חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט–1959


הגדרות
בחוק זה –
”מגדל“ – המגדל אגוזי אדמה על שטח של חצי דונם לפחות;
”השרים“ – שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה.
הקמת מועצה
תוקם מועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן – המועצה).
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לעודד פיתוח ענף אגוזי אדמה, לרבות השבחת שיטות העיבוד, העלאת פריון העבודה ורמת היבולים;
(2)
לתכנן, מבחינת טובת הענף, גידול אגוזי אדמה;
(3)
לרכז שיווק אגוזי אדמה ולהסדירו;
(4)
לייעץ לשרים בכל הענינים הנוגעים לגידול אגוזי אדמה ושיווקם.
המועצה תאגיד
המועצה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
הרכב המועצה
(א)
השרים יקבעו את מספר חברי המועצה שלא יפחת מעשרים, מהם נציגי הציבור, נציג אחד של ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן – הסוכנות) ונציגי הממשלה.
(ב)
מספר נציגי הממשלה יהיה רבע המספר הכולל של חברי המועצה.
מינוי נציגי הממשלה
אופן מינויים של נציגי הממשלה ייקבע על ידי השרים בתקנות; שר החקלאות ימנה מביניהם יושב ראש המועצה ושר המסחר והתעשיה ימנה מביניהם סגן יושב ראש המועצה.
מינוי נציג הסוכנות
נציג הסוכנות יתמנה לפי המלצתה על ידי השרים.
מינוי נציגי הציבור
(א)
נציגי הציבור יתמנו על ידי השרים מתוך רשימות שיוגשו לשרים, לפי דרישתם, על ידי ארגונים שלדעת השרים הם ארגונים יציגים של המגדלים, ועל ידי גופים מסחריים שלדעת השרים הם גופים יציגים של מרכזי אגוזי אדמה לצרכי שיווק.
(ב)
השרים ימנו מתוך רשימות שיוגשו על ידי ארגוני מגדלים כאמור מספר אנשים שיהווה יחד עם נציג הסוכנות מחצית המספר הכולל של חברי המועצה, ומתוך רשימות שיוגשו על ידי גופים מסחריים כאמור מספר אנשים שיהווה רבע המספר הכולל של חברי המועצה.
(ג)
השרים יקבעו את מספר הנציגים מתוך כל רשימה שהוגשה כאמור בסעיף קטן (א) בהתחשב ככל האפשר עם המשקל שיש, לדעת השרים, לציבור המגדלים המיוצג על ידי הארגון או לגוף המסחרי, בייצור אגוזי אדמה או בריכוזם, לפי הענין.
(ד)
לא הגיש ארגון או גוף מסחרי רשימת מועמדים במועד שנקבע על ידי השרים, רשאים השרים למנות כנציגי ציבור אנשים, שלדעת השרים, מייצגים חלק זה של ענף אגוזי אדמה שלגביו לא הוגשה הרשימה.
פסלות למינוי חבר המועצה
לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמועסק על ידיה כעובד בשכר.
תקופת כהונה, ביטול מוקדם וממלאי מקום
(א)
תקופת כהונתם של נציגי הציבור היא שלוש שנים, אולם הם ימשיכו לכהן עד למינויים של נציגי הציבור לתקופת כהונה חדשה.
(ב)
נציג הציבור יכול להתמנות מחדש בדרך הקבועה בסעיף 8.
(ג)
השרים רשאים להעביר מכהונתו נציג ציבור שנתקיים בו אחד מאלה:
(1)
נתמנה מתוך רשימה שהוגשה כאמור בסעיף 8 והארגון או הגוף שהגיש את הרשימה המליץ לפני השרים על העברתו מכהונתו;
(2)
נעדר בקביעות ללא סיבה מספקת מישיבות המועצה והמועצה המליצה לפני השרים על העברתו מכהונתו;
(3)
פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;
(4)
הורשע בדין על עבירה שיש עמה קלון.
(ד)
עם מותו, התפטרותו או הפסקת כהונתו של נציג ציבור לפי סעיף 9 או סעיף קטן (ג) לסעיף זה, ימנו השרים אחר במקומו אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
(ה)
נציג ציבור שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידיו, רשאים השרים למנות לו ממלא מקום, לפי המלצת המועצה, עד שובו לתפקידו.
(ו)
נציג ציבור המתמנה לפי הסעיפים הקטנים (ד) ו־(ה) יהיה מן המנויים ברשימת המועמדים שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא.
