חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ״ו–1996


הגדרות [תיקון: תשע״ה]
בחוק זה –
”בן משפחה“ – בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות;
”בעל תפקיד ציבורי“ – שר, סגן שר, חבר הכנסת, מי שממלא תפקיד בגוף ציבורי, לרבות מי שנבחר לכהונה בגוף ציבורי לפי דין;
”גוף ציבורי“ – משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה, לרבות רשות מקומית, חברה ממשלתית, תאגיד שהוקם או גוף ציבורי הממלא תפקיד על־פי דין, וכן גוף נתמך כמשמעותו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”עיתון“ – לרבות, פרסום חד פעמי או עיתי, שתפוצתו ארצית או מקומית;
”פרסום“ – פרסום מודעה בעיתון בתמורה שניתנה במישרין או בעקיפין.
איסור פרסום
(א)
גוף ציבורי לא יממן פרסום בעיתון של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או לבן משפחתו, ולא ישתתף במימון הפרסום כאמור, במישרין או בעקיפין.
(ב)
לענין סעיף זה פרסום על ידי גוף ציבורי, לרבות פרסום של מנהל של אותו גוף או של עובד בו. או פרסום שמצויין בו שמו של הגוף הציבורי, של המנהל, או של עובד בו, המתייחסים לבעל התפקיד הציבורי או לבן משפחתו.
פרסום מודעת אבל [תיקון: תשנ״ט]
על אף הוראות סעיף 2, נפטר עובד או נבחר בגוף ציבורי או עובד או נבחר שכיהנו בעבר בגוף ציבורי, לרבות בני משפחתם, רשאי המנהל של אותו גוף ציבורי או מי מטעמו, לפרסם מודעת אבל בשם הנהלת הגוף הציבורי.
חיוב אישי
פרסום שנעשה בניגוד להוראות חוק זה ימומן אישית בידי מי שאישר את הפרסום כאמור, ויראו את מי ששמו או תוארו מופיעים בפרסום, כמי שאחראי לפרסום, זולת אם הוכיח שהפרסום נעשה שלא בידיעתו או שנקט אמצעים סבירים למניעתו; אין בסעיף זה כדי לפגוע בסמכות המסורה לבית המשפט על פי הוראות סעיף 77 לחוק העונשין, תשל״ז–1977.
עונשין
המפר הוראות חוק זה – דינו קנס 10,000 שקלים חדשים.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט התשנ״ו (20 בפברואר 1996).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • דוד ליבאי
  שר המשפטים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.