חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הנחיות מבקר המדינה (ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הנחיות מבקר המדינה (ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

הנחיות מבקר המדינה (ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3050.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ג(א), (ז), (ח) ו־(יד) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות המוקנות לי לפי החוק, אני קובע הנחיות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בהנחיות אלה –
”הגורם המוסמך“ – כהגדרתו בסעיף 10ג(ב)(3) לחוק;
”דוח על מערכת החשבונות“ – כמשמעותו בסעיף 41;
”הוצאה“ – הוצאה בשל פעילות בחירות, ובכלל זה הוצאת מימון הקשורה לפעילות בחירות או לכספים ששימשו לפעילות כאמור או נועדו לה;
”הוצאת מימון“ – כל אחד מאלה:
(1)
הוצאה על ריבית, על הפרשי הצמדה או על הפרשי שער;
(2)
הוצאה בשל עמלות;
(3)
הערך הכלכלי של ערבות או כל ביטחון אחר שניתן לטובת גוף פעיל בבחירות הקשורים לביצוע פעילות בחירות;
”הכנסה“ – כל הכנסה שנועדה לביצוע פעילות בחירות או שימשה לכך, לרבות הכנסת מימון;
”הכנסת מימון“ – הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה או מהפרשי שער, הקשורה לביצוע פעילות בחירות;
”כרטיס חיוב“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986;
”מודעת פרסום“ – מודעה שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת, ושפורסמה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט ורשתות חברתיות, טלוויזיה, רדיו, טלפון, מסרונים (SMS), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, פרטי ביגוד, עלונים ודבקיות (סטיקרים);
”מערכת החשבונות“ – רישום של כלל פעולותיו הכספיות ושוות הכסף של גוף פעיל בבחירות בשל פעילות בחירות, לרבות הכנסות והוצאות, הלוואות וערבויות שקיבל, והאסמכתאות הנוגעות לפעולות אלה;
”המערכת הממוחשבת“ – מערכת ממוחשבת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לרישום ולדיווח על תרומות ועל כלל הפעולות הכספיות או שוות הכסף של גוף פעיל בבחירות בשל פעילות בחירות, ולמסירת הודעות הקשורות לדיווח על הפעולות הכספיות; הכניסה אל המערכת הממוחשבת היא על פי הרשאה ממשרד מבקר המדינה;
”תרומה“ – תרומה שנועדה לביצוע פעילות בחירות או שימשה לה, בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, במזומן או בהתחייבות בכתב, לרבות מתן שירותים, טובין או נכסים בלא תמורה וחובות שלא נפרעו כאמור בסעיף 31(א), למעט פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב.

