועל תנועת מלאי הצמחים שבאיסום, והכל בטפסים שהמועצה תורה עליהם;
(5)
מכסות הצמחים שמותר להביאם לשווקים ומועדי הבאתם, לפי כושר הקליטה של השווקים או דרגת ההבשלה של הצמחים או לפי כל בחינה אחרת;
(6)
צמחים או סוגים של צמחים שמותר לשווקם בארץ במועדים מסויימים או המיועדים ליצוא בלבד;
(7)
הסדר להובלת צמחים בצירוף תעודות משלוח ודרכי הפיקוח על הובלתם, לרבות מתן ערובה לכל תעודת משלוח, וכן זכותה של המועצה לחלט את הערובה אם לא קויימה הוראה מהוראות הכללים;
(8)
הגבלת הובלת צמחים לשווקים בשעות מסויימות ביממה;
(9)
סדרי הזמנת צמחים ממשווקים מורשים וממגדלים ומסירתם למועצה לשיווק;
(10)
סדרי הפיקוח על הסחר בצמחים בכל שלביו;
(11)
חובת מגדלים, משווקים, יצואנים, בתי אריזה ותעשיינים, לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות, בטפסים, במדיה מגנטית או אופטית או בתקשורת מחשבים, כפי שתורה המועצה;
(12)
הכוונת צמחים לשיווק, לתעשיה או למאכל בהתאם לסיווגם ולכמויות הצמחים הניתנות לניצול באותה שעה לכל אחת מן המטרות האמורות, ובלבד שהכללים לגבי ענבי מאכל לייצור כוהל ייקבעו בהתייעצות עם שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך;
(13)
(בוטלה);
(14)
הוראות בדבר דרכי הניהול של שווקים סיטונאיים של צמחים ואופן הפיקוח עליהם.
סמכויות המועצה בשיווק [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
המועצה מוסמכת, לגבי צמחים המשווקים באמצעותה –
(1)
לשווקם בדרך ובמקום שייראו לה ולקבוע את שיטת החלוקה של דמי הפדיון שקיבלה תמורתם ולקבוע לצורך זה – באישור השר – שיטה של סיבולת לכל מין של צמחים כפי שתמצא לנכון;
(2)
בכפוף להוראות סעיף 60 – לקבוע בכללים כיצד לנהוג בעדפי הצמחים שנמסרו לה ושלדעתה אינם ניתנים לשיווק יעיל, וכיצד לשלם למגדלים, בעד צמחים שנמסרו לה אף אם לא שווקו או שלא נמסרו לה אך נהגו בהם בהתאם לכללים, סכומים שתקבע בין כתמורה מתוך הסיבולת הכללית ובין כפיצוי נפרד מתוך דמי הפדיון;
(3)
לנכות, בהתאם לכללים שתקבע, סכומי כסף מדמי הפדיון בעד צמחים ששיווקה או מדמי הפדיון בעד מינים מסויימים של צמחים ששיווקה, לכיסוי הוצאותיה בטיפול בהם, בהובלתם ובשיווקם, ולכיסוי הוצאותיה השוטפות למנגנון, לשירותים ולכל פעולה אחרת שעשתה תוך שימוש בסמכויותיה; הוראות פסקה זו לא יפגעו בזכות המועצה לגבות ממגדל או ממשווק כל סכום כסף המגיע למועצה בכל דרך אחרת.
(ב)
חלק מגדל על החלטת המועצה שאין עליה אישור השר לפי סעיף זה, רשאי הוא לערור עליה לפני השר או מי שהוא מינה לענין זה.
[תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]

פרק חמישי: הסדרת היצוא

היתרי יצוא [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
לא ייצא אדם, למעט המועצה, צמחים אלא על פי היתר יצוא שנתנה לו המועצה, לפי הוראות סעיף 31א (בחוק זה – היתר יצוא); החלטת המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש היתר היצוא (בחוק זה – המבקש).
תנאים והגבלות לענין היתר יצוא [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
(א)
השר, לאחר התייעצות עם המועצה, יקבע הוראות, תנאים והגבלות לענין מתן היתרי יצוא, והוראות שמקבל ההיתר יהיה חייב לקיימן, בהתחשב, בין השאר, במטרות ובשיקולים האלה:
(1)
ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת מספר היצואנים;
(2)
הבטחת תמורה הוגנת למגדלים;
(3)
כיבוד אמנות והסכמים בין־לאומיים, לרבות בתחומי החקלאות, המכס והקניין הרוחני שישראל צד להם;
(4)
חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות מכס, שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;
(5)
הבטחת איכות היצוא;
(6)
מניעת הפצת נגעים בצמחים;
(7)
קביעת תנאים ומגבלות לפי סוגים ומינים של צמחים, ובהתאם לשוקי היצוא ולעונות היצוא;
(8)
שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;
(9)
אפשרות הפיקוח על מקבלי היתרי יצוא;
(10)
קיום ההוראות על פי חוק זה.
(ב)
השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע, בין השאר, הוראות בענינים אלה:
(1)
הכשירות הנדרשת ממבקש, לרבות ניסיון, היקף פעילות, מיתקנים, ציוד ואמצעים הולמים, לצורך ביצוע יצוא;
(2)
נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הדיון בה;
(3)
בטוחות או ערובות שעל המבקש להפקיד בידי המועצה לשם הבטחת תשלום התמורה למגדלים, תמלוגי מטפחים ותשלומים למועצה על פי חוק זה, וכללים בדבר מימושן של בטוחות או ערובות כאמור;
(4)
אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר יצוא ובעד היתר היצוא, חידושו או הארכתו;
(5)
איסור על העברתו של היתר יצוא לאחר, הגבלות ותנאים אחרים;
(6)
תקופת היתר יצוא, שינויו, התלייתו או ביטולו;
(7)
דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה ואופן הגשתם, לרבות במדיה מגנטית או אופטית או בתקשורת מחשבים;
(8)
עסקאות בעלות מאפיינים מיוחדים ועסקאות משגור.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (ב)(4) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
ערר לענין היתר יצוא [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(א)
המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה לפי סעיף 31, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר, כאמור בסעיף קטן (ב), בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב)
תוקם ועדת ערר לענין היתרי יצוא בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש ושני חברים שמינה השר מבין עובדי משרדו.
(ג)
על ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992.
[תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(בוטל).
חובה לענין יצוא [תיקון: תשס״ג־2]
המועצה, באישור שר החקלאות, רשאית לחייב מגדלים או משווקים מורשים –
(1)
לייחד ליצוא חלק מהצמחים שלהם או העומדים לרשותם, ולטפל בצמחים אלה בדרך שהשרים או המועצה יורו להם;
(2)
להעמיד לרשות המועצה או לרשות מי שהמועצה תורה את הצמחים המיועדים ליצוא – בדרך, במקום, במועד ובאריזה כפי שהורתה המועצה, ובלבד שהתמורה בעד הצמחים נקבעה בועדה הענפית, באישור שר החקלאות.
טיפול בצמחים ליצוא [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
המועצה רשאית לקבוע בכללים –
(1)
דרכי הטיפול בצמחים המיועדים ליצוא, החל ממועד הקטיף ועד למועד שבו יועמדו הצמחים לרשות היצואן, לרבות תנאי אריזתם, החסנתם והובלתם;
(2)
טיפולים מיוחדים שיש לתת לחלקות ולמקומות גידול שבהם מיוצרים צמחים המיועדים ליצוא, כדי להבטיח טיב, נקיון ותנאי גיהות נאותים.
הוצאות יצוא וקרנות ליצוא [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
יצואן רשאי, באישור המועצה, לנכות סכומים מדמי המכר של הצמחים שיוצאו – במקום, בשיעור ובדרך שיורו השרים – לשם מימון הוצאותיו בקשר ליצוא הצמחים, לרבות הוצאות פרסומת ופיתוח שווקים, ולשם יצירת קרנות לעידוד היצוא.

