חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע״א–2011


מטרה
מטרתו של חוק זה לקדם את הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל, ברוח כבוד האדם ועקרונות השוויון, הצדק וההגינות, ולשם כך להקים את המועצה הארצית לביטחון תזונתי שתייעץ לשר בנושא זה.
הגדרות
בחוק זה –
”ביטחון תזונתי“ – האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון הכולל את כל רכיבי התזונה הנדרשים להתפתחות תקינה ולבריאות האדם;
”המועצה“ – המועצה הארצית לביטחון תזונתי שהוקמה לפי סעיף 4;
”תושב“ – מי שהוא תושב לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור;
”השר“ – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
גיבוש מדיניות בתחום הביטחון התזונתי
השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר החינוך – כל אחד בתחום האחריות של משרדו, יהיה אחראי לגיבוש המדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאה לידיעת הממשלה.
הקמת המועצה
מוקמת בזה המועצה הארצית לביטחון תזונתי.
תפקידי המועצה
המועצה תייעץ לשר בעניינים אלה:
(1)
תכנון מדיניות בתחום הביטחון התזונתי, ובכלל זה תכניות להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה בטווח הקצר ובטווח הארוך;
(2)
פעולות האכיפה, הפיקוח והבקרה שנוקטים כלל הגורמים האחראים לביטחון התזונתי במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר;
(3)
בחינת מודלים להשגת ביטחון תזונתי בקרב האוכלוסייה ועריכת מחקרים הנדרשים לשם כך.
מינוי המועצה והרכבה
(א)
השר ימנה את חברי המועצה.
(ב)
המועצה תהיה בת 13 חברים, וזה הרכבה:
(1)
אדם שיש לו מומחיות וידע בתחומי רווחה וחברה שאינו עובד המדינה, והוא יהיה יושב ראש המועצה;
(2)
שני עובדי משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
(3)
עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;
(4)
עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;
(5)
שני עובדי משרד הבריאות, לפי המלצת שר הבריאות, שאחד מהם הוא דיאטן והאחר מהנדס מזון;
(6)
עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר;
(7)
עובד המשרד לאזרחים ותיקים, לפי המלצת השר לאזרחים ותיקים;
(8)
נציג מרכז השלטון המקומי;
(9)
נציג מקרב ארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי;
(10)
איש סגל בעל מומחיות בתחום מדיניות הרווחה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(11)
כלכלן בעל ניסיון בתחום הביטחון התזונתי.
(ג)
השר ימנה מבין חברי המועצה ממלא מקום ליושב ראש המועצה.
(ד)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.
(ה)
הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
סייגים למינוי ולכהונה
לא ימונה ולא יכהן אדם כחבר המועצה אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בפסק דין סופי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש חבר המועצה;
(2)
הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, ואולם חבר המועצה שהתמנה לפי הוראות סעיף 6(ב)(1), (8), (9), (10) או (11), יכול שימונה מחדש לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים, וכן ניתן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
פקיעת כהונה והשעיה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר;
(2)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה;
(3)
התקיימה בו אחת הנסיבות לפי סעיף 7, הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת של המועצה ולא היתה סיבה סבירה להעדרו.
ניגוד עניינים
(א)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו כהגדרתו בסעיף 7 או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ב)
התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע לעניין, ויימנע מהשתתפות או מטיפול כאמור בסעיף קטן (א); היה חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – ימסור את ההודעה ואת המידע כאמור לשר.
סדרי עבודת המועצה
(א)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ב)
המועצה תקיים דיונים פעם בחודשיים לפחות.
(ג)
המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהליה, ככל שאלה לא נקבעו בהוראות לפי חוק זה.
(ד)
המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.
(ה)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.
הקמת ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לוועדה, להעביר לוועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
החזר הוצאות
(א)
חבר המועצה לא יהיה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
השר ושר האוצר יקבעו כללים ותנאים שלפיהם ישולם החזר הוצאות לפי הוראות סעיף קטן (א) לחבר המועצה ואת שיעורו.
שירותים למועצה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ייתן למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה ולמימוש תפקידיה לפי חוק זה.
איסוף מידע ושמירת סודיות
(א)
בסעיף זה –
”חוק חופש המידע“ – חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998;
”מידע“ – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק חופש המידע;
”רשות ציבורית“ – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק.
(ב)
לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאית המועצה לדרוש מרשות ציבורית מידע בעניין הנוגע לביטחון תזונתי; הרשות הציבורית תמסור את המידע למועצה לפי דרישתה, ואולם רשות ציבורית לא תעביר –
(1)
מידע כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (4) לחוק חופש המידע, והיא רשאית שלא להעביר מידע כאמור בסעיף 9(ב) לחוק האמור או במקרה המנוי בסעיף 8(1) לחוק האמור;
(2)
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור.
(ג)
על העברת מידע מרשות ציבורית למועצה לפי סעיף זה, יחול סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחויבים.
(ד)
שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע וכן בדבר אופן העברתו ולוח הזמנים להעברתו למועצה.
דיווח שנתי
(א)
המועצה תגיש לשר ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דין וחשבון על ביצוע תפקידיה, שייכללו בו גם המלצותיה; דין וחשבון לפי סעיף קטן זה יוגש אחת לשנה.
(ב)
המועצה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי לאחר הגשתו כאמור בסעיף קטן (א); הממשלה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי במסגרת דיוניה בתקציב השנתי ותתייעץ עם המועצה לגבי התקציבים הקשורים לתחומי פעולתה.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשע״א (27 ביולי 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.