לדלג לתוכן

ויקרא רבה לא ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · ויקרא רבה · לא · ד · >>

ד.    [ עריכה ]
ד"א "צו את בני ישראל" בר קפרא פתח (תהלים יח, כט): "כי אתה תאיר נרי" אמר הקדוש ברוך הוא לאדם נרך בידי ונרי בידך נרך בידי שנאמר (משלי כ, כז): "נר ה' נשמת אדם" נרי בידך "להעלות נר תמיד" אלא אמר הקב"ה אם הארת נרי הריני מאיר נרך הוי "צו את בני ישראל".
ד"א "צו את בני ישראל" הה"ד (שיר ז, ו) : "ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן" אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הרשים שבכם חביבין עלי כאליהו שעלה לכרמל הה"ד (מ"א יח, מב) : "ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו" ולמה שם פניו בין ברכיו אמר לפני הקב"ה רבש"ע אם אין לנו זכות הבט לברית מילה "ודלת ראשך כארגמן" אמר הקדוש ברוך הוא הדלים שבכם חביבין עלי כדוד שנאמר (זכריה יב, ח): "והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד" ויש אומרים כדניאל דכתיב ביה (דניאל ה, כט): "והלבישו לדניאל ארגונא" מלך אסור ברהטים שאסר הקב"ה עצמו בשבועה (עד) שהוא משרה שכינתו בתוך רהיטין של יעקב אבינו בזכות מי ר' אבא בר כהנא אמר בזכותו של אברהם אבינו דכתיב (בראשית יח, ז): "ואל הבקר רץ אברהם" ר' לוי אמר בזכותו של יעקב דכתיב ביה (שם  ל, לח) "ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים".
אמר ר' ברכיה "מלך אסור ברהטים" זה משה דכתיב ביה (דברים לג, ה): "ויהי בישורון" "מלך אסור ברהטים" שגזר הקדוש ברוך הוא עליו שלא יכנס לארץ ישראל בשביל מי בשביל רהטים של מי מריבה הה"ד (במדבר כ, יג): "המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל" ר' יהודה משלו משל למה"ד למלך שגזר ואמר כל מי שילקוט ויאכל מפירות שביעית יהו מחזירין אותו בקמפון הלכה אשה אחת בת טובים ולקטה ואכלה מפירות שביעית התחילו מחזירין אותה בקמפון והיתה צווחת ואומרת בבקשה ממך אדוני המלך תלה את הפגין הללו בצוארי כדי שלא יהו הבריות אומרות דומה לנו שנמצא בה דבר של ערוה או דבר של כשפים אלא מתוך שרואים את הפגין בצוארי הן יודעין שבשבילן אני מחזרת כך אמר משה לפני הקב"ה רבון העולם כתוב בתורתך מפני מה איני נכנס לארץ שלא יהו ישראל אומרים דומה לנו שזייף משה את התורה או אמר דבר שלא נצטוה אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שאני כותב שלא היתה אלא על המים הה"ד (שם כז, יד) "כאשר מריתם פי במדבר צין" ר' שמעון משלו משל למה"ד למלך שמהלך בדרך ובנו עמו על קרוכין כיון שהגיעו למקום צר נהפכה קרוכין על בנו נסמית עינו נקטע ידו נשברה רגלו כיון שהיה המלך מגיע לאותו מקום היה מזכיר ואומר אוי לי כאן ניזוק ברי כאן נסמית עינו כאן נקטעת ידו כאן נשברה רגלו כך הקב"ה מזכיר בתורתו שלשה פעמים מי מריבה כלומר כאן הרגתי את משה כאן הרגתי את אהרן כאן הרגתי את מרים הה"ד (תהלים קמא, ו): "נשמטו בידי סלע שופטיהם ושמעו אמרי כי נעמו".
רב נחמן אמר מלך זה משה דכתיב "ויהי בישורון מלך" אמר הקדוש ברוך הוא למשה אני מניתיך מלך על ישראל דרכו של מלך להיות גוזר ואחרים מקיימין כך תהא גוזר וישראל מקיימין הה"ד "צו את בני ישראל":