פרק ששי: קרנות, היטלים ותמיכה במחירים

היטלים [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2, תשע״ח]
(א)
המועצה, לאחר התייעצות עם הוועדה הענפית, ועם ועדת משנה – אם זו מונתה לפי סעיף 10א(ד), באישור השר ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית, בכללים –
(1)
לקבוע היטלים שיוטלו על מגדלים, משווקים מורשים או יצואנים, לפי ענף, מין או מינים של צמחים, בכפוף להוראות סעיף קטן (א3), ויכול שההיטל יהיה מסויג או מדורג לפי עונת שיווקם, ייעודם, מחירם או צורת אריזתם של הצמחים; היטל לפי מין או מינים ייקבע לאחר שהמועצה נתנה הזדמנות למגדלי המין או המינים שעליהם יוטל ההיטל להשמיע את עמדתם בכתב, ואם מסרו למועצה את עמדתם בכתב וביקשו זאת – גם בעל פה;
(1א)
לקבוע מועדים ודרכים לעדכון סכומי ההיטלים;
(2)
לקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים, לרבות ניכויים מתמורת צמחים שנמכרו באמצעות המועצה, המשווקים היצואנים, בתי האריזה או התעשינים, או בידיהם, או בכל דרך אחרת;
(3)
לחייב מגדלים, משווקים, יצואנים, בתי אריזה או תעשיינים, לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות, מסמכים ונתונים לצרכי ההיטלים במדיה מגנטית או אופטית, בתקשורת מחשבים או בכל דרך אחרת שתיקבע לפי סעיף קטן זה.
(א1)
ההיטלים שתקבע המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יפחתו מ־0.25% מהפדיון לשטח או מהפדיון למשקל התוצרת המשווקת, לפי העניין (בסעיף קטן זה – רצפת ההיטל), ולא יעלו על 0.8% מסך הפדיון כאמור (בסעיף קטן זה – תקרת ההיטל); השר רשאי, מיזמתו או לפי בקשת המועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בצו, את שיעורי רצפת ההיטל ותקרת ההיטל הקבועים בסעיף קטן זה.
(א2)
המועצה רשאית, בכללים כאמור בסעיף קטן (א), לקבוע היטל שיוטל על מגדלים של מין או מינים של צמחים, באזור מסוים, לשם מימון פעולות מסוימות לגבי אותו מין או מינים של צמחים באזור האמור, ובלבד שביקשו זאת רוב המגדלים כאמור; היטל לפי סעיף קטן זה ייקבע, לתקופה קצובה, נוסף על ההיטלים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) והוטלו על מגדלי אותו מין או מינים של צמחים באזור המסוים, ובלבד ששיעורו לא יעלה על 10% מסכומי ההיטלים כאמור; בסעיף קטן זה, ”אזור“ – שטח הכולל תחום שיפוט של רשות מקומית אחת לפחות.
(א3)
(1)
היטלים שתקבע המועצה בכללים לפי סעיף קטן (א)(1) ייקבעו על פי משקל התוצרת המשווקת (בסעיף קטן זה – היטל לפי משקל); ואולם המליצה ועדת משנה או ועדה שמונתה לפי סעיף 12(ג), לעניין מין של צמחים – ייקבעו ההיטלים על פי שטח גידולם של הצמחים מאותו מין (בסעיף קטן זה – היטל לפי שטח גידול).
(2)
המועצה תקבע בכללים כאמור בפסקה (1) הוראות שלפיהן מגדלים שנקבע לגביהם היטל לפי שטח גידול רשאים לבקש מהמועצה, בדרך שתקבע בכללים, שההיטל שיוטל עליהם יהיה היטל לפי משקל, ובלבד שמספר המגדלים המבקשים הוא בשיעור מזערי ממספרם של כלל המגדלים של אותו מין, כפי שתקבע המועצה בכללים; הגישו מגדלים בקשה כאמור, תטיל עליהם המועצה היטל לפי משקל, לתקופה שתקבע בכללים.
(א4)
המועצה תקבע את הפדיון השנתי, את שטח הגידול ואת היקף השיווק בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואם אין בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים כאמור – רשאית המועצה להסתייע בנתונים שבידה ובידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר; המועצה תפרסם לעיון הציבור במשרדיה ובאתר האינטרנט שלה, 30 ימים לפחות לפני העברת הכללים לאישור השר ושר האוצר לפי סעיף קטן (א), את הפדיון השנתי במכירה בסיטונות, את שטח הגידול השנתי ואת המשקל השנתי של התוצרת המשווקת של הצמחים שבשלהם נקבע ההיטל, לגבי כל אחת מהשנים בתקופה הקובעת.
(א5)
בסעיף זה –
”הפדיון לשטח“ – הסכום המתקבל מחלוקת הפדיון השנתי בשטח הגידול;
”הפדיון למשקל“ – הסכום המתקבל מחלוקת הפדיון השנתי בהיקף התוצרת המשווקת;
”הפדיון השנתי“ – ממוצע הפדיון השנתי במכירה בסיטונות, בתקופה הקובעת, של הצמחים שבשלהם נקבע ההיטל;
”שטח הגידול“ – ממוצע שטח הגידול השנתי, בתקופה הקובעת, של הצמחים שבשלהם נקבע ההיטל;
”היקף התוצרת המשווקת“ – ממוצע המשקל השנתי של התוצרת המשווקת של הצמחים שבשלהם נקבע ההיטל, ששווקו בתקופה הקובעת;
”התקופה הקובעת“ – שלוש השנים הראשונות מתוך ארבע השנים שקדמו לקביעת ההיטלים.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
ניכויים וקרנות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
(א)
(1)
המועצה תנכה, מכספי ההיטלים שהוטלו לפי סעיף 36(א), סכום בשיעור רצפת ההיטל כמשמעותה בסעיף 36(א1), לצורך כיסוי הוצאות המינהל שלה (בפסקה זו – ניכוי לכיסוי הוצאות), ורשאית היא לנכות עד 10% מכספי ההיטלים שייוותרו לאחר הניכוי לכיסוי הוצאות, לחשבון קרן כללית, כדי לממן פעולות הדרושות לשם ביצוע תפקידי המועצה הנוגעים לכלל הענפים, לרבות יצירת עתודה כספית, ופעולות לקידום ענייניהם של כלל הענפים ומיני הצמחים; נותרה בידי המועצה יתרה מהסכום שניכתה לכיסוי הוצאות לפי פסקה זו, תועבר היתרה לחשבון הקרן הכללית.
(2)
יתרת כספי ההיטלים שנותרה לאחר הניכויים כאמור בפסקה (1) תועבר לחשבון קרן מיוחדת של כל אחד מהענפים או מיני הצמחים שלגביהם הוטלו, ותשמש למימון פעולות המיועדות לקידום ענייניו של הענף או המין בלבד.
(3)
המועצה תנכה, מכספי ההיטל שהוטל על מגדלי מין או מיני צמחים באזור מסוים לפי סעיף 36(א2), סכום לצורך כיסוי הוצאות המינהל שלה, שיידרשו לשם מימוש הפעולות שבשלן הוטל ההיטל (בפסקה זו – הפעולות האזוריות); יתרת כספי ההיטל תועבר לחשבון קרן מיוחדת של מגדלי המין או מיני הצמחים באזור המסוים, ותשמש למימון הפעולות האזוריות. (א1) ניהול קרן מיוחדת ייעשה על ידי המועצה בהתאם להמלצת הועדה הענפית או ועדת המשנה, לפי הענין.
(ב)
(בוטל).
(ג)
קרן מיוחדת יכול שתהיה משותפת עם הממשלה ובמקרה זה רשאית הממשלה להתנות כי החשב הכללי ינהל את הקרן.
(ד)
המועצה, באישור השר ובהסכמת שר האוצר, תקבע כללים בדבר הקמת הקרנות.
[תיקון: תשס״ג, תשס״ג־3]
(בוטל).
פטור ממס הכנסה
כספי היטלים שהועברו לקרנות ושמטרותיהן אושרו מטעם שר החקלאות ושר האוצר, יהיו פטורים ממס כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.
תמיכת המועצה במחירי תוצרת [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
להבטחת תמורה הוגנת למגדלים בעד צמחים, בהתחשב בתנודות בהוצאות הייצור, במחירי השוק ובציבור הצרכנים, רשאית המועצה לבצע פעולות לוויסות שיווקם של צמחים, לרבות הספקת צמחים לתעשיה וייצוא צמחים, וכן רשאית היא, באישור השר לאחר שנועץ עם שר האוצר, לקבוע דרכים אלה, כולן או מקצתן:
(1)
מחירים מובטחים לפני העונה או בראשיתה או מחירי מינימום מפעם לפעם בתוך העונה;
(2)
תמיכות כספיות;
(3)
קניית עודפים.
(ב)
אישור השר יכול שיהיה כללי או מסוייג לפי מיני צמחים, מועד האסיף או כל בחינה אחרת כיוצא באלה.
(ג)
המועצה רשאית להתנות את התמורה לפי סעיף קטן (א) בקיום הוראות לענין ייצור, טיפול ושיווק, לרבות הוראותיה בדבר שמירת מסגרת הייצור שנקבעה בדרך כלל או לגבי מין של צמחים.