ישיבות המועצה ודיוניה
(א)
מנין חוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מספר חבריה, כשביניהם אחד מנציגי הממשלה.
(ב)
בראש ישיבות המועצה ישב היושב ראש או סגנו, ובהיעדרם יבחרו הנוכחים את היושב ראש מבין נציגי הממשלה הנוכחים.
(ג)
היושב ראש בישיבת המועצה רשאי לקבוע כי החלטה מהחלטותיה באותה ישיבה לא תקבל תוקף אלא אם תאושר בישיבה הבאה של המועצה; אולם אם תוך ארבעה עשר יום לא נקראה ישיבה – תקבל ההחלטה תוקף.
(ד)
החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות המצביעים, ובמקרה של דעות שקולות תהיה ליושב ראש הישיבה דעה מכרעת.
(ה)
המועצה תקבע סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.
ועד פועל [תיקון: תשכ״ג]
(א)
למועצה יהיה ועד פועל של שנים עשר. שלושה חברי הועד יתמנו על ידי השרים מבין נציגי הממשלה במועצה, וביניהם יושב ראש המועצה וסגנו. יתר חברי הועד יתמנו על ידי המועצה מבין נציגי הציבור בה, בהתחשב ככל האפשר עם הכללים למינוי נציגי הציבור במועצה שנקבעו בסעיפים הקטנים (ב) ו־(ג) לסעיף 8.
(ב)
הוראות סעיף 11 יחולו על הועד הפועל בתיאומים לפי הענין ובשינוי זה שהחלטה כאמור בסעיף 11(ג) תקבל תוקף אם לא נקראה ישיבה כעבור שבעה ימים.
תפקידי הועד הפועל וסמכויותיו
(א)
הועד הפועל יבצע את החלטות המועצה ובהתאם לכך ינהל את עניניה, ולמטרה זו יהא מוסמך להשתמש בכל הסמכויות של המועצה פרט לאלה השמורות למועצה בלבד:
(1)
אישור תקציב המועצה;
(2)
מינוי ועדת בקורת;
(3)
החלטה לפי סעיף 22(ב);
(4)
קביעת כללים.
(ב)
הועד הפועל רשאי להטיל על אחד או אחדים מחבריו תפקידי ביצוע בכפוף להחלטותיו.
ועדת בקורת
המועצה תמנה, מבין חבריה או שלא מביניהם, ועדת בקורת, שתפקח על ביצוע החלטות המועצה והועד הפועל ותבצע תפקידי בקורת אחרים שהמועצה תטיל עליה. ועדת הבקורת תמסור דין וחשבון והמלצות לפני המועצה או לפני הועד הפועל ביזמתה או לפי דרישתם.
ועדות שונות
המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או שלא מביניהם, ועדות שימליצו לפניה בענינים, או בסוגי ענינים, שתקבע המועצה.
קיום סמכויות
קיום המועצה, הועד הפועל וועדת הביקורת, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת ליקוי במינויו.
קבלנים מורשים
(א)
המועצה רשאית להסמיך קבלנים מורשים לענין חוק זה.
(ב)
הסמכת קבלנים מורשים, וכן ביטולה, ייעשו בהתאם לכללים שתקבע המועצה באישור השרים.
(ג)
החלטת המועצה לפי סעיף קטן (ב) תימסר בכתב, בדואר רשום, למבקש או לקבלן המורשה, לפי הענין.
(ד)
תוקם ועדת ערר של שלושה לענין סעיף זה, יושב ראש הועדה יתמנה על ידי שר המשפטים מבין השופטים. יתר חברי הועדה יתמנו על ידי השרים ולפחות אחד מהם לא יהיה עובד המדינה.
(ה)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה לסרב הסמכתו כקבלן או לבטל הסמכתו, רשאי לערור על הסירוב או הביטול תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרה לו ההחלטה. הועדה תחליט בערר תוך חודש מהיום שהוגש.
(ו)
החלטת ועדת הערר אין אחריה ולא כלום.
שיווק אגוזי אדמה
(א)
לא ישווק מגדל אגוזי אדמה אלא לקבלן מורשה או באמצעותו.
(ב)
אגוזי אדמה שקיבלם קבלן מורשה ממגדלים – ימסרם לידי המועצה לשיווק; אולם אם הרשתה המועצה, בכללים, לקבלנים מורשים לשווק אגוזי אדמה בישראל, רשאים הם לשווק כן כל כמות או סוג של אגוזי אדמה שלא נדרשו מאתם על ידי המועצה לצרכי יצוא.
