חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל״ב–1972


הגדרה
בחוק זה, ”רשות מקומית“ – לרבות איגוד ערים.
החלטה על מכרז משותף
רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי לענין פלוני או לסוג ענינים יתקשרו בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודות לאחר פרסום מכרז פומבי משותף, ובלבד שלהוצאות המשוערות של ביצוע המכרז ניתנה הקצבה מתאימה בתקציבים המאושרים של הרשויות המקומיות או שניתנה הרשאה לכך משר הפנים.
מכרז משותף לביוב על פי הוראת השר [תיקון: תשל״ג]
(א)
שר הפנים רשאי להורות בצו כי לענין ביוב לא תתקשר רשות מקומית בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודות, אלא לאחר פרסום מכרז פומבי משותף.
(ב)
שר הפנים רשאי להורות לענין ביוב שרשויות מקומיות פלוניות יתקשרו בחוזה להזמנת טובין, הזמנת שירותים או לביצוע עבודות, לאחר פרסום מכרז פומבי משותף להן.
ועדת מכרזים משותפת
(א)
קיבלו רשויות מקומיות החלטה לפי סעיף 2 או נתן השר הוראה לפי סעיף 3, תוקם ועדת מכרזים משותפת.
(ב)
דרך הרכבתה של ועדת המכרזים המשותפת ודרכי פעולתה ייקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים של הכנסת.
תוקף החלטת הועדה
החלטת ועדת המכרזים המשותפת תבוא במקום החלטתן של מועצות הרשויות המקומיות לכל דבר וענין.
דרכי הפיקוח על ביצוע חוזה
שר הפנים רשאי להורות על דרכי הפיקוח המשותף על ביצוע חוזה שנחתם על פי החלטת ועדת מכרזים משותפת.
הוצאות המכרז
בהוצאות הכרוכות בהכנת המכרז ובהוצאות ועדת המכרזים ישאו הרשויות המקומיות באופן יחסי לחלקן במכרז.
שינויים בתקציב
שר הפנים רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת המצדיקה זאת, להורות על שינויים בתקציב רשות מקומית תוך שנת הכספים, אם הדבר דרוש לביצוע מכרז משותף שהורה על עריכתו.
התקשרות בחוזה על פי מכרז של אחר
רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבור.
ביצוע
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום י״ד באב תשל״ב (25 ביולי 1972).
  • גולדה מאיר
    ראש הממשלה
  • יוסף בורג
    שר הפנים
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.