חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס״ה–2005


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרות החוק ויישומן

מטרות
מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז׳בוטינסקי, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני.
יישום המטרות
מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום זאב ז׳בוטינסקי ופעילויות חינוכיות–ערכיות במוסדות המדינה, בצה״ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות בהר הרצל בירושלים, הכל לפי הוראות חוק זה.

פרק ב׳: המועצה הציבורית

מועצה ציבורית
(א)
הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של זאב ז׳בוטינסקי (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת עשרים וחמישה חברים, ואלה הם:
(1)
שבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם שני עובדי משרד ראש הממשלה ועובד מדינה נוסף, על פי המלצת ראש הממשלה, שני עובדי משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון ושני עובדי משרד החינוך התרבות והספורט על פי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(2)
חבר נציג צה״ל על פי המלצת שר הביטחון;
(3)
שני חברים נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית;
(4)
שלושה נציגי העמותה ”מכון ז׳בוטינסקי בישראל“, שאחד מהם איש אקדמיה;
(5)
נציג העמותה ”מדרשה לאומית ללימודי מחתרות“;
(6)
נציג העמותה ”המדרשה הלאומית ע״ש רנה מור“;
(7)
שני נציגי העמותה ”מסדר ע״ש זאב ז׳בוטינסקי“;
(8)
נציג העמותה ”שלטון בית״ר“;
(9)
נציג העמותה ”ברית יוסף תרומפלדור בארץ ישראל“;
(10)
נציג העמותה ”ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל“;
(11)
חמישה נציגי ציבור.
(ב)
המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(11).
תפקידי המועצה הציבורית
תפקידי המועצה הציבורית –
(1)
לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע חוק זה;
(2)
להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לענין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;
(3)
לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר, בענינים אלה:
(א)
קיום פעילות בהר הרצל בירושלים בכל הנוגע לזכרו ופועלו של זאב ז׳בוטינסקי;
(ב)
שימור, שחזור והצגה של מוצגים ומסמכים הקשורים לחייו ולפועלו של זאב ז׳בוטינסקי;
(ג)
קיום פעולות חינוכיות–ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;
(ד)
קיום אירועים;
(ה)
פעילויות הנצחה;
(4)
להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14(ב), ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
סדרי עבודת המועצה הציבורית
(א)
המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
(ב)
יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית וחברי המועצה הציבורית.
(ג)
המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
הוצאות וגמול
חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.
תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה
(א)
חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.
(ב)
חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
(ג)
ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.
(ד)
ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.
ניגוד ענינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את עניניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד ענינים בשל כך בלבד.
(ג)
התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אחר“ – לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.
תוקף פעולות
קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

פרק ג׳: יום זאב ז׳בוטינסקי

יום זאב ז׳בוטינסקי
(א)
אחת לשנה, בכ״ט בתמוז, יום פטירתו של זאב ז׳בוטינסקי, יקוים יום זאב ז׳בוטינסקי; ביום זה –
(1)
יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בקבר זאב ז׳בוטינסקי בהר הרצל בירושלים;
(2)
במחנות צה״ל יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של זאב ז׳בוטינסקי;
(3)
יתקיים בירושלים כנס לזכרו של זאב ז׳בוטינסקי; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות ברוח חזונו של זאב ז׳בוטינסקי.
(ב)
הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום זאב ז׳בוטינסקי במועדו או במועד סמוך.
(ג)
חל כ״ט בתמוז בשבת, יקוים יום זאב ז׳בוטינסקי ביום א׳ שלאחריו.
ציון במערכת החינוך
אחת לשנה, ביום י״ב בטבת יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני של זאב ז׳בוטינסקי.

פרק ד׳: פעולות חינוכיות–ערכיות ומלגות

פעולות חינוכיות–ערכיות
מוסדות המדינה, צה״ל ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות–ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום זאב ז׳בוטינסקי, ולענין בתי הספר ביום י״ב בטבת של כל שנה.
מלגות
משרד החינוך התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו הציוני של זאב ז׳בוטינסקי, לפי כללים שיקבע שר החינוך התרבות והספורט.

פרק ה׳: תקציב ותמיכות

תקציב
(א)
השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 13 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
(ב)
המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
(ג)
מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ו׳: שונות

ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט פרק ב׳, בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו.
(ב)
עד תום חודשיים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3.
(ג)
תחילתם של סעיפים 4 עד 9 מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).
הוראת שעה לשנת הכספים 2005
אוצר המדינה ישתתף בהפעלתו של חוק זה מיום תחילתו ועד תום שנת הכספים 2005 לפי הוראות כל דין והוראות סעיפים 14(א) ו־14(ב) לא יחולו.


התקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשס״ה (23 במרס 2005).
  • אריאל שרון
    ראש הממשלה
  • משה קצב
    נשיא המדינה
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.