פרק שביעי: תקציב ומינהל

תקציב המועצה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
חדשיים לפחות לפני תחילת שנת הכספים תגיש המועצה לאישור השר ושר האוצר הצעת תקציב של שנת הכספים האמורה.
(ב)
המועצה לא תוציא כספים, לא תתחייב בכל התחייבות כספית, ולא תבצע כל פעולה כספית, אלא בהתאם לתקציב שאישרו השר ושר האוצר.
(ג)
המועצה רשאית להגיש לאישור השר ושר האוצר, תוך שנת הכספים –
(1)
תקציבים נפרדים להכנסות והוצאות של הקרנות, כפי שתקבע מפעם לפעם, בהתאם להוראות חוק זה;
(2)
הצעת תקציב נוסף.
מבנה התקציב [תיקון: תשל״ד, תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
תקציב המועצה יהיה מחולק לפרקים תקציביים נפרדים לכל ענף (בסעיף קטן זה – פרק תקציבי ענפי) ולפרק תקציבי כללי נפרד למועצה; כל פרק יהיה מחולק לסעיפים תקציביים נפרדים של הכנסה והוצאה לנושאים השונים שיפורטו בתקציב, ובפרק תקציבי ענפי של ענף שהוקמה לגביו ועדת משנה לפי סעיף 10א(ד) – גם לסעיפים תקציביים נפרדים כאמור לכל מין של צמחים שלגביו הוקמה ועדת המשנה.
(ב)
המועצה אינה רשאית להוציא כספים שלא למטרות שלשמן יועדו בתקציב המאושר, אלא אם השר ושר האוצר אישרו את ההוצאה לפני הביצוע.
(ג)
המועצה אינה רשאית להעביר סכומים מפרק תקציב אחד למשנהו.
תחזית פעולות המועצה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
לפי דרישת השר או שר האוצר תגיש המועצה, ביחד עם הצעת התקציב השנתי, תחזית של פעולותיה.
מערכת כספים [תיקון: תשס״ז־2]
השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר ניהול מערכת הכספים במועצה ובקורת עליה, לרבות הגשת תקציבים ותחזיות כספיות לו ולשר האוצר, הגשת דינים וחשבונות לו ולשר האוצר ופרסום מאזנים שנתיים.
עובדים במועצה ותנאי עבודתם [תיקון: תשס״ז־2]
הנוהל בעניני קבלת עובדים, תקן, שכר, גמלאות ותנאי עבודה אחרים של עובדי המועצה יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים ובשינויים שתקבע המועצה באישור השר.
ועדת בקורת [תיקון: תשס״ז־2]
(א)
המועצה תמנה, באישור השר, ועדת בקורת לפיקוח על פעולות מנגנון המועצה ולביצוע תפקידי בקורת אחרים שהשר או המועצה יטילו עליה מפעם לפעם.
(ב)
חבר בועדת הבקורת לא יהיה חבר במועצה או בועדה של המועצה שהיא בעלת סמכויות של ביצוע או של מתן המלצות לביצוע.
(ג)
לחברי ועדת הבקורת זכות גישה למשרדי המועצה ולנכסים המוחזקים בידיה ולכל המסמכים, הפנקסים והחשבונות הנמצאים ברשותה, ורשאים הם לערוך בהם כל בדיקה שתיראה להם.
(ד)
ועדת הבקורת תגיש דין וחשבון שנתי לשר ולמועצה, לא יאוחר מששה חדשים אחרי תום כל שנת כספים, והיא רשאית להגיש להם תוך כל שנת כספים הערות ומסקנות בכל ענין הכלול בתחום תפקידי הועדה.
(ה)
ועדת הבקורת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

