חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ״ה–1995


הגדרות
בחוק זה –
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית למעט מועצה אזורית;
”מועצה“ – מועצה של רשות מקומית;
”חבר מועצה“ – חבר מועצת רשות מקומית שאינו מקבל שכר מקופת הרשות המקומית;
”ועדה“ – ועדה מועדות מועצה;
”תאגיד עירוני“ – כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות;
”מוסד תכנון“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
גמול השתתפות בישיבות
(א)
חבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת הרשות המקומית, גמול עבור השתתפותו בישיבות המועצה, בישיבות ועדה ובישיבות מוסד תכנון שהוא משמש כחבר בו מטעם הרשות המקומית.
(ב)
חבר מועצה שהוא נציג של הרשות המקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני, זכאי לקבל, מקופת התאגיד, גמול עבור השתתפותו בישיבות הגוף המנהל של התאגיד.
החזר הוצאות
חברי מועצה במספר שיקבע שר הפנים בתקנות, שראש הרשות המקומית אצל להם מתפקידיו ומסמכויותיו לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, יהיו זכאים לקבל, מקופת הרשות המקומית, בנוסף לגמול השתתפות בישיבות המפורטות בסעיף 2 (להלן – גמול השתתפות בישיבות), החזר הוצאות שהוציאו לצורך מילוי תפקידיהם וסמכויותיהם.
תקנות
(א)
שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות את הסכומים שישולמו לחברי מועצה כגמול השתתפות בישיבות, את התנאים לתשלום סכומים אלה ולתשלום החזר הוצאות כאמור בסעיף 3 ואת אופן התשלום.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) ניתן לקבוע בין היתר –
(1)
שיעורים שונים של גמול השתתפות בישיבות שישולמו לחברי מועצה בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית שבה הם מכהנים כחברי מועצה;
(2)
שיעורים שונים של גמול השתתפות בישיבות שישולמו ליושב ראש של ועדה וליושב ראש הגוף המנהל של תאגיד עירוני ושל מוסד תכנון;
(3)
מספר מרבי של כלל הישיבות בשנת כספים שבהן השתתף חבר מועצה ושעבורן הוא יקבל גמול השתתפות בישיבות;
(4)
סכום מרבי שישולם לחבר מועצה, כל חודש, כהחזר הוצאות לפי סעיף 3.
איסור קבלת תמורה נוספת
מלבד גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות כאמור בחוק זה ובתקנות לפיו, לא יקבל חבר מועצה כל תמורה נוספת בשל היותו חבר המועצה או חבר ועדה או מוסד תכנון, וכן לא יקבל תמורה עבור ייצוג המועצה בגוף המנהל של תאגיד עירוני.
[תיקון: תש״ס]
הנוסח שולב בפקודת העיריות.


נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט התשנ״ה (31 בינואר 1995).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יצחק רבין
  שר הפנים
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.