פרק ב׳: רישום במערכת החשבונות ודיווח במערכת הממוחשבת

בקשה להירשם כגוף פעיל בבחירות וקבלת הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת
(א)
אדם או חֶבֶר בני אדם שבכוונתו לבצע פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על הסכום הקבוע בסעיף 10ג(א) לחוק, ולגייס תרומות למטרה זו בשווי האמור, יגיש למבקר המדינה בקשה להירשם כגוף פעיל בבחירות ולקבל הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת (להלן – בקשה להירשם) הערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
על הגורם המוסמך להגיש את הבקשה להירשם כאמור בסעיף קטן (א) הן באמצעות מילוי הטופס באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, והן באמצעות חתימת הגורם המוסמך על הטופס ושליחתו בדואר למשרד מבקר המדינה, בצירוף המסמכים המנויים בטופס.
(ג)
מבקר המדינה רשאי לדרוש ממגיש בקשה להירשם להמציא מסמכים נוספים הנדרשים לשם בחינת בקשתו.
(ד)
מבקר המדינה יאשר את הבקשה להירשם וירשום את הגוף הפעיל בבחירות, אם סבר לאחר בחינת בקשה זו והמסמכים שצורפו לה או שהומצאו לו על פי דרישה, כי התמלאו התנאים הקבועים לכך בחוק.
(ה)
מבקר המדינה ישלח לגוף הפעיל בבחירות שנרשם כאמור בסעיף קטן (ד), הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת.
(ו)
גוף פעיל בבחירות יהיה אחראי לכל דיווח למבקר המדינה במערכת הממוחשבת, וזאת אף אם מסר את פרטי הרשאת הכניסה לאחרים.
(ז)
מיד לאחר קבלת הרשאת כניסה, ידווח הגוף הפעיל בבחירות במערכת הממוחשבת כאמור על כל הפעולות הכספיות או שוות הכסף שלו הנוגעות לפעילות בחירות, לרבות אלה שקדמו למועד קבלת הרשאת הכניסה.
הנחיות כלליות
(א)
גוף פעיל בבחירות ידווח על כל פעולותיו הכספיות או שוות הכסף הנוגעות לפעילות בחירות באמצעות המערכת הממוחשבת, וירשום בה את כל אלה:
(1)
הכנסותיו הנוגעות לפעילות בחירות, מקורותיהן ופרטיהן, לרבות תרומות והכנסות שקיבלו אחרים בעבורו או למענו ובזיקה אליו;
(2)
הוצאותיו, מטרותיהן ופרטיהן, לרבות הוצאות שהוציאו אחרים בעבורו או למענו ובזיקה אליו;
(3)
ההלוואות והערבויות שקיבל, לרבות ההוצאות הכרוכות בכך, וזאת באופן שיאפשר לזהותן, לאמתן ולסכמן בדרכי ביקורת מקובלות.
(ב)
על אף האמור בסעיף זה, גוף פעיל בבחירות יהיה רשאי לדווח על כל פעולותיו שלא באמצעות המערכת הממוחשבת, אם אישר מבקר המדינה לגוף הפעיל בבחירות, מראש ובכתב, לדווח עליהן באופן שונה.
רישום שוטף
גוף פעיל בבחירות ינהל את מערכת החשבונות ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בשיטת ”הרישום המצטבר“; הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף של גוף פעיל בבחירות בנוגע לפעילות בחירות.
שלמות הרישום
(א)
גוף פעיל בבחירות ירשום בשלמותה כל פעולה כספית או שוות כסף הקשורה לביצוע פעילות בחירות, לרבות הוצאה שטרם נפרעה והכנסה שטרם התקבלה, אך יש לגביהן התחייבות בכל דרך שהיא.
(ב)
שילם גוף פעיל בבחירות או התחייב לשלם סכום כולל בעד הוצאות שונות, ירשום הגוף הפעיל בבחירות במערכת החשבונות את כל פרטי ההוצאות לסוגיהן ולמטרותיהן.
(ג)
גוף פעיל בבחירות ינהל את מערכת החשבונות שלו בצורה שתאפשר לזהות בבירור, לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיו ואת הכנסותיו על מקורותיהן.
אסמכתאות
לכל רישום במערכת החשבונות של גוף פעיל בבחירות, צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום, ואשר ניתן ללמוד ממנה על פרטי הפעולה שבשלה נעשה הרישום; על גוף פעיל בבחירות לתייק את האסמכתאות באופן שיאפשר את איתורן, וימסרן למבקר המדינה על פי דרישתו.
אסמכתאות בדבר קבלת שירות
התקשר גוף פעיל בבחירות לקבלת שירות הנוגע לפעילות בחירות, ישמור אסמכתאות המאפשרות בקרה ובחינה של התאמת גובה התמורה ששולמה לטיב הפעילות הכרוכה בשירות שניתן ולהיקפה של פעילות זו; כמו כן, ישמור גוף פעיל בבחירות אסמכתאות בדבר הפעילות שבוצעה בפועל, כגון התכתבויות, סיכומי ישיבות, דוחות פעילות ודיווחי שעות, כך שיהיה ניתן לזהות, לאמת ולוודא את השלמות ואת המהימנות של הרישום בעד השירות כאמור.
חשבון הבנק
(א)