פרק שמיני: עבירות

קנס [תיקון: תש״ם, תשמ״א, תשס״ג־2, [ק״ת שיעורי קנסות]]
(א)
מגדל, מוביל או משווק שעבר – בין בעצמו ובין על ידי עובדיו או סוכניו – על הוראה מהוראות חוק זה, רשאית ועדת קנסות שהוקמה לפי סעיף 48 להטיל עליו קנס לזכות המועצה שלא יעלה על 4,700 שקלים חדשים אך לא יותר מערך הדבר שבו נעברה העבירה בשל כל דונם אדמה שבקשר אליה נעברה העבירה או קנס שלא יעלה על 4.66 שקלים חדשים אך לא יותר מערך הדבר שבו נעברה העבירה בשל כל קילוגרם צמחים ומוצרים שבקשר אליהם נעברה העבירה, או שני הקנסות ביחד.
(ב)
מי שנקנס כאמור בסעיף קטן (א) לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס.
השמדת דבר שנעשתה עבירה לגביו [תיקון: תש״ם, [ק״ת שיעורי קנסות], תשנ״א]
(א)
עבר אדם עבירה על הוראה מהוראות הפרק הרביעי או התקנות שהותקנו או ההוראות שניתנו לפיו, רשאית ועדת קנסות שהוקמה לפי סעיף 48 שהיושב־ראש שלה הוא שופט בית משפט שלום, לחייב את האדם, בצו סילוק, להשמיד תוך מועד שייקבע בצו את הדברים שלגביהם נעברה עבירה; אין בקיום הצו כדי לפטור מאחריות פלילית לעבירה שנעברה.
(ב)
לא קיים אדם צו סילוק חלוט, רשאית המועצה לבצע את הצו על חשבונו.
(ג)
עבר אדם עבירה שביחס אליה אפשר לתת צו סילוק, רשאי מי שהמועצה הסמיכה אותו לכך לאסור, לתקופה שלא תעלה על 28 יום, את העברתם לאחר או את טלטולם של דברים שצו הסילוק עשוי לחול עליהם.
(ד)
מי שחוייב בצו סילוק וזכה בערעור על הרשעתו, תפצה אותו המועצה על מלוא הנזק שגרם לו הצו.
(ה)
ניתן צו סילוק, רשאית ועדת הקנסות להטיל, על מי שחוייב בקיומו, קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין), לכל יום שבו לא בוצע הצו; מכר אדם או העביר לאחר את הדברים שלגביהם ניתן צו סילוק, רשאית ועדת הקנסות להטיל עליו קנס כאמור בסעיפים 61(א)(1) או 63 לחוק העונשין.
(ו)
הפר אדם צו איסור לפי סעיף קטן (ג), רשאית ועדת הקנסות להטיל עליו קנס כאמור בסעיפים 61(א)(1) או 63 לחוק העונשין.
ועדות קנסות [תיקון: תשמ״א, תשס״ג־2]
(א)
יוקמו ועדות קנסות.
(ב)
ועדת קנסות תדון בשלושה והם: שופט בית משפט שלום, או חבר לשכת עורכי־הדין והוא כשיר לכהן כשופט בית משפט שלום, שמינה אותו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש הועדה, ושני חברים נציגי ציבור.
(ג)
השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור, האחת מקרב המגדלים והשניה מקרב המשווקים המורשים, ובלבד שברשימות כאמור יהיו נציגים מכל הענפים; חברי המועצה לא ייכללו ברשימות.
(ד)
יושב ראש הועדה יקבע את שני נציגי הציבור, מתוך הרשימות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), אשר ידונו בענין פלוני, ובלבד שהנציגים כאמור יהיו מהענף שענינו נדון.
(ה)
הודעה על הקמת ועדות הקנסות ועל מענן תפורסם ברשומות.
(ו)
שר המשפטים רשאי לקבוע את סדרי הדין של הועדות.
(ז)
ועדת קנסות לא תהיה קשורה בדיני ראיות פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג׳ לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
(ח)
על ועדת קנסות יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ״ט–1968.
(ט)
עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת קנסות, רשאי יושב ראש הועדה לפסוק לו דמי נסיעה ולינה או שכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט; סכום שנפסק לפי סעיף קטן (ז) ישולם מקופת המועצה.
ייצוג המועצה בועדת קנסות
כתב אישום יוגש לועדת קנסות מאת היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו על פי בקשת המועצה.
שמיעת הנאשם
ועדת קנסות לא תטיל קנס אלא לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
ערעור [תיקון: תשמ״א]
החלטה של ועדת קנסות ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי תוך שלושים ימים מיום מסירת ההחלטה, ודינה לענין הערעור כדין פסק דין של בית משפט שלום בפלילים; אלא שהערעור על ביצוע ההחלטה, לרבות על צו סילוק, לא יעכב ביצועם, אם בית המשפט לא החליט אחרת.
אכיפת קנס [תיקון: תשס״ג־2]
החלטת ועדת קנסות שלא הוגש עליה ערעור והחלטת בית המשפט בערעור על החלטת ועדת קנסות, דינן בכל הנוגע לאכיפה, כדין פסק דין סופי של בית משפט מוסמך במשפט אזרחי; המועצה רשאית לנכות את הקנס מדמי המכר של צמחים המגיעים לנקנס.
הפרשי הצמדה [תיקון: תשמ״א]
(א)
לא שולם הקנס תוך חמישה עשר ימים מיום שהטילה אותו ועדת קנסות, יתווספו לקנס שבפיגור הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ב).
(ב)
עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד התשלום בפועל של הקנס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום הטלת הקנס, יוגדל הקנס לפי שיעור עליית המדד כאמור.
(ג)
דין הפרשי הצמדה לפי סעיף זה, לענין גבייתם, כדין הקנס.
בקורת [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
(א)
המועצה רשאית למנות בכתב, לתקופה שלא תעלה על 12 חדשים, מפקח שיהא מוסמך, כל אימת שיש לו יסוד להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או כדי למנוע עבירה על הוראותיו –
(1)
להיכנס לכל מקום ולעצור כל כלי הובלה ולערוך בהם חיפוש, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך, והוראות סעיפים 26 עד 30 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ״ט–1969, יחולו, בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;
(2)
לדרוש מכל אדם המחזיק או מוביל צמחים – למעט כמות צמחים לצריכה עצמית כפי שקבעה המועצה בכללים – שיראה את התעודות לגבי הצמחים האמורים וימסור פרטים ביחס אליהם.
(ב)
המפקח רשאי לתפוס צמחים או כל דבר אחר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה על חוק זה, ורשאי הוא לתפוס חמרי אריזה או מסמכים העשויים, לפי הנחתו הסבירה, לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור.
חובה למסור ידיעות, דוגמאות וכו׳
(א)
חייב אדם למסור למפקח, לפי דרישתו, ידיעות, דוגמאות, פנקסים ושאר תעודות שלדעת המפקח יש בהם כדי להבטיח או להקל על הפיקוח לגבי ביצועו של חוק זה.
(ב)
דוגמאות שנמסרו לפי סעיף קטן (א) מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן בכל דרך אחרת.
חקירה
על מינוי מפקחים לפי סעיף 53 תינתן הודעה לשר המשטרה, ושר המשטרה רשאי להסמיכם, בצו כללי או מיוחד לתקופה שלא תעלה על 12 חדשים, לערוך חקירות לשם מניעת עבירות על חוק זה או לשם גילוין, ומפקח שהוסמך כאמור רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח משנה ומעלה, לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).
רישום תשובות
תשובות הנחקר לפי סעיף 55 יירשמו וייחתמו כאמור בסעיף 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).
טיפול בדברים שנתפסו [תיקון: תשמ״א]
(א)
נתפס דבר לפי סעיף 53(ב), רשאית המועצה לשמרו עד שבית המשפט או ועדת קנסות, שהוגש לפניהם כתב אישום נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לדבר שנתפס, יחליטו מה ייעשה בו; לא הוגש כתב אישום כאמור תוך ארבעים ימים מיום התפיסה – יוחזר הנתפס, ואם נתעורר ספק למי יש להחזירו, יכריע יושב־ראש הועדה לפי בקשת אדם התובע את הדבר או טובת הנאה בו או לפי בקשת המועצה הטוענת שהנתפס מגיע לה או שיש לה טובת הנאה בו.
(ב)
דבר שנתפס לפי סעיף 53(ב) והוא נשמד או ניזוק או ערכו ירד, רשאים בית המשפט או ועדת קנסות, אם שוכנעו שהיתה פשיעה או רשלנות בשמירתו, לחייב את המועצה בנזיקין בסכום שיקבעו.
(ג)
דבר שנתפס כאמור בסעיף קטן (א) והוא עלול להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאית המועצה למכרו במחיר המקובל ביום המכירה; דמי המכר יופקדו במועצה ויחולו עליהם הוראות סעיף קטן (א) כאילו היו דבר שנתפס.
(ד)
זוכה הנאשם, יוחזרו לו דמי המכר של הדבר שנתפס בתוספת הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ה).
(ה)
עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד המכירה של הדבר שנתפס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום החזרת המכר בפועל, יוגדלו דמי המכר בשיעור עליית המדד כאמור.
צמחים נמוכים מהתקן [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז־2]
על אף האמור בסעיף 57, רשאית המועצה על פי כללים שקבעה להשמיד צמחים שנתפסו לפי סעיף 53(ב) כשאינם מתאימים לתקן שנקבע לשיווק אותו סוג צמחים, כאמור בסעיף 29(2).
עונשין [תיקון: תשל״ד, תש״ם]
מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה, בין בעצמו ובין באמצעות שליחו, סוכנו, פועלו או בא־כוחו, או עבר על תנאי מתנאי רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה, או הפריע למפקח או לכל אדם אחר הפועל מטעם המועצה לבצע את תפקידיו או מנע זאת ממנו, או סירב לתת תשובות או נתן תשובות לא נכונות במסמכים שהופנו אליו מאת המועצה על פי הוראות חוק זה, דינו, ביחיד – מאסר שני חדשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל״ז–1977, ובתאגיד – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק האמור, או בכל אחד מהם – פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה, הכל לפי הקנס הגבוה שבהם; ורשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על חילוט התוצרת שבה נעברה העבירה וחמרי אריזתה, או על חילוט דמי מכרם, לטובת המועצה, וחילוט כאמור יכול שיהיה מלא או חלקי.

