חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הצלילה הספורטיבית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הצלילה הספורטיבית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל״ט–1979


הגדרות [תיקון: תשפ״ג]
בחוק זה –
”הורה“ – לרבות אפוטרופוס שמונה לקטין;
”מכשיר צלילה אישי“ – מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס בתוספת כל פריט אחר שייקבע בתקנות;
”מקום“ – לרבות כלי רכב, כלי שיט במימי החופין וכן כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960, אף מחוץ למימי החופין;
”שירותי צלילה“ – שירותים לצורך ביצוע צלילה, כפי שייקבע בתקנות;
”מרכז צלילה“ – מקום המיועד לספק שירותי צלילה;
”צלילה ספורטיבית“ – צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי, בכל מקווה מים, שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה;
”צלילת היכרות“ – צלילה ספורטיבית המיועדת להיכרות עם תחום הצלילה שאינה נערכת לשם קבלת תעודה לפי חוק זה;
”הרשות המוסמכת“ – יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענין חוק זה, לתקופה שקבע;
”השר“ – שר התרבות והספורט.
הגבלת צלילה ספורטיבית [תיקון: תשנ״ה, תשפ״ג]
(א)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם מלאו לו 12 שנים והוא הוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי התעודה, ובלבד שאדם שטרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול לעומק העולה על 20 מטרים מתחת לפני המים.
(א1)
לא יצלול צלילה ספורטיבית אדם שטרם מלאו לו 15 שנים אלא בהסכמת הורהו; ההסכמה תהיה בכתב ותיחתם בידי ההורה.
(ב)
תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג)
תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, שמכירה בה הרשות המוסמכת, דינה כדין תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן (א).
הגבלת צלילת היכרות [תיקון: תשפ״ג]
(א)
על אף האמור בסעיף 2(א), לא יצלול אדם צלילת היכרות אלא אם כן מלאו לו שמונה שנים והצלילה נערכת במרכז צלילה שקיבל רישיון לפי סעיף 5.
(ב)
מרכז צלילה לא יערוך צלילת היכרות אלא אם כן התקיימו התנאים החלים על צלילה ספורטיבית לפי חוק זה, למעט החובה לקבל תעודה לפי סעיף 2(א), וכן כל אלה:
(1)
מלאו לצולל שמונה שנים;
(2)
טרם עריכת הצלילה, מילא הצולל, ואם הוא קטין – הורהו, שאלון בדבר מצבו הרפואי (בסעיף קטן זה – שאלון רפואי); הרשות המוסמכת תקבע כללים לעניין השאלון הרפואי והפרטים שייכללו בו;
(3)
הצולל כשיר לכך מבחינה רפואית לפי השאלון הרפואי או שניתן לו אישור מאת רופא בעל הכשרה בתחום של רפואת צלילה, וכן מרכז הצלילה מצא שהצולל כשיר לכך מבחינה תפקודית, לאחר הערכה תפקודית שנערכה בהתאם להוראות הרשות המוסמכת כאמור בסעיף קטן (ד);
(4)
בכל משך צלילת ההיכרות ילווה את הצולל ויאחוז בו מדריך צלילה שהוסמך לפי סעיף 6 (בפסקה זו – מדריך); בצלילת היכרות הנערכת לכמה צוללים במשותף, יוקצה מדריך אחד לכל צולל;
(5)
עומק הקרקעית באזור שבו נערכת צלילת ההיכרות לא יעלה על 6 מטרים;
(6)
טרם מלאו לצולל 12 שנים יחולו, נוסף על התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (5), תנאים אלה:
(א)
משכה של צלילת היכרות אחת לא יעלה על 45 דקות;
(ב)
צלילת ההיכרות תיערך באמצעות ציוד שמשקלו וגודלו מותאמים לגיל הצולל ומידותיו;
(7)
טרם מלאו לצולל 10 שנים – בלי לגרוע מהתנאים המפורטים בפסקה (6), תדירות צלילת ההיכרות לא תעלה על שתי צלילות ביום.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), השר, לפי הצעת הרשות המוסמכת, רשאי לקבוע כי על צלילת היכרות הנערכת בבריכת שחייה מסוג שיקבע, לא יחולו חלק מהתנאים שבסעיף הקטן האמור, למעט סעיף קטן (ב)(1), או שיחולו בשינויים, וכן הוא רשאי לקבוע תנאים נוספים לעניין זה, והכול ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בבטיחות הצוללים.
(ד)
הרשות המוסמכת רשאית לתת הוראות שיחולו על מרכזי צלילה לעניין עריכת צלילת היכרות ודרכי פעולתם בהתאם לתנאים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) (להלן – נוהלי הרשות).
