חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש״ע–2010


הגדרות
בחוק זה –
”המרשם הפלילי“, ”תקופת ההתיישנות“, ”תקופת המחיקה“ – כמשמעותם בחוק המרשם הפלילי;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות“ – למעט עבירה לפי סעיפים 144(ב) רישה, 300, 305, 329, 330, 332 עד 335 ו־380 לחוק העונשין;
”תכנית ההתנתקות“ – כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס״ה–2005.
גזר דין או החלטה
(א)
הורשע נאשם בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות או קבע בית משפט כי עבר עבירה כאמור, לרבות קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א–1971, לא יבוצעו גזר דינו או החלטה שניתנה לגביו עקב עבירה כאמור אף אם ניתנה בלא הרשעה; החל ביצוע גזר הדין או ההחלטה, לפי העניין, יופסק ביצועם, אם ביקש זאת הנאשם.
(ב)
הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שהוטל עליו עונש של מאסר בפועל.
מחיקת רישום
(א)
פרט רישום כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, יימחק מהמרשם הפלילי לבקשת האדם שפרט הרישום נוגע אליו, ובלבד שלא הוטל על אותו אדם עונש מאסר בפועל לגבי אותה עבירה, או שאין פרט רישום נוסף הנוגע לו, שתקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה לגביו עוד לא תמו.
(ב)
כל רישום כאמור בסעיף 11א לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, יבוטל מרישומי המשטרה אם ביקש זאת האדם שהרישום נוגע לו.
(ג)
מידע שיימחק או יבוטל, כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יימסר לגוף אחר.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שיש פרט רישום או רישום כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) הנוגע לו, או רישום כאמור בסעיף 11 לחוק המרשם הפלילי, שלא על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות.
הפסקת הליכים
(א)
לא יוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, אלא אם כן פרקליט מחוז החליט למסור הודעה לבית משפט לפי סעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי בעניין בקשה מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.
(ב)
הוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות וטרם ניתנה הכרעת הדין, יראו את כתב האישום כאילו עוכבו לגביו הליכי המשפט לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, אם ביקש זאת הנאשם מהתובע, והוראות סעיף 232 לחוק האמור לא יחולו; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם פרקליט מחוז מסר הודעה לבית משפט כאמור בסעיף קטן (א).
ערעור
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מאדם שהורשע בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות לערער על הרשעתו או על גזר דינו בכפוף להוראות כל דין.
סייג לתחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על גזר דין או החלטה של בית דין צבאי, על פרט רישום כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו גזר דין או החלטה כאמור, ועל כתב אישום שהוגש או שניתן להגישו לבית דין צבאי.


התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התש״ע (25 בינואר 2010).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • שמעון פרס
    נשיא המדינה
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.