פרק תשיעי: הוראות שונות

איסור על השמדת עודפים [תיקון: תשס״ג־2]
לא יושמדו עדפי צמחים אלא בהיתר מאת השר או המנהל הכללי של משרד החקלאות, והיתר כזה לא יינתן אלא אם שוכנע נותנו כי לא נמצא להם שימוש לכל מטרה מועילה, לרבות מטרת חסד.
[תיקון: תשס״ג־2]
(בוטל).
שינוי התוספת [תיקון: תשס״ג־2]
לאחר התייעצות במועצה והודעה מוקדמת לועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי השר, בהודעה שתפורסם ברשומות, לשנות את התוספת.
המועצה כסוכן הממשלה [תיקון: תשס״ג־2]
הממשלה רשאית לקבוע, בין באורח כללי ובין למקרה מסויים או לסוג מסויים של מקרים, כי המועצה תשמש סוכן שלה למתן תמיכות כספיות להבטחת מחירים הוגנים לצמחים ולאמצעי ייצור הקשורים בייצור הצמחים שבתחום טיפולה של המועצה, ולעשיית כל פעולה אחרת.
ביטוח בפני נזקי טבע [תיקון: תשל״ד, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(א)
המועצה רשאית לבטח מגדלים – בין בהסכמתם ובין ללא הסכמתם – מפני נזקי טבע, אם על ידי יצירת קרן פנימית של המועצה או בתאגידים העוסקים בביטוח מפני נזקי טבע; לצורך זה תהא המועצה רשאית לחייב בתשלום דמי ביטוח שנקבעו לצמחים או למין של צמחים, וכן לנכות מדמי המכר של צמחים את דמי הביטוח; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות כל קרן ביטוח לגבות את דמי הביטוח בכל דרך שהיא או להתנות את ביצוע הביטוח בתשלום דמי הביטוח מראש.
(א1)
החליטה המועצה לבטח מגדלים בתאגידים העוסקים בביטוח מפני נזקי טבע, כאמור בסעיף קטן (א), תפעל על פי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992.
(ב)
ביטחה המועצה את המגדלים כאמור בסעיף קטן (א), תהיה היא רשאית, בהסכמת המבוטחים, לתבוע את הנזקים שנגרמו להם, ולתת בשמם כל כתב ויתור, אישור או הצהרה השייכים לאותו ביטוח.
אגרות [תיקון: תשס״ז־2]
השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו לקבוע אגרות בעד מתן רשיון או היתר או חידושם, ובעד הוצאת מסמך או מתן שירות לפי הוראות חוק זה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ז־2]
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, זולת אם נאמר אחרת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
אישור כללי המועצה [תיקון: תשס״ז־2]
כללי המועצה לפי חוק זה טעונים אישור השר.
אצילת סמכויות
השרים רשאים לאצול מסמכויותיהם לפי חוק זה, חוץ מן הסמכות להתקין תקנות, לאשר כללים, לאשר את תקציב המועצה, לאשר נהלים לפי סעיף 44 ולתת היתר לפי סעיף 60.
קיום תוקף
סמכות לפי חוק זה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק זה אינו פוטר מקיום חובה לפי כל דין, אלא אם נאמר אחרת בחוק.
צו לגבי הפסקת פעולות המועצה [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאים בצו להפסיק את פעולות המועצה או לפזרה, בכל אחד מאלה:
(1)
המועצה איננה ממלאת חובותיה והתחייבויותיה;
(2)
המועצה אינה מבצעת ביעילות את המטרות שלשמן הוקמה;
(3)
קיים טעם אחר שיפורט שיש בו כדי להצדיק את הפסקת פעילותה של המועצה או את פיזורה.
(ב)
השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאים בצו לפזר את המועצה אם לדעתם השתנו הנסיבות והמגמות שלשם השגתן הוקמה המועצה.
(ג)
לא יפעילו השרים את סמכותם לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שניתנה התראה בכתב למועצה והמועצה לא תיקנה דרכה.
(ד)
לענין סעיף קטן (א) יקבעו השרים בתקנות הוראות בדבר הליכי פיזור המועצה, דרכי פרעון חובותיה והתחייבויותיה ומימוש זכויותיה, ומה ייעשה ברכוש המועצה ובעדפי הכספים המוחזקים בידה, הכל לפי הצורך.
הוראות מעבר
עם כינון המועצה יועברו אליה כל הנכסים שבידי החברה הרשומה בשם ”המועצה לייצור ושיווק של פירות“, מקרקעין ומיטלטלין, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שיש לה בכל נכס, וכל החובות שהחברה חייבת בהם וההתחייבויות שקיבלה על עצמה כדין.
פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.
ביטול חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, פקודות פרי ההדר וחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
בטלים –
(1)
חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט–1959;
(2)
פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940;
(3)
פקודת שיווק פרי ההדר, 1947;
(4)
פקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש״ח–1948;
(5)
חוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו–1976.
[תיקון: תשס״ג־2]