גוף פעיל בבחירות ינהל את כל ענייניו הכספיים הנוגעים לפעילות בחירות בחשבון בנק אחד שייוחד לצורך כך ושייפתח בבנק בישראל (להלן – חשבון הבנק); בחשבון הבנק יופקדו כל הכספים שקיבל הגוף הפעיל בבחירות למטרה זו מכל מקור שהוא, ומחשבון זה ישולמו כל הוצאותיו והחזר הלוואותיו הקשורות לפעילות בחירות.
(ב)
שם חשבון הבנק יכלול את שמו של הגוף הפעיל בבחירות בתוספת המילים ”בעבור פעילות בחירות“.
(ג)
גוף פעיל בבחירות יודיע למבקר המדינה על פרטי חשבון הבנק שיוחד לפעילות בחירות, לרבות מספר החשבון, שם הבנק וכתובת סניפו, במסגרת הבקשה להירשם בטופס 1 שבתוספת, וזאת בתוך 3 ימים מיום פתיחת חשבון הבנק.
(ד)
גוף פעיל בבחירות יודיע בכתב למבקר המדינה על כל שינוי שיחול בפרטי חשבון הבנק, לרבות סגירת חשבון זה, בתוך 3 ימים ממועד השינוי; על הגוף הפעיל בבחירות לשמור אסמכתה בדבר סגירת החשבון או בנוגע לכל שינוי אחר בפרטיו.
(ה)
לא יקבל גוף פעיל בבחירות תרומה בשווה כסף, שכל מהותה היא תשלום הוצאות כספיות על ידי גורם או אדם אחר מלבד הגוף עצמו ושלא באמצעות חשבון הבנק שיוחד לפעילות בחירות.
רישום הכנסות והוצאות בעד פעילות אישית בהתנדבות
גוף פעיל בבחירות ירשום כהכנסה בשווה כסף וכהוצאה במערכת החשבונות, כל פעילות אישית בהתנדבות שביצע מתנדב בקשר לפעילות בחירות ושהיא בגדר עיסוקו; גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתאות המאמתות את זהות המתנדב את סוג השירות, היקפו ושוויו, ויפרט בנספח שיצורף לדוח על מערכת החשבונות את כל הפרטים הנוגעים לתרומה בשווה כסף.
התאמות בנק
לאחר מועד הבחירות יערוך גוף פעיל בבחירות התאמת בנק ויוודא שכל הרישומים בחשבון הבנק שלו תואמים את המידע המפורט במערכת החשבונות שלו; אם נותרו במערכת החשבונות פעולות כספיות שלא באו לידי ביטוי בהתאמת הבנק, יצרף הגוף הפעיל בבחירות לדוח על מערכת החשבונות נספח ובו יפורטו הסיבות לאי־ההתאמה.
הלוואות וערבויות
(א)
גוף פעיל בבחירות ירשום במערכת החשבונות את כל סכומי ההלוואות שקיבל הקשורות לפעילות בחירות ואת סכומי הערבויות שניתנו לטובתו, כדי להבטיח את מילוי התחייבויותיו בשל ביצוע פעולות בחירות.
(ב)
גוף פעיל בבחירות יצרף לדוח על מערכת החשבונות מידע מלא על הלוואות שקיבל ועל ערבויות שניתנו לטובתו כאמור בסעיף קטן (א), כמפורט להלן:
(1)
מידע הנוגע להלוואות יכלול פרטים בדבר נותן ההלוואה, סכום ההלוואה, מועד מתן ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיעור הריבית על ההלוואה, מועדי פירעון ההלוואה, הקרן והריבית, ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה, וכל מידע מהותי אחר;
(2)
מידע הנוגע לערבויות יכלול פרטים בדבר נותן הערבות, סכום הערבות, מועד מתן הערבות, לטובת מי ניתנה הערבות, ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות, וכן תנאי הערבות, כגון תקופת הערבות, מועד פקיעת הערבות, תנאי מימושה של הערבות, הערך הכלכלי של הערבות, החובות כלפי הערב אם חולטה הערבות, וכל מידע מהותי אחר.
(ג)
גוף פעיל בבחירות ישמור, לגבי כל הלוואה או ערבות, מסמך בכתב המפרט את מועד מתן ההלוואה או הערבות, את סכומה, את זהות נותן ההלוואה או מעמיד הערבות ואת מועד הפירעון הצפוי.
(ד)
גוף פעיל בבחירות ירשום במערכת החשבונות את ההוצאות הכרוכות בהלוואה, בערבות או בכל ביטחון אחר שניתנו לטובתו, לרבות הערך הכלכלי של הערבות או הביטחון האחר.
(ה)
גוף פעיל בבחירות ירשום במערכת החשבונות כל הלוואה כאמור שפרע, גם אם פרע אותה אחרי מועד הבחירות, בשלמותה או בחלקה, ויציין את גובה הסכום שנפרע ואת מועד פירעונו.
(ו)
לא פרע גוף פעיל בבחירות הלוואה בשלמותה או לא שילם סכום ערבות שחולט עד למועד הגשת הדוח על מערכת החשבונות, יפרט בנספח שיצורף לדוח את המקורות הכספיים הצפויים לפירעון המלא של החוב וכן את מועדי הפירעון הצפויים ויציג למבקר המדינה אסמכתאות הולמות כשיידרש לכך; חוב שלא צפוי להיפרע בתוך זמן סביר – יראו אותו כתרומה.
דיווח שוטף על ערבויות והלוואות
גוף פעיל בבחירות ידווח על כל ערבות או הלוואה שקיבל אשר נועדה לביצוע פעילות בחירות – עם קבלתה, וידווח על כל הלוואה כאמור שהחזיר – לאחר פירעונה.

