חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון) מתוך ספר החוקים הפתוח

הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 462.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ד) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 (להלן – החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי החוק, אני קובעת קווים מנחים אלה:


הגדרות
בקווים מנחים אלה –
”חשבונות הסיעה“ – לרבות דין וחשבון כספי המוגש על פי סעיף 10(א) או (ג) לחוק;
”רואה חשבון“ – מי שנתמנה לפי סעיף 5א(א) לחוק;
”סיעה“ – לרבות רשימת מועמדים.
פעולות רואה החשבון
על פעולות רואה חשבון בביקורת חשבונות סיעה ובמתן חוות דעתו לפי סעיף 10(ד1) לחוק יחולו תקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג–1973, והוא יודרך בעבודתו על־ידי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע.
מסירת מידע למבקר המדינה
רואה החשבון ימציא למבקר המדינה, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על היקף הבדיקות שעשה.
ביצוע בדיקות
(א)
רואה החשבון ינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח ביצוע בדיקותיו בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו דרוש.
(ב)
רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישומים של התקבולים ושל ההוצאות והתאמתם לתיעוד המשמש אסמכתה לרישום.
(ג)
רואה החשבון ירחיב את היקף בדיקותיו או יערוך בדיקות בנושאים נוספים, אם מבקר המדינה דרש זאת ממנו בכתב.
אי יכולת להשלים בדיקות
נמנע מרואה החשבון, אם בשל ליקויים בניהול מערכת החשבונות של סיעה ואם משום שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה, להשלים את בדיקותיו או לתת חוות דעתו על חשבונות הסיעה ועל הדין וחשבון הכספי שלה, כאמור בסעיף 10(ד1) לחוק, יודיע על כך בכתב לסיעה וישלח העתק מההודעה למבקר המדינה.
חוות דעת של רואה החשבון
(א)
בחוות הדעת שיגיש רואה החשבון לפי סעיף 10(ד1) לחוק יפרט:
(1)
את הבדיקות שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין וחשבון הכספי של הסיעה;
(2)
את הסטיות המהותיות מהוראות החוק הנוגעות לניהול חשבונות או מהנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), התשל״ח–1978, שמצא;
(3)
את הערותיו בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.
(ב)
חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבון שתיערך בהתאם לתוספת.

תוספת

(סעיף 6(ב))

הודעת רואה חשבון

(הטופס הושמט)


ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994)
  • מרים בן־פורת
    מבקר המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.