חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס״ט–2008


הגדרות
בחוק זה –
”בית משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969, לרבות בית שאינו רשום כבית משותף כמשמעותו בפרק ו׳1 לחוק האמור, המשמש בעיקרו למגורים;
”דירה“, ”רכוש משותף“ – כהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”קצין משטרה“ – שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, שדרגתו רב־פקד ומעלה;
”קצין משטרה בכיר“ – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
”שמירה“ – מתן שירותי שמירה על ביטחונו או על רכושו של מחזיק בדירה בבית משותף, או למי מטעמו;
”שמירה חמושה“ – שמירה תוך נשיאת כלי יריה, כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש״ט–1949.
שומרים בבתים משותפים
(א)
לא יעסוק אדם בשמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית המשותף.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי קצין משטרה לאשר שמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף מסוים או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לו, מטעמים של הגנה על שלומו או ביטחונו של אדם, על שלום הציבור או על הסדר הציבורי, ורשאי הוא להתנות את השמירה החמושה בבית המשותף בתנאים שיקבע.
(ג)
קצין משטרה רשאי, ביוזמתו או לאחר פנייה של מחזיק בדירה, לאסור שמירה שאינה שמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף מסוים או במקום שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית, אם קיים חשש ששמירה כאמור תביא לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בסדר הציבורי, ורשאי הוא, מטעמים אלה, להתנות שמירה כאמור בבית המשותף בתנאים שיקבע.
(ד)
החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, וקצין משטרה יהיה רשאי להאריכה בתקופות נוספות כאמור; הארכה מעבר ל־180 ימים טעונה אישור קצין משטרה בכיר.
(ה)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת קצין משטרה לפי סעיף זה, רשאי להגיש בקשה לביטולה או לשינוי תנאים בה לבית משפט השלום בהליך אזרחי; בית המשפט רשאי לבטל החלטה כאמור, לשנות בה תנאים או לאשרה; על החלטת בית משפט השלום ניתן לערער ברשות לבית משפט מחוזי, שידון בערעור בדן יחיד; הגשת בקשה או ערעור כאמור לא תעכב את ביצוע החלטת קצין המשטרה כאמור.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו על שמירה ברכוש משותף בבית משותף הנעשית על ידי רשות מרשויות המדינה או מטעמה, או לפי כל דין.
עונשין
העוסק בשמירה בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – מאסר שישה חודשים.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין שירותי שמירה.
ביצוע ותקנות
(א)
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל נוגע לביצועו.
(ב)
שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי הגשת בקשה וערעור לבית משפט לפי סעיף 2(ה), והדיון בהן.
תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ה׳ בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אבי דיכטר
  השר לביטחון הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.