פרק ג׳: הכנסות

קבלות
גוף פעיל בבחירות יפקיד כל הכנסה כספית, לרבות תרומות שקיבל בקשר לפעילות בחירות, בחשבון הבנק כמפורט בסעיף 8, עם קבלתה; גוף פעיל בבחירות ישמור את האסמכתאות לכל הכנסה שקיבל כאמור ולהפקדתה.
הפקדת הכנסות
(א)
מיד עם קבלת תרומה בכסף או בשווה כסף שנועדה לביצוע פעילות בחירות, יפיק גוף פעיל בבחירות לתורם קבלה שעליה מודפס שמו של הגוף הפעיל בבחירות, ויציין בה כי התרומה התקבלה ”בעבור פעילות בחירות“; כל הקבלות שגוף פעיל בבחירות יפיק בקשר לתרומות בעבור פעילות בחירות ימוספרו מראש באופן עוקב.
(ב)
לכל קבלה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו מקור והעתק; המקור יימסר לתורם, והגוף הפעיל בבחירות ישמור בידיו את ההעתק; אם בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק.
זיהוי תורמים
גוף פעיל בבחירות יוודא ויאמת את זהותו של כל תורם עם קבלת התרומה וישמור אסמכתה המעידה על זהות התורם ומקור התרומה; זאת בין אם התרומה בכסף ובין אם בשווה כסף, וכן בין שמקור התרומה בישראל ובין שמקורה מחוץ לישראל.
רישום תרומות כספיות ושמירת אסמכתאות
(א)
התקבלה תרומה כספית לפעילות בחירות, ירשום גוף פעיל בבחירות במערכת החשבונות את סכום התרומה, ואת שמו, את מענו ואת מספר הזהות של התורם, וכן את הפרטים שלהלן, לפי דרך קבלת התרומה:
(1)
התקבלה התרומה בשיק, ירשום גוף פעיל בבחירות גם את תאריך מתן השיק, את זמן פירעונו, את מספרו, את שם הבנק ואת מספר הסניף שממנו נמשך השיק, וכן ישמור תצלום של השיק כאסמכתה במערכת החשבונות;
(2)
התקבלה התרומה בהעברה בנקאית, ירשום גוף פעיל בבחירות גם את פרטי חשבון הבנק וכתובת סניף הבנק שממנו הועברה התרומה, את מועד זיכוי חשבון הבנק שלו ואת מספר האסמכתא של הפעולה; אם סכום התרומה הועבר דרך כמה חשבונות בנק, יפורטו גם פרטי חשבונות הבנק שדרכם הועברה התרומה וכל פרט אחר הנדרש לשם התחקות אחר אותה העברה בנקאית; הגוף הפעיל בבחירות ישמור כאסמכתה במערכת החשבונות העתק של מסמכי ההעברה הבנקאית שבהם מפורטים מועד ביצוע ההעברה, שם בעל החשבון שממנו בוצעה ההעברה, שם בעל החשבון שאליו בוצעה ההעברה וסכום ההעברה;
(3)
התקבלה התרומה באמצעות כרטיס חיוב או אתר סליקה באינטרנט, ירשום גוף פעיל בבחירות גם את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס החיוב של התורם, את מועד תום תוקף הכרטיס, את שם מנפיק כרטיס החיוב ואת תאריך זיכוי חשבונו של הגוף הפעיל בבחירות בסכום התרומה; אם התרומה ניתנה לגוף הפעיל בבחירות באמצעות כרטיס החיוב בטלפון, נוסף על הפרטים שצוינו ירשום הגוף הפעיל בבחירות גם את שמו המלא ואת מספר הזהות של מקבל התרומה מטעמו; רישום כל הפרטים הנדרשים ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של גוף פעיל בבחירות;
(4)
התקבלה תרומה במזומן, לרבות בדרך של הפקדת מזומן לחשבון הבנק של גוף פעיל בבחירות או המחאה בנקאית שנרכשה במזומן, ירשום גוף פעיל בבחירות גם את תאריך קבלת התרומה;
(5)
התקבלה תרומה באמצעות המחאה בנקאית, ירשום גוף פעיל בבחירות גם את תאריך קבלתה וישמור אסמכתה המעידה על מקור התרומה ועל זהות התורם, לרבות חשבון הבנק שממנו הועבר סכום התרומה.
(ב)
התקבלה תרומה שמקורה מחוץ לישראל, ירשום גוף פעיל בבחירות את פרטיה כאמור בסעיף קטן (א), לפי דרך קבלתה, וכן את סוג המטבע שבו שולמה התרומה ואת מספר הדרכון של התורם אם אין לו מספר זהות ישראלי.
(ג)
התקבלה תרומה בשווה כסף, ירשום גוף פעיל בבחירות את פרטיה כאמור בסעיף קטן (א), וישמור מסמכים המאפשרים לוודא את זהות התורם, את מהות התרומה ואת שוויה.
המרת מטבע חוץ
תרומה שניתנה במקורה במטבע חוץ, כולה או חלקה, תתורגם לשקלים חדשים לפי שער ההמרה בבנק ביום קבלת התרומה; גוף פעיל בבחירות ירשום במערכת החשבונות את ההפרשים בין ערכה של התרומה ביום קבלתה לבין ערכה ביום זיכוי חשבונו כהכנסה או כהוצאה בעד הפרשי שער, לפי העניין.
החזר תרומות
(א)
גוף פעיל בבחירות המחזיר תרומה או חלק ממנה לתורם, או המעביר את התרומה בשלמותה או בחלקה לאוצר המדינה, לא יחזירה או יעבירה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.
(ב)
לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתורם או כתרומה שהועברה לאוצר המדינה אלא לאחר שחשבון הבנק של גוף פעיל בבחירות חויב בסכום ההחזר או ההעברה; גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתה בדבר החזר התרומה לתורם, כולה או חלקה, או בדבר העברתה בשלמותה או בחלקה לאוצר המדינה.
תרומות לכיסוי גירעון
(א)
גוף פעיל בבחירות ירשום במערכת החשבונות כל תרומה אשר שימשה לכיסוי גירעון הנובע מפעילות בחירות באופן שוטף ולא יאוחר מ־14 ימים מיום קבלת התרומה.
(ב)
גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתאות בעד תרומות שקיבל לכיסוי גירעון בהתאם לדרך קבלתן כאמור בסעיף 17, וכן העתק מדפי חשבון הבנק שלו המעידים על הפקדת התרומות בחשבונו, ויציג אסמכתאות אלה למשרד מבקר המדינה במועד שיידרש לכך.
דיווח במערכת הממוחשבת על תרומות
(א)
קיבל גוף פעיל בבחירות תרומה לביצוע פעילות בחירות, בין בכסף ובין בשווה כסף, ידווח על התרומה באמצעות המערכת הממוחשבת לא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בסעיף 10ג(ז) לחוק, וימלא את כל הפרטים הנדרשים על ידי המערכת הממוחשבת, לרבות שם התורם, מספר זהותו, מענו, סכום התרומה ואמצעי התשלום.
(ב)
החזיר גוף פעיל בבחירות תרומה לתורם או העבירה לאוצר המדינה לפי סעיף 10ג(ו)(5) לחוק, ידווח על כך במערכת הממוחשבת לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 10ג(ז) לחוק, וימלא את כל הפרטים הנדרשים על ידי המערכת הממוחשבת.
(ג)
מיד עם קבלת הרשאת הכניסה למערכת הממוחשבת, ידווח גוף פעיל בבחירות באמצעותה על כל תרומה לפעילות בחירות שקיבל או החזיר לפני שקיבל את ההרשאה, וישמור במערכת החשבונות כל מסמך המשמש אסמכתה לקבלת תרומה או להחזרתה כאמור.
(ד)
גוף פעיל בבחירות ידווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל תרומה בשלמותה, בלא ניכוי הוצאות הכרוכות בגיוסה, הוצאות הפקדתה או הוצאות המרתה לשקלים חדשים; הוצאות כאמור יירשמו בסעיפי ההוצאות.
מועד הדיווח במערכת הממוחשבת
חובות הדיווח של גוף פעיל בבחירות באמצעות המערכת הממוחשבת, כאמור בסעיף 20, על תרומות שקיבל בקשר לביצוע פעילות בחירות, חלות על גוף פעיל בבחירות בכל עת, ולא רק בתקופת הבחירות.
פרסום תרומות
(א)
תרומות שגוף פעיל בבחירות דיווח עליהן באמצעות המערכת הממוחשבת כאמור יפורסמו באופן שוטף במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה; הפרסום יכלול את שם התורם, את מקום מגוריו, את סכום התרומה ואת תאריך קבלתה; הגוף הפעיל בבחירות יהיה אחראי לתוכן הפרסום.
(ב)
הוחזרה תרומה בשלמותה או בחלקה כאמור בסעיף 10ג(ו)(5) לחוק – יפורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה סכום התרומה בניכוי ההחזר.