(ה)
אין חובה לפרסם את נוהלי הרשות ברשומות, אולם הרשות המוסמכת תפרסם ברשומות הודעה על כך שניתנו ועל מועד תחילתם, ובלבד שמועד תחילתם לא יקדם למועד פרסום ההודעה ברשומות.
(ו)
נוהלי הרשות וכל שינוי בהם יישלחו לכל הנוגעים בדבר שנרשמו לרשימת תפוצה אלקטרונית או יובאו לידיעתם בדרך אחרת; נוסף על כך, יועמדו נוהלי הרשות לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט באופן בולט לעין, במיקום שייועד לנוהלי הרשות ובאופן שיאפשר מעקב אחר שינוים ותיעודם לאורך זמן; השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום נוהלי הרשות.
איסור צלילת יחיד [תיקון: תשנ״ה, תשפ״ג]
(א)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל כדין, ואם טרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול צלילה ספורטיבית אלא בלווית אדם אחד נוסף לפחות שמלאו לו 21 שנים והרשאי לצלול לפי חוק זה עד עומק של 30 מטרים מתחת לפני המים.
(ב)
על אף האמור בסעיף 2, רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי לצלול בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 6, ובלבד שהצלילה מיועדת להדרכה בצלילה ספורטיבית.
אזורי צלילה אסורים [תיקון: תשפ״ג]
(א)
השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי להכריז כי אזור מסויים הוא אזור האסור לצלילה ספורטיבית; אכרזה על פי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
(ב)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית באזור שהוכרז כאזור האסור לצלילה.
הגבלת מרכזי צלילה
(א)
לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו בתקנות.
(ב)
רשיון לפי סעיף זה יינתן מאת הרשות המוסמכת בהסכמת שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ג)
רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מסוייג ויכול שתקופת תקפו תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
הגבלת הדרכת צלילה [תיקון: תשנ״ה, תשפ״ג]
(א)
לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא למי שמלאו לו 12 שנים, ולעניין צלילת היכרות – למי שמלאו לו שמונה שנים, ובידי מי שהוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות מדריך צלילה וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.
(ב)
תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג)
לא יוסמך אדם להיות מדריך צלילה אלא אם מלאו לו 21 שנים.
(ד)
לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא במרכז צלילה שניתנה עליו תעודה מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית, או ממרכז צלילה כאמור.
פקחים
(א)
הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.
(ב)
פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.
(ג)
עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן – רשאי הוא לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.
צו הפסקה מינהלי
(א)
ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש.
(ב)
צו לפי סעיף קטן (א) (להלן – צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סעיף 9.
בקשה [תיקון: תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך 30 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.
(ג)
הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.
עונשין [תיקון: תשפ״ג]
(א)
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, או אינו ממלא אחרי צו הפסקה מינהלי, דינו – מאסר שנה או קנס 100,000 לירות.
(ב)
הורשע אדם בעבירה על חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש, לצוות על שלילת תעודה או רשיון שניתנו לו לפי חוק זה, לתקופה שיקבע בית המשפט או לצמיתות.
תאגיד כרשות מוסמכת
(א)
מונה תאגיד כרשות מוסמכת לענין חוק זה, לא יהיה תוקף לכל הגבלה שהוטלה על אותו תאגיד בין על פי דין ובין באופן אחר, במידה שהיא עלולה למנוע אותו מלמלא את תפקידו כרשות מוסמכת, וכל הגבלה כזו לא תפטור אותו מלמלא את התפקיד.
(ב)
לענין חוק העונשין, תשל״ז–1977, ופקודת הנזיקין [נוסח חדש], דין עובד תאגיד כאמור בסעיף קטן (א), הממלא תפקיד מתפקידי התאגיד כרשות מוסמכת, כדין עובד הציבור לפי כל אחד מהחיקוקים האמורים.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשפ״ג]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה; הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות למניעת סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם, ורשאי הוא להתקין תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע החוק, ובכלל זה –
(1)
בדבר אגרות הסמכה ורישוי לענין סעיפים 2, 5 ו־6;
(2)
בדבר הטלת חובת ביטוח על צוללים;
(3)
בהתייעצות עם שר התחבורה – בדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, וכן בדבר מסלוליהם של כלי שיט כאמור וסימונם של מסלולים אלה;
(4)
באישור שר הבריאות – בדבר הכושר הרפואי של הצוללים.
(ב)
תקנות על פי חוק זה יותקנו באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ באב תשל״ט (30 ביולי 1979).
  • זבולון המר
    שר החינוך והתרבות
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.