חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש״ס–2000


הגדרות [תיקון: תשס״ח]
בחוק זה –
”יועצת לקידום מעמד האישה“ – מי שמונתה לפי חוק זה להיות יועצת לקידום מעמד האישה;
”מועצת נשים“ – מועצה, ועדה או גוף אחר המייצגים את מי שפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית או הפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”רשות לקידום מעמד האישה“ – הרשות כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998;
”השר“ – שר הפנים.
חובת מינוי יועצת לקידום מעמד האישה [תיקון: תשס״ח, תשס״ט]
(א)
רשות מקומית תמנה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית.
(ב)
יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של כתב המינוי.
(ב1)
היקף המשרה של היועצת לקידום מעמד האישה ייקבע בהתחשב, בין היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית.
(ב2)
(1)
הדרגות הצמודות למשרת היועצת לקידום מעמד האישה יהיו מקבילות, לכל הפחות, לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות המקומית;
(2)
מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא את תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה רשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1) או הדרגה שהיתה צמודה כדין לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה;
(3)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו, במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפקיד זה במשך חמש שנים או יותר.
(ב3)
חדלה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות מקומית למלא את תפקידה דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועצת חדשה.
(ג)
לא מינתה רשות מקומית יועצת חדשה לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה, יורה השר לאותה רשות מקומית למנות יועצת לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים; לא מונתה יועצת כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועצת לקידום מעמד האישה לאותה רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; היועצת לקידום מעמד האישה שמינה השר תכהן עד למינוי יועצת לקידום מעמד האישה בידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה.
(ד)
על מינויה וכהונתה של היועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.
תנאי כשירות והכשרה מקצועית [תיקון: תשס״ח]
(א)
לא תמונה ליועצת לקידום מעמד האישה אלא מי שנתקיימו בה כל אלה:
(1)
היא בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית;
(2)
היא בעלת ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה.
(ב)
יועצת לקידום מעמד האישה תקבל, בתוך זמן סביר מתחילת כהונתה, הכשרה מקצועית בתחומי הפעולה של התפקיד; הרשות לקידום מעמד האישה תאשר את תכנית ההכשרה המקצועית ותהיה אחראית לביצועה.
תפקידי היועצת לקידום מעמד האישה [תיקון: תשס״ח]
(א)
תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים (בחוק זה – תחומי הפעולה של התפקיד).
(ב)
לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה, בין השאר, פעולות אלה:
(1)
מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;
(2)
פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה עירונית; בפסקה זו, ”חברה עירונית“ – חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, שאמצעי השליטה בה כאמור בהגדרה הם בידי אותה רשות מקומית;
(3)
בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;
(4)
איתור צרכים וקבוצות אוכלוסיה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם;
(5)
הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;
(6)
שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד;
(7)
איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים;
(8)
טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.
כפיפות, סמכות ודיווח [תיקון: תשס״ח]
(א)
במילוי תפקידיה כיועצת לקידום מעמד האישה, תהיה היועצת כפופה במישרין לראש הרשות המקומית.
(ב)
פעלה ברשות מקומית מועצת נשים, תקיים היועצת לקידום מעמד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות.
(ג)
היועצת לקידום מעמד האישה תפעל בתיאום עם ראש הרשות המקומית, להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום הרשות, לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך; פעלה ברשות המקומית מועצת נשים, תפעל היועצת לקידום מעמד האישה כאמור יחד עם מועצת הנשים.
(ד)
היועצת לקידום מעמד האישה תדווח, מדי שנה, לרשות לקידום מעמד האישה ולמועצת הרשות המקומית שבה היא עובדת, על פעולותיה, על המדיניות שהיא מיישמת ועל המשאבים העומדים לרשותה.
(ה)
הרשות לקידום מעמד האישה תכלול בדוח השנתי שהיא מגישה לפי סעיף 21 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998, סיכום של הדוחות שהוגשו על ידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות באותה שנה; בדיווח יצוינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצות והממצאים העיקריים העולים מהדוחות.
חובת הזמנה לישיבות [תיקון: תשס״ח]
(א)
היועצת לקידום מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות המקומית.
(ב)
היועצת לקידום מעמד האישה או עובד הרשות המקומית שהסמיכה לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.
(ג)
ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועצת לקידום מעמד האישה תחווה את דעתה בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן ליועצת לקידום מעמד האישה הזדמנות לחוות את דעתה בעניין.
העברת היועצת מתפקידה [תיקון: תשס״ח]
(א)
לא תועבר היועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתה מהתפקיד יידון באותה ישיבה ולאחר שניתנה לה הזדמנות לטעון את טענותיה בפני המועצה.
(ב)
הודעה על כוונה להעביר יועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה ועל מועד ישיבת המועצה שבה תידון העברתה מהתפקיד תימסר לרשות לקידום מעמד האישה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־48 שעות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין.
הוראת ביצוע [תיקון: תשס״ח]
בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות המקומית יועצת לקידום מעמד האישה בהתאם להוראות חוק זה; לא מינתה הרשות המקומית יועצת לקידום מעמד האישה כאמור, יחולו הוראות סעיף 2(ג).
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ח]
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • חיים רמון
  ממלא מקום שר הפנים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.