פרק ד׳: הוצאות

הזמנות והתקשרויות
כל הוצאה שיוציא גוף פעיל בבחירות לביצוע פעילות בחירות שסכומה הכולל עולה על 2,000 שקלים חדשים, תיעשה על סמך התקשרות בכתב בין הצדדים טרם ביצוע ההוצאה, וגוף פעיל בבחירות ירשום בה פרטים שיש בהם כדי להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה.
העסקת עובדים ופעילים
(א)
כל העסקה בשכר של עובדים או פעילים בקשר לפעילות בחירות תיעשה על פי מסמך בכתב, הנושא תאריך וחתום בידי שני הצדדים, ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה, לרבות שמו של העובד או הפעיל, מספר הזהות שלו, מענו, תקופת ההעסקה, מהות התפקיד והתמורה שתשולם לו, לרבות אופן חישובה.
(ב)
גוף פעיל בבחירות ישמור במערכת החשבונות אסמכתה שניתן ללמוד ממנה על מועדי העסקת העובד או הפעיל, לרבות ימי העבודה ושעות העבודה בפועל, וכן את אופן חישוב התמורה הכוללת ששולמה לעובד או לפעיל בעד העסקתו.
(ג)
גוף פעיל בבחירות ישמור במערכת החשבונות אסמכתה המעידה על קבלת התשלום על ידי העובד או הפעיל, באחת הדרכים להלן:
(1)
אסמכתה המעידה על תשלום באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבונו של העובד או הפעיל;
(2)
צילום של שיק למוטב בלבד שהוצא לפקודת העובד או הפעיל;
(3)
מסמך בכתב הנושא תאריך וחתום בידי העובד או הפעיל, ובו הוא מאשר את קבלת התשלום ונוקב בסכום שקיבל.
מתנדבים
גוף פעיל בבחירות יערוך רישום מפורט במערכת החשבונות לגבי כל פעיל שפעל למענו במסגרת מערכת הבחירות, ובו יצוינו הפרטים האלה: שם הפעיל, מספר זהותו ומענו; תיאור אופי ההתנדבות; מועד ביצוע ההתנדבות; אם שווי ההתנדבות עולה על 50,000 שקלים חדשים או לא; אם ההתנדבות היא בתחום עיסוקו של הפעיל.
הוצאות שהוצאו במסגרת התקשרות כוללת
(א)
התקשר גוף פעיל בבחירות עם נותן שירות (להלן בסעיף זה – נותן השירות) לקבלת שירות הקשור לפעילות בחירות ואשר כרוך בהוצאות שונות תמורת סכום כולל, יחולו כל אלה:
(1)
גוף פעיל בבחירות יערוך עם נותן השירות הסכם התקשרות בכתב המפרט מהו השירות ומהי התמורה המוסכמת ואופן חישובה, ויציין במערכת החשבונות את סכום ההתקשרות הכולל;
(2)
גוף פעיל בבחירות ירשום כהוצאה במערכת החשבונות את פרטי כל אחת מההוצאות שהוציא נותן השירות, לרבות ההתחייבויות בשלן, וישמור אסמכתאות בעד כל אחת מההוצאות האמורות, לרבות חשבוניות וקבלות, כך שיהיה ניתן לזהותן, לאמתן, ולוודא את שלמות הרישום לגביהן ואת מהימנותו; גוף פעיל בבחירות יציין לגבי כל אחת מההוצאות האמורות כי הּוצאה בידי נותן השירות;
(3)
גוף פעיל בבחירות ירשום כהוצאה במערכת החשבונות בסעיף נפרד את שכר הטרחה של נותן השירות בעד שירותיו.
(ב)
הוראות סעיף זה יחולו גם על העסקת עובדים באמצעות חברת כוח אדם.
(ג)
גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתאות לגבי כל אחת מההוצאות שהוצאו בידי נותן השירות בעבור הגוף הפעיל בבחירות.
כרטיס חיוב
הונפק כרטיס חיוב לחשבון הבנק של גוף פעיל בבחירות, הוא יודיע על כך למבקר המדינה בתוך 7 ימים ממועד קבלת הכרטיס.
תשלום הוצאות
(א)
גוף פעיל בבחירות ישלם את כל הוצאותיו בשל פעילות בחירות באמצעות שיק, העברה בנקאית או כרטיס חיוב לחובת חשבון הבנק כמפורט בסעיף 8.
(ב)
שילם גוף פעיל בבחירות הוצאות בשיק – ישמור במערכת החשבונות העתק של כל שיק שהוציא.
(ג)
שילם גוף פעיל בבחירות הוצאות בהעברה בנקאית – ישמור במערכת החשבונות העתק של כל אישור של התאגיד הבנקאי בדבר ביצוע הפעולה.
(ד)
שילם גוף פעיל בבחירות הוצאות באמצעות כרטיס חיוב – ישמור במערכת החשבונות העתק של כל שובר תשלום, וכן את ההודעות החודשיות של מנפיק כרטיס החיוב על חיוב חשבון הבנק שלו בשל תשלומים בכרטיס החיוב; בעד כל תשלום בכרטיס חיוב באמצעות הטלפון, ישמור גוף פעיל בבחירות במערכת החשבונות תרשומת בדבר השיחה הטלפונית בעניין התשלום, ובה יצוינו שמו המלא ומספר הזהות של מי שביצע את התשלום מטעם המועמד, מועד ביצוע העסקה, סכום התשלום, המועד והאופן שבהם יחויב כרטיס החיוב ובעבור מה בוצע התשלום.
תשלום הוצאות בכסף מזומן
(א)
על אף האמור בסעיף 29(א), רשאי גוף פעיל בבחירות לשלם הוצאה בקשר לביצוע פעילות בחירות בכסף מזומן, אם סכומה הכולל של ההוצאה אינו עולה על 500 שקלים חדשים, וביום הבחירות – 1,000 שקלים חדשים; גוף פעיל בבחירות ינהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ובו יצוינו פרטי ההוצאה ופרטיהם של מקבל התשלום ושל מאשר ההוצאה, וישמור במערכת החשבונות אסמכתאות בעד כל תשלום.
(ב)
גוף פעיל בבחירות או מי מטעמו ימשוך כסף מזומן לתשלום הוצאות לפי סעיף זה אך ורק מחשבון הבנק שיוחד לפעילות בחירות, כמפורט בסעיף 8.

