חוק אמנת האיגוד הבין-לאומי לפיתוח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק אמנת האיגוד הבין-לאומי לפיתוח מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק אמנת האיגוד הבין־לאומי לפיתוח, תשכ״א–1960


הגדרות
בחוק זה –
”אמנת האיגוד“ – פרקי ההסכם בדבר כינון האיגוד הבין־לאומי לפיתוח (להלן – האיגוד).
תשלומים לאיגוד
משעה שאמנת האיגוד תהיה חתומה בשם המדינה יהיה שר האוצר רשאי –
(1)
לשלם בשם המדינה לאיגוד את הסכומים שיש לשלמם על פי אמנת האיגוד;
(2)
להוציא בשם המדינה, בהתאם לפרק ב׳, סעיף 2(ה) של אמנת האיגוד, שטרי חוב שאינם סחירים, אינם נושאים ריבית ומשתלמים עם הדרישה בערכם הנקוב.
ייצוג [תיקון: תשע״ח]
שר האוצר ייצג את המדינה בכל ענין הנוגע לחברות המדינה באיגוד.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות אמנת האיגוד ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן; ובמיוחד בדבר מעמדם, חסינויותיהם וזכויות היתר של האיגוד ושל נגידיו, מנהליו, חליפיו, פקידיו, ועובדיו.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו תשכ״א (3 בדצמבר 1960).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • לוי אשכול
    שר האוצר
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.