לדלג לתוכן

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ״ד–1993


היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג [תיקון: תשנ״ו, תשע״ד]
(א)
עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן – ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.
(ב)
בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.
היעדרות בשל תרומת איבר על ידי הורה [תיקון: תשע״ט]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס״ח–2008 על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.
(ב)
כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה.
כללים [תיקון: תשנ״ו]
שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.
הגדרת מחלה [תיקון: תשע״ט]
לעניין סעיף 1
(1)
יראו כחולה – הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;
(2)
”פעולות יום יום“ – כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968.
שמירת זכויות
חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.
דין המדינה [תיקון: תשנ״ה, תשע״ד־2]
לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.
ביצוע ותקנות
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993).
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.