חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי״ט–1959


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוק קודם: ס״ח תש״י, 309. חוק חדש: ס״ח תשי״ט, 82.


החוק קובע כי החייב בתשלום אגרת העברת מקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז–1956, ישלם ביחד עם האגרה האמורה תוספת אגרה לטובת הרשויות המקומיות בשיעור של מחצית אגרת העברת המקרקעין. תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז–1956 הוחלפו בתקנות המקרקעין (אגרות), תשכ״ו–1966, שהוחלפו בתקנות המקרקעין (אגרות), תש״ל–1970, שהוחלפו בתקנות המקרקעין (אגרות), תשל״ה–1974. מכיוון שהוראות החוק קובעות תשלום אגרה על פי תקנות שבוטלו זה מכבר, המדינה הודיעה כי תיפסק גביית האגרה לפי חוק זה (הודעת חדילה מיום 5.5.2008 במסגרת ת״מ (ת״א) 129/07 ירון אלון נ׳ מדינת ישראל).


הגדרות
בחוק זה –
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”אגרת העברת מקרקעין“ –
(1)
אגרה לפי הפרטים 1, 2, 3(א) ו־(ב), 5, 6, 8(א) ו־16 לתוספת לתקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז–1956;
(2)
מס בולים המשתלם לפי הקטע האחרון של פרט 23, לפי פרט 32(3ב) או לפי פרט 37(ג) לפקודת מס הבולים.
שיעור תוספת אגרה
החייב בתשלום אגרת העברת מקרקעין ישלם ביחד עם האגרה האמורה תוספת אגרה לטובת הרשויות המקומיות בשיעור של מחצית אגרת העברת המקרקעין שהוא משלם כאמור (להלן – תוספת אגרה).
דין תוספת האגרה
דין תוספת האגרה לכל דבר כדין אגרת העברת המקרקעין שעליה היא משתלמת אם אין הוראה אחרת בחוק זה.
תשלום לרשות המקומית
תוספת האגרה שגבה האוצר תשולם לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין שעליהם משתלמת אגרת ההעברה, ובאין רשות מקומית כזאת – כפי שייקבע בתקנות.
חלוקה בין מספר רשויות מקומיות
היו המקרקעין שעליהם שולמה תוספת אגרה בתחומן של מספר רשויות מקומיות, תחולק התוספת בין אותן הרשויות, לכל אחת לפי שווי המקרקעין שבתחומה; היה חלק מהמקרקעין מחוץ לתחומה של כל רשות מקומית – יהא החלק היחסי של התוספת החל על אותם המקרקעין משתלם כפי שייקבע בתקנות.
ביול של מכתב הקצאה
מס בולים על מכתב הקצאת מניות החייב בתוספת אגרה ישולם דרך הטבעה על אף האמור בפקודת מס הבולים.
ביטול
חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש״י–1950 – בטל.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה היא בתום שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • ישראל בר־יהודה
    שר הפנים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.