פרק עשירי: איחוד המועצות – הוראות מעבר

הוראות מיוחדות לענין איחוד המועצות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3, תשס״ז־2]
(א)
”יום התחילה“ – יום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004);
”מגדל ירקות“ – מגדל כהגדרתו בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט–1959, כנוסחו ערב ביטולו כאמור בסעיף 72(1) (בפרק זה – חוק מועצת הירקות);
”מגדל פירות“ – מגדל כהגדרתו בחוק זה כנוסחו ערב יום התחילה (בפרק זה – חוק מועצת הפירות);
”מגדל פרי הדר“ – מגדל כמשמעותו בפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, פקודת שיווק פרי ההדר, 1947, ופקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש״ח–1948, כנוסחן ערב ביטולן כאמור בסעיף 72(2) עד (4) (בפרק זה – פקודות פרי ההדר);
”מגדל צמחי נוי“ – מגדל כהגדרתו בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל״ו–1976, כנוסחו ערב ביטולו כאמור בסעיף 72(5) (בפרק זה – חוק המועצה לצמחי נוי);
”מועצת הירקות“ – המועצה כמשמעותה בחוק מועצת הירקות;
”מועצת הפירות“ – המועצה כהגדרתה בחוק מועצת הפירות;
”המועצה לשיווק פרי הדר“ – המועצה כמשמעותה בפקודות פרי ההדר;
”מועצת צמחי הנוי“ – המועצה כהגדרתה בחוק המועצה לצמחי הנוי;
”נכסים“ – כהגדרתם בסעיף 7(א1);
(ב)
מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי יחדלו מלפעול ביום התחילה ונכסיהן לרבות כל סימני המסחר הרשומים על שמן, יהיו לקנין המועצה.
(ג)
על העברת נכסים שהיו בידי כל אחת מהמועצות האמורות בסעיף קטן (ב) ערב יום התחילה (בפרק זה – נכסי המועצות) יחולו הוראות סעיפים 103ב, 103ה, 103ו, 103יא, 103יב, 103יד, 103טז, 103יט לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים לפי הענין, ויראו כל אחת מהמועצות האמורות כחברה המעבירה ואת המועצה כחברה הקולטת, כמשמעותן באותם סעיפים, וזאת אף שלא מתקיימות בהעברה כאמור כל הוראות הפרק השני בחלק ה׳2 לפקודת מס הכנסה.
(ד)
כל תובענה, ערעור או הליך משפטי אחר של מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי או נגדן, לפי הענין, וכן כל עילה לתביעה, לערעור או להליך משפטי אחר כאמור, שהיו תלויים ועומדים או קיימים, לפי הענין, ערב יום התחילה –
(1)
יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של המועצה או נגדה, לפי הענין;
(2)
הוצאותיהם ותוצאותיהם ייזקפו לזכות או לחובה, לפי הענין, של קרן מיוחדת כמשמעותה בסעיף 37 שתוקם לכל אחד מהענפים, ויוצאו למטרות המשמשות כל אחד מהענפים האמורים בלבד, הכל כאמור בסעיף 37 (בסעיף זה – הקרן המיוחדת).
(ה)
הסמכויות שהיו נתונות לועדת קנסות לפי חוק מועצת הפירות, חוק מועצת הירקות או חוק המועצה לצמחי נוי ערב יום התחילה, יהיו נתונות לה לגבי הליך שהוחל בו ערב יום התחילה וטרם הוכרע, וכל הליך שהוחל בו כאמור ימשיך לעמוד בתוקפו.
(ו)
(1)
נכסי מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי, ישמשו את ענף הירקות, ענף הפירות, ענף פרי ההדר או ענף צמחי הנוי, לפי הענין; ואם הנכסים כאמור הם כספים – ייזקפו לחשבון הקרן המיוחדת של כל אחד מהענפים האמורים או של מין או מיני הצמחים, לפי הענין כפי שנזקפו לחשבון הקרנות שהיו ערב יום התחילה; לענין זה, ”נכסים“ – למעט חובות והתחייבויות.
(2)
חובות והתחייבויות של מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי כפי שהיו ערב יום התחילה, ימומנו מתוך הקרן המיוחדת של כל אחד מהענפים, לפי הענין.
(ז)
(1)
מי שהיה עובד מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי ערב יום התחילה, יהיה עובד המועצה החל ביום התחילה.
(2)
על אף האמור בכל דין, ובכפוף להוראות פסקה (3), לא יהיה עובד כאמור בפסקה (1) זכאי להטבות פרישה בשל המעבר למועצה.
(3)
הזכויות, תנאי העבודה לרבות הזכויות הנובעות עקב פיטורין או התפטרות, וכן התניות והליכים לישוב חילוקי דעות, שהיו לעובד כל אחת מהמועצות האמורות בפסקה (1) ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה.
(4)
על אף האמור בפסקה (3), נחתם הסכם המסדיר את שכרם ותנאי עבודתם של עובדי המועצה, לרבות מי שנהיו עובדיה מכוח הוראות פסקה (1), יחולו עליהם הוראות ההסכם, ומשנחתם ההסכם לא יחולו הוראות פסקה (3).
(ח)
(1)
מי שערב יום התחילה החזיק בתעודת היתר או הרשאה לייצוא מטעם מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי, לפי הענין, יראו אותו, לתקופת תוקפה של תעודת ההיתר או ההרשאה, כמי שמחזיק בהיתר או שהיה מורשה מטעם המועצה (בסעיף זה – יצואן).
(2)
מי שערב יום התחילה היה יצואן מורשה של צמחי נוי לפי סעיף 3(ג) לחוק המועצה לצמחי נוי, והתמיד בעיסוקו ממועד קבלת ההרשאה לראשונה עד יום התחילה, רשאי לקבל היתר לייצוא אותו צמח נוי, ובלבד שפנה בבקשה לקבלת היתר ייצוא לפי סעיף 31, וזאת אף אם לא מתקיימים בו תנאי הכשירות לפי הסעיף האמור.
(ט)