פרק ה׳: פירעון התחייבויות וחובת דיווח

פירעון התחייבות
(א)
חוב בשל פעילות בחירות שלא נפרע במלואו בתוך זמן סביר ייחשב כתרומה.
(ב)
גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתאות בקשר לפירעון ההתחייבויות.
דיווח לאחר תום תקופת הבחירות
(א)
גוף פעיל בבחירות ידווח על כל הפעולות שיבוצעו אחרי תקופת הבחירות הקשורות לפעילות בחירות שביצע ובכלל זה פעולות אלה:
(1)
דיווח על קבלת תרומות;
(2)
דיווח על החזר תרומות;
(3)
פירעון התחייבויות לספקים;
(4)
דיווח על פירעון הלוואות.
(ב)
גוף פעיל בבחירות ישמור אסמכתאות בנוגע לדיווחים האמורים ויציגן למבקר המדינה על פי דרישתו.
(ג)
על פי דרישת מבקר המדינה, יערוך גוף פעיל בבחירות התאמת בנק ביחס לכלל הפעולות הכספיות שבוצעו בתקופה שלאחר תום תקופת הבחירות לרבות שמירת האסמכתאות והצגתן על פי דרישת מבקר המדינה.

פרק ו׳: שמירת תיעוד בקשר לפעילות בחירות

שמירת תיעוד בדבר פעילות בחירות
גוף פעיל בבחירות ידווח על כל אחת מהפעולות שביצע או שבוצעו בעבורו או למענו ובזיקה אליו במסגרת פעילות בחירות, ובשל כל פעולה כאמור ישמור בנפרד במערכת החשבונות תיעוד שיכלול, בין השאר, העתק של הזמנת העבודה או הסכם ההתקשרות שבהם מצוין המחיר ששילם, סוג הפעילות שבוצעה והיקפה וכל מידע מהותי אחר, וכן העתקי חשבונית וקבלה ואסמכתאות לגבי אמצעי התשלום.
תיעוד מודעות פרסום
(א)
נוסף על האמור בסעיף 33, ישמור גוף פעיל בבחירות תיעוד בנוגע לכל רישום במערכת החשבונות לגבי מודעת פרסום, כך שיהיה ניתן לקשר בין כל מודעת פרסום לבין הרישום במערכת החשבונות, ובכלל זה אלה:
(1)
עותק של מודעת הפרסום, אם ניתן לשמור עותק כאמור;
(2)
העתק של הזמנת מודעת הפרסום, של ההסכם עם ספק הפרסום, המפרסם, מפיק הפרסום, המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת מודעת הפרסום, בפרסומה ובהפצתה, הכול לפי העניין; ההזמנה או ההסכם יכללו את הפרטים שלהלן: אמצעי הפרסום, שטח הפרסום, מספר המופעים של הפרסום, תאריכי הפרסום, מספר יחידות הפרסום וכן מחיר הפרסום לכל יחידת פרסום – הכול לפי העניין;
(3)
העתק חשבונית מאת המפרסם, מפיק הפרסום, המפיץ או כל גורם הקשור בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין;
(4)
העתק קבלה ואסמכתאות לגבי אמצעי התשלום בעד מודעת הפרסום.
(ב)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), גוף פעיל בבחירות יפעל כדלהלן:
(1)
לגבי מודעת פרסום בעיתון – יפרט את שם העיתון, את מספר העמוד, את גודל המודעה ואת מיקומה בעיתון;
(2)
לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כלי רכב ובתוך כלי רכב – יפרט את מקומו של כל פרסום, את גודלו ואת תקופת הצבתו, ואם הפרסום מוקרן או משודר – את משך זמן הפרסום;
(3)
לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה – יפרט את התחנות או הערוצים שבהם שודר הפרסום, את תקופת הפרסום ואת משך זמן הפרסום בכל אחת מהפעמים ששודר;
(4)
לגבי פרסום באינטרנט וברשתות החברתיות – ישמור בידיו העתק מהסכם ההתקשרות עם המפרסם וכל אסמכתה נוספת המפרטת מהו קהל היעד שאליו פנה כל פרסום, את תוכן המסרים הנכללים בכל פרסום, את מחירו של כל פרסום, וכן את שמות האתרים שבהם הופיע הפרסום, מיקומי הפרסומים ומועדיהם;
(5)
לגבי פרסום באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, בין באמצעות משלוח הודעות מוקלטות ובין באמצעות משלוח מסרונים – יפרט את תוכן ההודעה שנשלחה, את רשימת הנמענים אשר להם היא נמסרה ואת מספר הפעמים שההודעה נשלחה לכל נמען;
(6)
לגבי פרסום על גבי מוצרים או פריטים שונים – ישמור דוגמה של אותו המוצר או הפריט שנעשה עליו הפרסום.
(ג)
הוראות סעיף זה יחולו גם על הוצאות פרסום שהוצאו בידי אחר במסגרת התקשרות לקבלת שירות בסכום כולל, כאמור בסעיף 26.
כנסים
(א)
בסעיף זה, ”כנס“ – כנס המתקיים במהלך תקופת הבחירות, ושבו ביצע גוף פעיל בבחירות פנייה ישירה לבוחרים בעלי עמדות פוליטיות מסוימות שמטרתה להשפיע עליהם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת.
(ב)
השתתף גוף פעיל בבחירות בכנס כאמור, בין שאורגן ביוזמתו ובין אם לאו, ידווח גוף פעיל בבחירות באמצעות המערכת הממוחשבת על הכנס, תוך שהוא מקשר באופן הנדרש במערכת הממוחשבת בין הכנס הספציפי לבין ההוצאות שהוצאו בעדו.
