חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המסים (קנס פיגורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המסים (קנס פיגורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ״א–1980


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשמ״א, 38; תשמ״ד, 163; תשמ״ז, 94.

שינוי שיעור הקנס: ק״ת תשמ״ט, 1107; תשנ״ה, 426; תשנ״ו, 716.


הגדרות [תיקון: תשמ״ד]
בחוק זה –
”חוק מס“ – חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו;
”חוב מס“ – כל סכום שאדם חייב בו על פי חוק מס, למעט קנס ולמעט מקדמת מס הכנסה שחל עליה סעיף 190 לפקודה;
”מס בפיגור“ – חוב מס שלא שולם במועד שנקבע לכך בחוק מס.
קנס פיגורים [תיקון: תשמ״ז, ק״ת תשמ״ט, ק״ת תשנ״ה]
(א)
לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.
(ב)
לענין סעיף זה, מקום שנקבע בחוק מס שמס ישולם בעת הגשת דו״ח, יראו כמועד לתשלום המס את המועד שנקבע להגשת הדו״ח בחיקוק, ואם נדחה כדין המועד להגשת הדו״ח – המועד שנקבע בדחיה.
סמכות להקטין קנס
סמכות לפי חוק מס להקטין סכום קנס או לוותר עליו, תהא נתונה גם לגבי קנס לפי סעיף 2.
תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה מיום כ״ה בטבת התשמ״א (1 בינואר 1981), ומאותו יום יחול קנס פיגורים לפי סעיף 2 גם על חוב מס קיים; ובלבד שבעד התקופה מיום כ״ה בטבת התשמ״א (1 בינואר 1981) עד יום כ״ה באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981) יהא שיעור הקנס 1% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.


נתקבל בכנסת ביום י״ז בכסלו התשמ״א (25 בנובמבר 1980).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יגאל הורביץ
    שר האוצר
  • יצחק נבון
    נשחא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.