מי שערב יום התחילה היה משווק מורשה מטעם מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי, יראו אותו לתקופת תוקפה של ההרשאה כמי שהיה מורשה מטעם המועצה.
(י)
כל הסכומים שתוקצבו ואושרו לשנת הכספים 2004 בתקציב מועצת הירקות, מועצת הפירות, מועצת פרי ההדר ומועצת צמחי הנוי, ושלא הוצאו עד יום התחילה, יראו אותם כאילו תוקצבו ואושרו בתקציב המועצה.
מינוי מינהלות זמניות ומינהלה זמנית מאוחדת [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ו, תשס״ז]
(א)
עד למינוים של החברים הראשונים במועצה לפי סעיף 75 כנוסחו בפרק י״א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004), התשס״ג–2003 (בסעיף זה – חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל), יחולו הוראות אלה:
(1)
על אף האמור בכל דין, ימנה השר בתוך 30 ימים מיום א׳ בסיון התשס״ג (1 ביוני 2003) ארבע מינהלות זמניות בנות חמישה חברים כל אחת, שבכל אחת מהן יכהנו השר או מי מטעמו והוא יהיה היושב־ראש, חבר נוסף עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שני חברים שהם מגדלי ירקות, מגדלי פירות, מגדלי פרי הדר או מגדלי צמחי נוי, לפי הענין, וחבר אחד שהוא יצואן, שתפעלנה עד יום מינויה של המינהלה הזמנית המאוחדת לפי פסקה (4) כנוסחה בפרק י״א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (בסעיף זה – המינהלות הזמניות);
(2)
לכל אחת מהמינהלות הזמניות נתונות הסמכויות האלה:
(א)
עד יום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004) – הסמכויות הנתונות למועצת הפירות, למועצת הירקות, למועצה לשיווק פרי הדר או למועצת צמחי הנוי ולועד הפועל של כל אחת מהן, לפי הענין;
(ב)
מיום התחילה עד למינוי מנהלה זמנית מאוחדת לפיפסקה (4) – הסמכויות הנתונות למועצה ולועד הפועל שלה;
(3)
ביום מינוין של המינהלות הזמניות לפי פסקה (1) יחדלו מכהונתם חברי מועצת הירקות, מועצת הפירות ומועצת צמחי הנוי וחברי הועד הפועל של כל אחת מהמועצות;
(4)
השר ימנה בתוך 30 ימים מיום התחילה מינהלה זמנית מאוחדת בת שבעה חברים שבה יכהנו השר או מי מטעמו והוא יהיה היושב־ראש, שני חברים נוספים עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חבר שהוא מגדל ירקות, חבר שהוא מגדל פירות, חבר שהוא מגדל פרי הדר וחבר שהוא מגדל צמחי נוי (בפרק זה – המינהלה הזמנית המאוחדת);
(5)
המינהלה הזמנית המאוחדת תנהל את המועצה ויהיו נתונות לה הסמכויות הנתונות למועצה, לוועד הפועל שלה, לוועדות הענפיות ולוועדות המשנה;
(6)
ביום מינוי המינהלה הזמנית המאוחדת לפי פסקה (4) תחדלנה מלפעול המינהלות הזמניות.
(ב)
(1)
למונחים ”מגדל ירקות“, ”מגדל פירות“, ”מגדל פרי הדר“ ו”מגדל צמחי נוי“, תהא המשמעות הנודעת למונח ”מגדל“ בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט–1959, בחוק זה, בפקודת הפיקוח על פרי הדר, 1940, בפקודת שיווק פרי ההדר, 1947, בפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש״ח–1948 או בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל״ו–1976, לפי הענין.
(2)
למונחים ”מועצת הירקות“, ”מועצת הפירות“, ”המועצה לשיווק פרי הדר“ ו”המועצה לצמחי נוי“, תהא המשמעות הנודעת למונח ”מועצה“ בכל אחד מהחוקים האמורים בפסקה (1).
מינוי החברים הראשונים במועצה [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ז, תשס״ז־2]
(א)
השר ימנה, לא יאוחר מיום י״ד בתמוז התשס״ז (30 ביוני 2007), את החברים הראשונים במועצה לפי סעיף 4 כנוסחו לפי תיקון מס׳ 8.
(א1)
השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א) ובלבד שלא יקבע מועד המאוחר מיום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008).
לפי צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דחיית המועד למינוי החברים הראשונים במועצה), התשס״ז–2007 (ק״ת תשס״ז, 804), המועד האמור בסעיף קטן (א) נדחה ליום י״ט בחשון התשס״ח (21 באוקטובר 2007).
(ב)
ביום מינוים של החברים הראשונים במועצה כאמור בסעיף קטן (א), תחדל מלפעול המינהלה הזמנית המאוחדת.
מינוי חברים ראשונים בוועדות הענפיות [תיקון: תשס״ז־2]
סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים בוועדה ענפית, שנבחרו בבחירות לפי תיקון מס׳ 6, אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם של כלל המגדלים באותו ענף, לרבות בשל כך שאינו כולל מגדלים מאזור גידול מסוים, מגדלים של צמחים מסוג מסוים או מגדלים המשתייכים למגזר מסוים, רשאי הוא, כדי להבטיח ייצוג הולם, למנות עד חמישה חברים נוספים מקרב קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם גוף המייצג, לדעת השר, את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם, ככל שקיים גוף כאמור.
תוקף וביצוע [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס׳ 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס׳ 6.
(ג)
השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה.
[תיקון: תשל״ט]