(ג)
השתתפו בכנס כמה גורמים, ירשום גוף פעיל בבחירות במערכת החשבונות כהוצאה את חלקו בעלויות הכנס וישמור בידיו אסמכתאות הולמות שיש בהן כדי להבהיר כיצד חושב חלקו מסך כל ההוצאות הכרוכות בקיום הכנס.
(ד)
גוף פעיל בבחירות ישמור, לגבי כל כנס בנפרד, תיעוד כדלהלן ביחס לכל הוצאה הרשומה במערכת החשבונות שלו, באופן שיהיה ניתן לקשר בין הוצאות כל כנס לבין הרישומים לגביו:
(1)
העתק של הזמנת השירות או ההסכם עם נותן השירות, שצוין בו המחיר שישולם בעד השירות;
(2)
העתק חשבונית מאת נותן השירות;
(3)
העתק קבלה ואסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של גוף פעיל בבחירות בעד ההוצאה;
(ה)
בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), גוף פעיל בבחירות יתייק, לגבי כל כנס בנפרד, את המסמכים הנוגעים לכל ההוצאות שהוציא במסגרת הכנס, כגון הוצאות בעד פרסום, שכירת המקום שבו התקיים הכנס, אבטחה, ציוד, הגברה, תאורה, הסעות, כיבוד, תשלומים למשתתפים בכנס בציון שמותיהם, וכן מסמכים המתעדים את מספר המשתתפים בכנס.
סקרים
(א)
בסעיף זה, ”סקר“ – סקר מטעם גוף פעיל בבחירות או בעבורו, שמטרתו יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכנסת לצד מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם בבחירות, לשם ביצוע הפעילויות האמורות בפסקאות (2) עד (4) להגדרת ”פעילות בחירות“ בסעיף 1 לחוק, ושלא לשם מכירתו למפלגה.
(ב)
גוף פעיל בבחירות ידווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל סקר כאמור בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) וישמור במערכת החשבונות, לגבי כל סקר בנפרד, תיעוד שיכלול את אלה:
(1)
העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם עורך הסקר, שבהם מצוין המחיר ששולם בעד ביצועו, נושא הסקר וייעודו, קהל היעד ומספר המשתתפים וכל מידע מהותי אחר;
(2)
העתק חשבונית מאת עורך הסקר;
(3)
העתק קבלה ואסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של הגוף הפעיל בבחירות בעד הסקר;
(4)
העתק הסקר.
מאגר מידע
גוף פעיל בבחירות ידווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל הוצאה שהוציא או שהוצאה בעבורו או למענו ובזיקה אליו בעד יצירת מאגר מידע וניהולו כחלק מ”פעילות בחירות“ כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, וישמור במערכת החשבונות לגבי כל הוצאה כאמור, תיעוד שיכלול את אלה:
(1)
העתק של ההזמנה או ההסכם עם כל אחד מנותני השירות לגבי מאגר מידע, שבהם מצוין המחיר ששולם, סוג השירות שניתן וכל מידע מהותי אחר שממנו ניתן ללמוד על השירות שניתן;
(2)
העתק חשבונית מאת נותן השירות;
(3)
העתק קבלה ואסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של הגוף הפעיל בבחירות בעד מאגר מידע.
הסעות בוחרים
(א)
גוף פעיל בבחירות ידווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל הוצאה שהוציא או שהוצאה בעבורו או למענו ובזיקה אליו בעד הסעת בוחרים כחלק מ”פעילות בחירות“ כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, וישמור אסמכתאות המלמדות על ההסעות שבוצעו, לרבות פרטי כלי הרכב, תאריכי ההסעות, יעדיהן, מטרתן, מרחק הנסיעה בקילומטרים ומספר הנוסעים.
(ב)
אם שילמו הבוחרים תמורה חלקית בעד ההסעה – ירשום גוף פעיל בבחירות במערכת החשבונות את גובה התמורה ששולמה בעבור כל הסעה וישמור אסמכתאות התומכות ברישום זה.
החזר נסיעות
לגבי כל רישום במערכת החשבונות לפי סעיף 2(א), של החזר נסיעות של עובדים, פעילים או מתנדבים הקשור לביצוע פעילות בחירות, ישמור גוף פעיל בבחירות אסמכתאות המעידות על הנסיעות שבוצעו, לרבות פרטי כלי הרכב, תאריכי הנסיעות, יעדיהן, מטרתן ומרחק כל נסיעה בקילומטר.
שימוש במטה בחירות
לגבי כל רישום במערכת החשבונות לפי סעיף 2(א) של שימוש במטה בחירות לצורך ביצוע פעילות בחירות, ישמור גוף פעיל בבחירות אסמכתאות המלמדות על העלויות הכרוכות בשימוש בנכס שבו היה ממוקם המטה, ובכלל זה הסכם ההתקשרות עם בעל הנכס, שבו מפורטים כתובת הנכס, זהות בעל הנכס, סוג הנכס, גודלו, תקופת השימוש בו וכל מסמך המתעד את מחיר השימוש בנכס ואת אופן חישובו.

