חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס״א–2000


לפי פרק ג׳ לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ״ב–2021, בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע, כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי חוק זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת יהיו נתונים לוועדת הבריאות של הכנסת.


הגדרות
בחוק זה –
”הועדה“ – ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
”השר“ – שר הבריאות.
דיווח
(א)
השר ימסור לכנסת, אחת לשנה, נתונים ופרטים אחרים (להלן – נתונים) בדבר עישון מוצרי טבק באמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
ואלה הנתונים:
(1)
אחוז המעשנים מכלל האוכלוסיה;
(2)
מספר המעשנים בכל קבוצת גיל, בקרב הנוער, ובקרב גברים ונשים;
(3)
אחת המעשנים בצבא הגנה לישראל, בקרב העולים החדשים לפי ארצות מוצאם, במגזר הערבי והדרוזי ובמגזר החרדי, וכן במקומות עבורה ובמגזרים שונים אחרים כפי שיחליט;
(4)
פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון ונזקיו, לרבות פעולות הסברה בכלי התקשורת או בדרכים אחרות, פעילות חינוכית וכל פעילות אחרת שעשה;
(5)
חקיקה, שטרם הושלמה, שמטרתה מניעת העישון או צמצומו, או מניעת הנזק מעישון ללא מעשנים, והסיבות לאי־השלמתה;
(6)
מידת אכיפתם של חוקים שמטרתם מניעת העישון או צמצומו, או איסור העשון במקומות ציבוריים ובמקומות עבודה;
(7)
מידע עדכני בדבר הנזקים הנגרמים מן העישון והחשיפה לו;
(8)
נתון אחר שקבעה הועדה לענין חוק זה ושפרסמה אותו ברשומות;
(9)
נתון אחר שהשר סבר כי ראוי שייכלל בדיווח לפי חוק זה.
מועד מסירת הדיווח
הדיווח יימסר לכנסת אחת לשנה עד ליום 31 במרס, כשהוא מתייחס לשנה שקדמה למועד זה.
דיון בועדה
הועדה תקיים דיון לגבי נתוני הדיווח לא יאוחר מ־60 ימים מיום מסירת הדיווח לכנסת, תעיר את הערותיה ותמליץ המלצות בפי שתמצא לנכון; העתק מהערותיה ומהמלצותיה יועבר לשר.
ביצוע
השר ממונה על ביצועו של חוק זה.
תחילה
דיווח ראשון לפי הוראות חוק זה יימסר לכנסת ביום י״ב בניסן תשס״ב (31 במרס 2002).


נתקבל בכנסת ביום כ״ב בכסלו התשס״א (19 בדצמבר 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • רוני מילוא
  שר הבריאות
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.