(ג)
לא ייקבע כלל כאמור בסעיף קטן (ב) אלא אם נתקבלה במועצה החלטה עליו ברוב של שני שלישים; משהחליטה המועצה כאמור רשאית היא להסדיר בכללים את השיווק בישראל ולהטיל על הקבלנים המורשים לצורך זה, תנאים כפי שתמצא לנכון.
כללים [תיקון: תשכ״ג]
(א)
המועצה רשאית לקבוע כללים בכל ענין מענינים אלה:
(1)
חובת התקשרות של כל מגדל לקבלן מורשה שיבחר בו לעונה אחת לענין שיווק אגוזי אדמה, דרכי ההתקשרות ומועדיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההתקשרות, לרבות גובה דמי עמילות, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים ממנה;
(2)
סיווג אגוזי אדמה לסוגים שונים;
(3)
בדיקתם של כל אגוזי אדמה שסופקו על ידי מגדלים לקבלנים מורשים;
(4)
דרכי הטיפול, המיון וההחזקה של אגוזי אדמה על ידי קבלנים מורשים, ומסירתם למועצה;
(5)
הסדר להזמנת אגוזי אדמה מקבלנים מורשים לצרכי שיווק על ידי המועצה;
(6)
חלוקת דמי המכר של אגוזי אדמה ששווקו על ידי המועצה, לרבות קביעת סיבולת והטבות בקשר לכך, ובלבד שהחלטת המועצה בדבר סיבולת והטבות תתקבל ברוב של שני שלישים;
(7)
הסדר גידול אגוזי אדמה, לרבות איסור גידול אגוזי אדמה מזנים מסויימים או הגבלתו, ובלבד שלא תחליט המועצה על איסור או הגבלה כאמור אלא ברוב של שני שלישים;
(8)
הסדר הסחר באגוזי אדמה, החזקתם, הובלתם, קילופם, קלייתם, התקנתם ואריזתם והפיקוח על כל אלה;
(9)
קביעת אגרות שלא יעלו על חמישים לירות בעד שירות הניתן על ידי המועצה עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות מתן רשיונות, היתרים ואישורים, אלא שהכללים לפי פסקה זו יהיו טעונים אישור שר האוצר בנוסף לאישור השרים כאמור בסעיף 20;
(10)
בכל ענין אחר הנוגע לביצוע תפקידיה.
(ב)
נקבעה חובת ההתקשרות כאמור בסעיף קטן (א) חייב המגדל למסור לקבלן המורשה שאתו התקשר והקבלן המורשה חייב לקבל ממנו, לא יאוחר מן המועד שנקבע על ידי המועצה בכללים, את כל יבולי אגוזי האדמה של המגדל בעונת ההתקשרות, למעט כמות לצורך עצמי, כפי שנקבע על ידי המועצה בכללים; לא קויימה חובה זו, חייב הצד המפר, מבלי לגרוע מאחריותו בשל העבירה בתשלום הנזק שנגרם לצד השני; לא קיים קבלן מורשה את החובה כאמור רשאית המועצה לבטל הסמכתו כקבלן מורשה.
אישור
לא תקבע המועצה כללים לפי חוק זה אלא באישור השרים.
פרסום כללים
הכללים של המועצה לפי חוק זה יפורסמו ברשומות.
ניכויים מדמי המכר
(א)
המועצה רשאית לנכות מדמי המכר של אגוזי אדמה שנמסרו לה לשיווק את הוצאותיה השוטפות לשיווק, לשירותים ולכל פעולה מפעולותיה השוטפות.
(ב)
על פי החלטה שנתקבלה ברוב של שלושה רבעים ובאישור השרים, רשאית המועצה לנכות מדמי המכר סכומים שלא יעלו על שני אחוזים מדמי המכר לצרכי הקמת קרנות למימון פעולות שבתחום תפקידיה.
סמכויות המועצה
המועצה מוסמכת לעשות כל פעולה לביצוע תפקידיה, לרבות –
(1)
מקח וממכר של חמרים וציוד הדרושים לייצור אגוזי אדמה ושיווקם, ובלבד שהאמור בפסקה זו לא יתפרש כמקנה זכות ייחודית למועצה למקח וממכר כאמור;
(2)
הקמת מפעלים, באישור השרים, למיון ואריזה של אגוזי אדמה ולכל מטרה אחרת הקשורה ביצואם וניהול קרנות למטרות אלה;
(3)
קבלת הלוואות, באישור השרים, למימון פעולות שבתחום תפקידיה ושעבוד רכושה כשעבוד שוטף או קבוע לבטחון ההלוואה;
(4)
מתן מקדמות למגדלים ומתן הלוואות לפעולות שבתחום תפקידיה, וכן סיוע בכל דרך למימון ענף אגוזי אדמה.
