חוק חוזה קבלנות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק חוזה קבלנות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק חוזה קבלנות, תשל״ד–1974


חוזה קבלנות מהו
חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין.
חיובי הצדדים
הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים.
פגם
(א)
לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן – פגם), על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון – לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.
(ב)
אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם –
(1)
אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן (א) זולת אם ידע הקבלן על הפגם;
(2)
אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראי לה.
תרופות בשל פגם
(א)
לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף 3(א), רשאי המזמין –
(1)
לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות;
(2)
לנכות מן השכר, כל עוד לא תוקן הפגם, את הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם.
(ב)
פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידי הקבלן, רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בלי שעשה כאמור בסעיף 3(א).
(ג)
לא ניתן הפגם לתיקון, זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א)(2).
זכות עכבון
לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עיסקת הקבלנות.
קבלת הנכס והעברת הסיכון
(א)
נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, חייב המזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו, ובאין הסכם – תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה או השירות.
(ב)
אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן –
(1)
אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, תשכ״ז–1967, כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;
(2)
פטור המזמין מתשלום השכר, זולת אם אבד או ניזק הנכס אחרי שהמזמין היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה.
שמירת תרופות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתרופה אחרת בשל הפרת חוזה.
תחולה
(א)
הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים.
(ב)
על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים לכך, יחולו הוראות חוק המכר, תשכ״ח–1968.
אי־תחולת המג׳לה
בענינים שחוק זה דן בהם לא יחול הספר השני של המג׳לה.
עצמאות החוק
בענינים שחוק זה דן בהם לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ־ישראל 1922–1947.
תחילה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה ביום א׳ בחשון תשל״ה (17 באוקטובר 1974); על חוזה קבלנות שנעשה לפני תחילתו יוסיף לחול הדין הקודם.


נתקבל בכנסת ג׳ באב תשל״ד (22 ביולי 1974).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
  • אפרים קציר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.