פרק ז׳: מסירת הודעות ודיווח על החשבונות

דוח על מערכת החשבונות
(א)
גוף פעיל בבחירות ימסור למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שיופק באמצעות המערכת הממוחשבת, הכולל את כל הפעולות המפורטות בסעיף 3, והוא חתום בידי הגורם המוסמך ומאומת בתצהיר לפי טופס 2 שבתוספת; לדוח יצורפו כל האסמכתאות כאמור בסעיפים 6 ו־7.
(ב)
גוף פעיל בבחירות שסך כל הכנסותיו או הוצאותיו לפעילות בחירות מאז הבחירות הקודמות עולה על פי ארבעה מהסכום הקבוע בסעיף 10ג(א) לחוק, יגיש את הדוח על מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א) בליווי חוות דעת של רואה חשבון, הערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.

פרק ח׳: הוראות כלליות

שמירת מסמכים
מערכת החשבונות והאסמכתאות ובכללן כל דפי חשבון הבנק של גוף פעיל בבחירות וכן עותק מכל פרסום שלו, לרבות כאלה שנוהלו ונעשו על ידי אחרים בעבורו, בחלקם או בשלמותם, יישמרו בידי גוף פעיל בבחירות במשך 7 שנים ממועד הבחירות שבעקבותיהן הוגש הדוח על מערכת החשבונות, ואולם מבקר המדינה יהיה רשאי להאריך את תקופת שמירת המסמכים בהודעה מתאימה.
אי־גריעה מחבות לפי כל דין
האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל, לרבות החובה לשמור מסמכים – אלא להוסיף עליה.

תוספת

הטפסים האלה מנוסחים בלשון זכר, אך הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
טופס 1: בקשה להירשם כגוף פעיל בבחירות לביצוע פעילות בחירות או לגיוס תרומות ולקבלת הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת (סעיף 2(א))
טופס 2: תצהיר נלווה לדוח על מערכת החשבונות (סעיף 40(א))
טופס 3: הודעת רואה חשבון (סעיף 41(ב) [צ״ל: סעיף 40(ב)])


י׳ באדר ב׳ התשע״ט (17 במרס 2019)
  • יוסף חיים שפירא
    מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.