חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ״ו–1996


הגדרות
בחוק זה –
”הועד המנהל“ – הועד המנהל של הרשות כאמור בסעיף 8;
”המועצה“ – מועצת הרשות כאמור בסעיף 5;
”המנהל“ – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 10;
”הרשות“ – הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו שהוקמה לפי חוק זה;
”תרבות לאדינו“ – לרבות שפה ולשון, ספרות, אמנויות ופולקלור לאדינו;
”השר“ – שר החינוך התרבות והספורט.
הרשות ומטרותיה
מוקמת בזה הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו בישראל; מטרות הרשות הן –
(1)
להעמיק בעם את הכרת תרבות הלאדינו על כל צורותיה ולטפח לשם כך את חקר התרבות האמורה והוראתה, לרבות באמצעי התקשורת למיניהם;
(2)
לקדם, לסייע ולעודד את היצירה בת זמננו בלשון הלאדינו;
(3)
לסייע בהקמה ובשימור של מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות הלאדינו;
(4)
לקדם, לסייע ולעודד את האיסוף, התיעוד והקיטלוג של אוצרות התרבות העממית שבעל פה והתרבות הכתובה על שפת הלאדינו;
(5)
לקדם, לסייע ולעורר הוצאה לאור של יצירות נבחרות מהתרבות העממית בלאדינו, וכן את הכתיבה בלאדינו, הן במקור והן בתרגומים הולמים לעברית.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
המועצה [תיקון: תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו]
לרשות תהיה מועצה של 21 חברים שימנה השר בהתייעצות עם נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, ואלה חבריה:
(1)
נציג השר;
(2)
שני נציגים מטעם הממשלה;
(3)
שני נציגים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(4)
נציג אחד של הסתדרות המורים;
(5)
נציג אחד של ארגון המורים העל־יסודיים;
(6)
שני נציגים של סופרים ויוצרים ספרות לאדינו;
(7)
שני נציגים של אמנים ומלחינים העוסקים במוסיקה הקשורה לתרבות הלאדינו;
(8)
נציג אחד של ועד עדת הספרדים בירושלים, נציג אחד של ועד עדת הספדים בתל־אביב–יפו, ונציג אחד של ועד עדת הספרדים בחיפה;
(9)
שלושה נציגים של עמותות ומכונים העוסקים בתרבבות הלאדינו והפצתה;
(10)
שני נציגים של רשות תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014;
(11)
נציג אחד של האקדמיה ללשון העברית;
(12)
נציג אחד מקרב הציבור.
יושב ראש המועצה
השר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה.
תפקידי המועצה [תיקון: תשע״ח]
תפקידי המועצה יהיו;
(1)
להתוות את קווי הפעולה של הרשות;
(2)
לאשר את תקציב הרשות ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;
(3)
לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל תכניותיה;
(4)
לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים.
הועד המנהל
(א)
המועצה תבחר מבין חבריה ועד מנהל של שבעה חברים.
(ב)
המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה לועד המנהל למעט הסמכתו לקבוע את המדיניות הכללית ולאשר את תקציב הרשות.
תקנון
(א)
הועד המנהל יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר היוועצות במועצה, את תקנון המועצה ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הועד המנהל, המנהל ושאר מוסדותיה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
(ב)
התקנון וכל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.
המנהל ותפקידיו
(א)
המועצה באישור השר תמנה מנהל כללי לרשות.
(ב)
המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה והועד המנהל.
כהונת המנהל
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופות נוספות.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה;
(3)
הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
תקופת כהונה
חברי המועצה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופות נוספות.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה;
(4)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד מדינה.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
תוקף פעילות
קיום המועצה והועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם ופעולותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
(א)
חבר המועצה או הועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה או הועד המנהל אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה או הועד המנהל לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, חבר המועצה או הועד המנהל לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ב)
נתברר לחבר המועצה או חבר הועד המנהל כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ג)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או חבר הועד המנהל או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או חבר הועד המנהל.
מימון פעילות [תיקון: תשע״ח]
(א)
הרשות תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב של הרשות לגבי שנת התקציב הבאה.
(ב)
התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה.
(ג)
חלקו של התקציב השנתי מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר לרשות, בכפוף לתנאים שיורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, ככל שיורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה, ”חוק תקציב שנתי“ – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הרשות רשאית לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים, מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה באישור השר ושר האוצר; קיבלה הרשות הכנסות כאמור, תהיה רשאית לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבלה הרשות הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) או (5) לחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב], תהיה הרשות רשאית לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר, וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.
(ה)
הרשות תפרסם את הנוהל שנקבע בהתאם לסעיף קטן (ד), באתר האינטרנט שלה.
איסור העברת נכסים
(א)
הרשות לא תהא רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למעט נכסים שפרטים לגביהם לרבות סוגם ושווים נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
(ב)
הרשות לא תהא רשאית למשכן נכס שברשותה או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה וכן שכירות לתקופה נוספת שבצירופה לקודמות היו יחד עולות על עשר שנים – טעונה אישור כאמור בסעיף קטן זה.
(ג)
הרשות לא תיטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר.
דין וחשבון שנתי [תיקון: תשע״ח]
המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכן על תקציב הרשות וביצועו ויגישו לשר באישור המועצה.
דין הרשות
דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.
הכרה כמוסד ציבורי [תיקון: תשע״ח]
בלי לגרוע מהוראות סעיף 20, לעניין פקודת מס הכנסה, יראו את הרשות כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.
אי תלות
בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון, תהא הרשות בת חורין לכלכל את עניניה.
ביצוע ותקנות
שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז באדר התשנ״ו (7 במרס 1996).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • אמנון רובינשטיין
  שר החינוך התרבות והספורט
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.