חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1991

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1991 מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ״א–1991


תוכן עניינים

פרק א׳: יסודות התקציב

פרק ב׳: קצבת ילדים

פרק ג׳: יציבות מחירים

פרק ד׳: מס מקביל

תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) (להלן – יום התחילה), ואולם השיעור לפי סעיף 6(ב) לחוק מס מקביל כנוסחו בחוק זה ייקבע לראשונה, עם תוקף למפרע מיום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991), ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992), ועד אז יחלק המוסד מקדמות שיחושבו לפי אמדן על בסיס הנתונים שבידי המוסד ביום התחילה.
הוראות מעבר
(א)
(1)
המוסד יערוך חישוב של ההפרש שבין סכום המקדמות ששולם לכל קופת חולים לתקופה שמיום י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990) ועד ליום התחילה (להלן – סכום המקדמות), לבין הסכום המגיע לכל קופת חולים בתקופה האמורה בהתאם לנתוני מפקד השכירים שנסתיים ביום י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990) (להלן – הסכום המגיע).
(2)
המוסד ינכה מכל קופת חולים את סכום המקדמות ששולם לאותה קופה העולה על הסכום המגיע, בצירוף הפרשי הצמדה שיחושבו לפי עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום מקדמה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני אחד מהמועדים שבהם ינוכו ויועברו סכומים לפי פסקה (4), לפי הענין.
(3)
סכומים שניכה המוסד כאמור בפסקה (2) יחולקו בין קופות החולים שהסכום המגיע להן עלה על סכום המקדמות ששולם להן, בהתאם ליחס שבין סכום ההפרש האמור בפסקה (1) לבין כל הסכומים שניכה המוסד כאמור בפסקה (2).
(4)
הסכומים האמורים בפסקאות (2) ו־(3) ינוכו ויועברו, לפי הענין, בששה תשלומים שווים ורצופים החל מהמקדמה שישלם המוסד ב־1 בחודש שלאחר יום התחילה.
(ב)
נתוני מפקד השכירים שנסתיים ביום י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990) לא יחולו לגבי התקופה שקדמה למועד סיום המפקד האמור.


נתקבל בכנסת בים ו׳ בניסן התשנ״א (21 במרס 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק מודעי
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.