חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע״ט–2019


1.
מטרה
מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות ועדת הבחירות המרכזית לקיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, בשל המועד שנקבע לבחירות וסמיכות הזמנים הרבה בין מערכת הבחירות האמורה למערכת הבחירות לכנסת העשרים ואחת.
2.
פרשנות
למונחים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הבחירות).
3.
העסקת עובד רשות ציבורית שהועסק בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים
(א)
הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת וביקש המנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו באותה ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור; בסעיף זה, ”רשות ציבורית“ – כמפורט להלן, ו”ראש הרשות הציבורית“ – הגורם המנוי לצד אותה רשות ציבורית:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם – נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיך לכך מקרב עובדי הנציבות;
(2)
לשכת נשיא המדינה – מנהל הלשכה;
(3)
הכנסת – יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך;
(4)
מבקר המדינה – מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך;
(5)
רשות מקומית – ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך.
(ב)
עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו מהמנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
לעניין העסקה בוועדת בחירות אזורית – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות האזורית לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד;
(2)
לעניין העסקה בוועדת הבחירות המרכזית – הודיע ראש הרשות הציבורית שבה מועסק העובד למנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית כי בשל צורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרות העובד מעבודתו ברשות הציבורית, ולא הגיעו ראש הרשות הציבורית והמנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית להסכמה על העסקת העובד בוועדה – לא יועסק העובד בוועדה.
(ד)
(1)
רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך.
(2)
היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית.
4.
שכר עובדים בוועדת בחירות
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע כי שכר עובדי ועדת בחירות המועסקים לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יהיה גבוה בשיעור שלא יעלה על 35% מהשכר שנקבע להעסקת עובדים לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת, ובלבד ששיעור העלאת השכר יהיה אחיד לכלל העובדים.
5.
תקציב ועדת הבחירות המרכזית
(א)
על אף האמור בסעיף 134 לחוק הבחירות, תקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת העשרים ושתיים יהיה שווה לתקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת העשרים ואחת לסעיפיו; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא יהיה ממונה על הוצאתם.
(ב)
על הצעה של ועדת הבחירות המרכזית לתוספת תקציב על התקציב האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 134 לחוק הבחירות.
6.
הוראות לעניין מכרזים
על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992, לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים –
(1)
התקשרות ועדת הבחירות המרכזית בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות ששוויה אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא תתקשר ועדת הבחירות המרכזית עם מתקשר מסוים בלא מכרז לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 200,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;
(2)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום.
7.
סדרי בחירות
לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, בתקופה של 30 ימים שתחילתה 90 ימים שלפני יום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, יקראו את סעיף 145 לחוק הבחירות כך שבמקום סעיף קטן (ד) יבוא:
”(ד)
יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי ליתן הוראות שעה בעניינים האמורים בסעיף קטן (א); הוראות לפי סעיף קטן זה יכולות להיות כלליות או לחול על אזורי בחירות או ועדות בחירות מסוימים; הן יפורסמו או יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפי שיושב ראש הוועדה המרכזית ימצא לנכון; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.“


התקבל בכנסת ביום ב׳ בסיוון התשע״ט (5 ביוני 2019).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.