תוספת

(סעיפים 1 ו־62)

[תיקון: תשס״ג־2]

ענף הפירות

אבוקדו
אגס
אגוז המלך
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
אפרסק
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
בננה
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
חבוש
ליצ׳י
מנגו
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
נקטרינה
ענבי מאכל
ערמון
פיג׳ואה
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
פקאן
קרמבולה
רימון
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(בוטל)
תות עץ
תמר
תפוח
[תיקון: ק״ת תשמ״ג, ק״ת תשמ״ח]
צבר תרבותי (נטול קוצים)
[תיקון: ק״ת תשמ״ג, ק״ת תשמ״ח]
תמרילו
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
אגס אסיאני
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
באבאקו
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
גמבוס
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
לונגאן
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
ספודילה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
ספוטה לבנה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
ספוטה שחורה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
ספונדיאס
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
פיתאיה (מינים שונים)
[תיקון: ק״ת תשמ״ח, ק״ת תשנ״ב]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
פרי היאק
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
שיזף הודי
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
אוכמניה
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
אוסנה
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
ארגן
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
גויאבה תותית
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
דמדמנית
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
וואמפי
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
זבוטיקבה
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
חבושון (מדלר)
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
חזרזר
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
לוקומה
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
מרולה
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
פאופאו
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
פטל
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
קניסטל
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
שיזף סיני
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
תפוז הקופים

זני זית אירופאיים

[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
אזפה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
אוחיביאנקה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
ג׳רפה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
מרחביה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
מנזנילו
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
נובו דה סיקרונה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
סנטה קטרינה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
קדש
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
קורנזול
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
קלמטה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
קונסרווליה
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
שדה אליהו 5
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
18א׳
[תיקון: תשס״ג־2]

ענף הירקות

אבטיח
אזוב מצוי (זעתר)
אזובית פשוטה (אורגנו)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
אספרגוס
אפונה
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
במיה
בטטה
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
בצל וולשי
בצל יבש, לרבות בצל ראש, בצל ירוק
ברוקולי
גד השדה (כוסברה)
גזר
גזר לבן (פסטינק)
גמבה
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
גרגיר הנחלים
דלעת
זנגוויל
חומעה
חזרת
חמנית פקעות (ארטישוק ירושלמי)
חמציץ
חציל
חסה
חרדל עלים (כרוב סמרני)
כרוב אדום
כרוב לבן
כרוב מסולסל
כרוב ניצנים
כרוב נפוס (רוטבגה)
כרוב סיני
כרוב עלים
כרובית
כנר (קנרס, ארטישוק)
כרפס (סלרי) שורש
כרפס (סלרי) עלים
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
לוביה
לוף
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
לימה
לימונית ריחנית
לענה דרקונית (סרגון)
לענה שיחנית (שיבה)
לפת
מיורם
מלוחיה
מילון
מליסה רפואית
מלפפון
מנגולד
מנתה חריפה
מרווה משולשת
מרווה רפואית
נענה
נענה משולבת
סייגית
סלק
עגבניה
עולש
עירית
ער אציל (דפנה)
פול
פטרוסיליה מסולסלת
פטרוסיליה שורש
פטרוסיליה עלים
פטריות מתורבתות
פלפל
פפינו
פפריקה
צנון
צנונית
צתרה תרבותית
קולורבי
קורנית פשוטה
קורנית מקורקפת
רוקט (בן חרדל)
ריבס
קישוא
קנרס הגבעול (קרדון)
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
(נמחק)
רוזמרין רפואי
ריחן (באזיל מתוק)
שום
שומר
שלפח
שמיר
שעועית
תות שדה
תירס קלחים
תפוח אדמה
תרד מקומי
תרד ניו זילנדי
[תיקון: תשס״ג־2]

ענף פרי ההדר

כל פרי ממשפחת ההדר
[תיקון: תשס״ג־2, ק״ת תשס״ז, תשס״ז־2]

ענף צמחי הנוי (נמחקה)


התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז תשל״ג (25 ביולי 1973).
 • גולדה מאיר
  ראש הממשלה
 • חיים גבתי
  שר החקלאות
 • חיים בר־לב
  שר המסחר והתעשיה
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.