סמכויות חתימה וחיוב המועצה
מי שיוסמך לכך על ידי הועד הפועל יהיה רשאי לחתום בשם המועצה בכפוף לכל סייג שבהרשאה, וחתימתו כאמור תחייב את המועצה.
תקציב והוצאות [תיקון: תשנ״א]
עד יום 1 בדצמבר של כל שנה תגיש המועצה לאישור השרים הצעת תקציב לתקופת שנה המתחילה ב־1 בינואר של השנה שאחריה. המועצה רשאית באמצע התקופה האמורה להגיש לאישור השרים הצעת תקציב נוסף לאישור כאמור. המועצה לא תוציא כספים מחוץ לתקציב שאושר כאמור.
חיפושים
מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המועצה (להלן – מבקר), רשאי אם היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות או הכללים לפיו או למנוע עבירה על הוראותיהם –
(1)
להיכנס לכל מקום ולעצור כל כלי הובלה ולערוך בהם חיפוש; אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך, והוראות הסעיפים 19–23 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), יחולו בשינויים המחוייבים על חיפוש לפי פסקה זו;
(2)
לתפוס אגוזי אדמה שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בהם עבירה לפי חוק זה או התקנות או הכללים לפיו, את חמרי אריזתם, וכן מסמכים הנוגעים לאותם אגוזי אדמה שלפי הנחתו הסבירה עשויים לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור;
(3)
לדרוש מכל אדם שבבעלותו או ברשותו נמצאים אגוזי אדמה שיראה כל המסמכים בנוגע לאותם אגוזי אדמה וימסור פרטים אחרים ביחס אליהם.
טיפול באגוזי אדמה שנתפסו
(א)
דבר שנתפס לפי סעיף 26, מותר להחזיק בו עד שבית משפט שלפניו הוגשה תביעה פלילית על עבירה שביחס אליה נתפס, יחליט מה ייעשה בו; לא הוגשה תביעה כאמור תוך שלושים יום מיום התפיסה יוחזר הדבר; נתעורר ספק למי להחזירו – יכריע בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס הדבר על פי בקשת אדם התובע טובת הנאה בו, או על פי בקשת המועצה.
(ב)
דבר שנתפס לפי סעיף 26 תטפל בו המועצה דרך בעלים; לא טיפלה כך והדבר נשמד או ניזוק ישולמו לבעליו פיצויים מקופת המועצה.
(ג)
המועצה רשאית למכור אגוזי אדמה שנתפסו לפי סעיף 26; הוראות סעיף קטן (א) יחולו על דמי המכר כאילו היו דבר שנתפס.
(ד)
המועצה חייבת, לפי דרישת בעל אגוזי אדמה שנתפסו לפי סעיף 26, לטפל בהם לענין שיווקם באותו אופן בו היא מטפלת באגוזי אדמה אחרים שברשותה.
עונשים [תיקון: תשכ״ג, תש״ם]
(א)
אדם שעבר עבירה על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות או הכללים לפיו, או הפריע למבקר במילוי תפקידיו, או מנע זאת ממנו, דינו, ביחיד – מאסר שני חדשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל״ז–1977, ובתאגיד – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק האמור, או בכל אחד מהם – פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה, הכל לפי הקנס הגבוה שבהם.
(ב)
נידון אדם על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט לצוות, נוסף על כל עונש אחר, על חילוט אגוזי אדמה שבהם נעברה עבירה וחמרי אריזתם, או על חילוט דמי מכרם, לטובת המועצה, וחילוט כאמור יכול שיהיה מלא או חלקי.
ביצוע ותקנות
(א)
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
השרים רשאים לאצול מסמכויותיהם לפי חוק זה חוץ מהסמכות להתקין תקנות ולאשר כללים. אצילת סמכויות תפורסם ברשומות.


נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר א׳ תשי״ט (4 במרס 1959).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • קדיש לוז
  שר החלקאות
 • פנחס ספיר
  שר המסחר והתעשיה
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.