חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז–1956


איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו [תיקון: תשכ״ב]
על אף האמור בכל דין אחר, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיגביל או יאסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה.
תחולת האיסור
רשות מקומית רשאית להטיל הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1 על כל אזור שיפוטה או על חלק מסויים ממנו, ובלבד שיחולו על כל האוכלוסיה באותו אזור או באותו חלק ממנו.
סמכויות עזר
הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1, רשאית היא לקבוע בחוק העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם של חזיר, וכן של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה, אשר ההגבלה או האיסור חלים עליהם.
עונשין
ענשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי חוק זה כענשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי פקודת העיריות, 1934, או לפי פקודת המועצות המקומיות, 1941, הכל לפי הענין.
שמירת סמכויות
חוק זה בא להוסיף על הסמכויות הנתונות לרשות מקומית לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
אישור חוקי עזר
חוק עזר שנעשה על ידי רשות מקומית ונתפרסם ברשומות לפני תחילת חוק זה ואשר היה נעשה כדין אילו חוק זה היה בתקפו אותה שעה, רואים אותו כאילו נעשה כדין, אך לא יובא אדם בפלילים בשל עבירה על חוק עזר כאמור שנעברה לפני תחילת חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ב בכסלו תשי״ז (26 בנובמבר 1956).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.