חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ״ג–1993


הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”אדם עם עיוורון“ – מי שמחזיר או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958;
”אומן לכלב בתהליך הכשרה“ – אדם המגדל כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”כלב נחייה“ – כלב שסיים תהליך הכשרה המסייע לאדם עם עיוורון לנוע ממקום למקום;
”מאמן כלב בתהליך הכשרה“ – אדם המאמן כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;
”מרכז הכשרה והדרכה“ – גוף המכשיר כלבים לשמש כלבי נחייה, נותן ליווי והדרכה לאומנים לכלבים בתהליך הכשרה ומכשיר אנשים להיות מאמני כלבים בתהליך הכשרה;
”מקום ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון;
”נציבות השוויון“ – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו׳ לחוק השוויון;
”תהליך הכשרה“ – תהליך להכשרת כלב לשמש כלב נחייה.
איסור הפליה בתעסוקה [תיקון: תשע״ו]
עובדת היותו של אדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.
מקום ציבורי ותחבורה ציבורית [תיקון: תשע״ו]
(א)
לא תוגבל זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
(ב)
לא ייגבה מאדם עם עיוורון כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, המוביל כלב במהלך תהליך ההכשרה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:
(1)
ברשותו תעודה מאת מרכז הכשרה והדרכה, המעידה על היותו אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, לפי העניין;
(2)
הכל מסומן בהתאם לתקנות שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים.
(ד)
אין רואים הפרה של סעיף זה אם נאסרה על פי דין הכניסה של כלב נחייה או כלב בהתליך הכשרה למקום ציבורי או לתחבורה ציבורית.
תביעה אזרחית [תיקון: תשע״ו]
(א)
אדם עם עיוורון, וכן נציבות השוויון או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם עיוורון בעניינו של אדם כאמור ובהסמכתו, רשאים להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(א) או (ב); על תביעה כאמור יחולו הוראות סעיפים 19נב ו־19סה(א) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.
(ב)
בתביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על הסכום כאמור בסעיף 19נא(ב) לחוק השוויון, בלא הוכחת נזק.
(ג)
נציבות השוויון רשאית להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(ג); תביעה כאמור תהיה לבקשת צו עשה או צו מניעה בלבד ויחולו עליה הוראות סעיפים 19נב ו־19סה(א)(2) ו־(3) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.
עונשין [תיקון: תשע״ו]
(א)
הנמנע מהעסקה של אדם בשל היותו אדם עם עיוורון המלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב)
המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה, או הגובה מאדם עם עיוורון תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 3(א) או (ב), דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ג)
המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, או הגובה מאומן לכלב בתהליך הכשרה או ממאמן כלב בתהליך הכשרה תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
החלת הוראות מחוק השוויון לעניין עבירות לפי סעיף 3 [תיקון: תשע״ו]
(א)
הוראות סעיפים 19מה ו־19מט לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3.
(ב)
הוראות סעיף 19מח(ב) לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3(א) ו־(ב).
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ו]
שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ו]
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות חוק השוויון.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בטבת התשנ״ג (19 בינואר 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.