חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ״ו–1996


בדיקת איידס בקטין
(א)
על אף הוראות כל דין, בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין תיערך לפי בקשת קטין, אף ללא אישור הורהו או אפוטרופסו (להלן – נציגו), ובלבד שהבדיקה תיערך במוסד רפואי ששר הבריאות הכיר בצו לצורך זה, ושרופא באותו מוסד אישר בכתב את עריכתה, לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1)
הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיפי איידס ועל הדרכים למנוע הידבקות, ונוכח כי הקטין הבין את ההסבר שנתן לו;
(2)
הרופא שוחח עם הקטין בדבר האפשרות לקבל את הסכמת נציגו, אך הקטין התנגד לכך;
(3)
הרופא שוכנע כי, בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור נציגו.
(ב)
לענין אישור רופא לפי סעיף קטן (א), רשאי הרופא להיוועץ בעובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו–1996 (להלן – עובד סוציאלי).
(ג)
האישור יהיה מנומק.
(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תיערך בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים ללא אישור נציגו, זולת אם הבדיקה אושרה בידי צוות, הכולל עובד סוציאלי ורופא (להלן – צוות).
הודעת תוצאות הבדיקה [תיקון: תשע״א]
(א)
תוצאה שלילית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי אחד מאלה: רופא, אחות או עובד סוציאלי, ובלבד שעברו הכשרה לענין זה.
(ב)
(1)
תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות ובנוכחות עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960 (להלן – עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה));
(2)
הצוות והעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ידונו עם הקטין בדבר האפשרות למסור את תוצאת הבדיקה לנציגו; הסכים הקטין, יזמין הצוות את נציגו וימסור לו את תוצאת הבדיקה וכן ידריך את הקטין ואת נציגו לענין דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין; התנגד הקטין, ידריך הצוות את הקטין בלבד.
(ג)
ראה אדם הפועל לפי חוק זה כי קיים חשש לטובתו של קטין, שקיבל הודעת תוצאה שלילית על פי סעיף קטן (א), יודיע על כך לצוות; נוכח הצוות כי קיים חשש ממשי כאמור, ימסור על כך הודעה לעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
סודיות [תיקון: תשע״א]
אדם הפועל לפי חוק זה חייב חובת סודיות כלפי הקטין, בכל ענין הקשור לבדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין; קיבל אדם מידע או מסמכים לפי חוק זה, לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר אלא, לענין הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), אם נתקיימו התנאים למסירתה, תוך הגנה על פרטיותו של הקטין.


נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר התשנ״ו (12 במרס 1996).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • אפרים סנה
  שר הבריאות
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.