לדלג לתוכן

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל, התשס״א–2001


הגדרות [תיקון: תשס״ז]
בחוק זה –
”אסון צ׳רנוביל“ – דליפת הכור הגרעיני בצ׳רנוביל שבאוקראינה שאירעה בשנת 1986;
”הארגון היציג“ – גוף שהשר קבע כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר של מנטרלים;
”הועדה“ – הועדה להכרה באדם כמנטרל, שהוקמה לפי סעיף 3;
”מנטרל“ – אזרח ישראלי ותושב ישראל המחזיק בתעודת מנטרל שקיבל לפי הוראות חוק זה;
”מענק שנתי“ – מענק המשתלם לפי הוראות סעיף 9;
”תעודה רשמית“ – תעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחות כי בעליהן נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל;
”השר“ – השר לקליטת העליה.
זכאות לתעודת מנטרל
זכאי לקבל מאת הועדה תעודה המעידה על היותו מנטרל (בחוק זה – תעודת מנטרל) מי שהגיש בקשה לכך לועדה והתקיימו בו, להנחת דעתה, כל אלה:
(1)
הוא נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל;
(2)
הוא בעל תעודה רשמית שהכירה בה הועדה;
(3)
הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.
ועדה להכרה במנטרלים [תיקון: תשס״ז]
השר ימנה ועדה של חמישה חברים לקביעת הכרה במנטרלים והם –
(1)
שופט בדימוס או מי שכשיר להיות שופט בבית משפט מחוזי, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
נציג משרד ראש הממשלה;
(3)
נציג משרד החוץ;
(4)
נציג המשרד לקליטת העליה;
(5)
מנטרל, שייבחר על ידי הארגון היציג.
תפקידי הועדה
הועדה תבצע ותרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע תפקידים אלה:
(1)
לקבוע אם במבקש התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 2 להכרה בו כמנטרל ולהודיע לו על החלטתה;
(2)
להעניק תעודת מנטרל למי שהוכר על ידה;
(3)
לערוך רישום של בעלי תעודת מנטרל.
בקשות להכרה כמנטרל
(א)
המבקש לקבל הכרה מהועדה כמנטרל יגיש לה בקשה בדרך שיקבע השר.
(ב)
הליך הטיפול בבקשה להכרה כמנטרל יימשך עד 120 ימים מיום שקיבלה הועדה את הבקשה; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לגבי בקשה מסוימת, מטעמים מיוחדים.
תובענה
לא הכירה הועדה באדם כמנטרל, רשאי הוא להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך שישה חודשים מיום ההחלטה.
מעקב רפואי
(א)
שר הבריאות יקבע בית חולים שישמש מרכז רפואי למעקב רפואי אחר המנטרלים וילדיהם (להלן – המרכז הרפואי); המעקב הרפואי ייערך על פי המלצת הרופאים המטפלים במנטרלים במרכז הרפואי.
(ב)
שר הבריאות רשאי לקבוע מרכזים רפואיים נוספים למעקב רפואי.
דיור
(א)
מנטרל הזכאי להלוואה לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ״ב–1992 (להלן – חוק הלוואות לדיור), זכאי לעדיפות בהלוואה, לרבות במרכיב ההלוואה העומדת, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק הלוואות לדיור, בהתאם לקביעת שר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת; תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן זה יובאו לאישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה.
(ב)
מנטרל הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהיה זכאי לו אלמלא סעיף קטן זה.
מענק שנתי [תיקון: תשס״ז]
(א)
מנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים.
(ב)
סכום המענק השנתי יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת המדד לחודש ינואר של השנה שקדמה לה, ולענין העדכון הראשון – מן המדד שהיה ידוע ביום א׳ בטבת התשס״ו (1 בינואר 2006).
אלמן ואלמנה של מנטרל [תיקון: תשס״ז]
נפטר מנטרל ובתכוף לפני פטירתו השתלם לו מענק שנתי, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו זכאים לקבל את המענק השנתי למשך תקופה של שלוש שנים מיום פטירתו.
מניעת כפל הטבות
מנטרל הזכאי להטבה לפי הוראות חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות אופן רישומם של בעלי תעודות מנטרל על ידי הועדה.
הוראות מעבר
(א)
אזרחים ישראלים ותושבי ישראל שעד ערב תחילתו של חוק זה הוכרו בידי הועדה הבין־משרדית לאישור מעמדם של המנטרלים מצ׳רנוביל (להלן – הועדה הבין־משרדית) כמי שנטלו חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל, זכאים לקבל תעודת מנטרל (בסעיף זה – התעודות הראשונות).
(ב)
חברי הועדה הבין־משרדית שפעלה ערב תחילתו של חוק זה ימונו להיות חברי הועדה והם יעניקו את התעודות הראשונות.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
מנטרל זכאי למענק או להטבה בהתאם להוראות חוק זה החל ב־1 בחודש שלאחר היום שבו הגיש את הבקשה לועדה, ואולם מי שזכאי לקבל תעודה ראשונה כאמור בסעיף 12 זכאי למענק או להטבה האמורים החל ב־1 בחודש שלאחר יום התחילה.


נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשס״א (4 ביוני 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אריאל שרון
  השר לקליטת עליה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.