חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה מתוך ספר החוקים הפתוח

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה, התשע״ב–2012


י״פ תשע״ב, 4958.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א(ד)(1) ו־(ז) לחוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (להלן – החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי החוק, אני קובע הנחיות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בהנחיות אלה –
”אדם“ – לרבות חבר בני אדם, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד, כאמור בחוק הפרשנות, התשמ״א–1981;
”הוצאה“ – הוצאה כהגדרתה בסעיף 24א(א) לחוק, ובכלל זה הוצאת מימון, לרבות הערך הכלכלי של ערבות שניתנה לטובת המתמודד לשם ההתמודדות בבחירות לכנסת;
”הוצאת מימון“ – הוצאת מתמודד, על ריבית או הפרשי הצמדה בגין הלוואות או חובות;
”חשבון הבנק“ – חשבון הבנק שנפתח על פי הוראות סעיף 24א(ד)(1) לחוק;
”כרטיס חיוב“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986;
”מערכת חשבונות“ – מערכת הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבהם מפורטות הפעולות הכספיות ושוות הכסף לגבי ההכנסות מתרומות, ההוצאות, ההלוואות והערבויות, בין תוצאתיות ובין מאזניות, הנוגעות להתמודדותו בבחירות לכנסת;
”מערכת לדיווח על תרומות“ – מערכת ממוחשבת, הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לדיווח על כל קבלה של תרומה והחזר של תרומה או חלקה; הגישה למערכת זו היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;
”מערכת לניהול חשבונות“ – מערכת ממוחשבת הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לרישום הפעולות הכספיות ושוות הכסף לגבי ההכנסות מתרומות, ההוצאות, ההלוואות והערבויות של מתמודד; הגישה למערכת זו היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;
”מתמודד“ – אדם שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מתמודדים שתגיש מפלגה שאינו חבר בה, אף אם טרם נרשמה; איסוף תרומות לשם התמודדות בבחירות כאמור בסכום שנתי מצטבר שלא יפחת מ־50,000 ש״ח, ייחשב כהודעה ברבים על התמודדות, כאמור בסעיף 24א(ב) לחוק;
”ערבות“ – כמשמעותה בחוק הערבות, התשכ״ז–1967;
”תקופת ההסדר“ – מתחילה במועד שנקבע על ידי מבקר המדינה לפי סעיף 24א(ג) לחוק, ומסתיימת בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)
היום שבו נרשם המתמודד כחבר או מייסד של מפלגה שבה הוא מתכוון להתמודד לכנסת או היום שבו נכלל ברשימת המועמדים של מפלגה לכנסת, לפי המוקדם;
(2)
היום שבו הודיע המתמודד כי חזר בו מכוונתו להתמודד;
תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם וכן סיומה – על פי קביעת מבקר המדינה ובלבד שלא תחל אלא בחלוף שנתיים מיום תחילת כהונתה של הכנסת שבה נמסרה ההודעה על ההתמודדות;
”תרומה“ – כהגדרתה בסעיף 24א(א) לחוק.

פרק ב׳: מתן הודעות מתמודד על הכוונה להתמודד ועל סיום תקופת ההסדר

מתן הודעה על התמודדות
מי שהוא מתמודד יודיע על כך למבקר המדינה, בתוך שלושה ימים מעת שהיה למתמודד; ההודעה תימסר בכתב, בטופס 1 שבתוספת.
מתן הודעה בדבר סיום תקופת ההסדר
מתמודד יודיע בלא דיחוי למבקר המדינה בהתקיים אחד מהתנאים הקבועים לסיום תקופת ההסדר לפי סעיף 24א(א) לחוק; ההודעה תוגש בכתב למבקר המדינה בהתאם לטופס 2 שבתוספת.
קביעת מועד תחילת תקופת ההסדר וסיומה
מבקר המדינה מכוח סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק יקבע את מועד תחילת תקופת ההסדר לגבי כל מתמודד ואת סיומה של תקופה זו; הודעה על מועדים אלה תפורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

פרק ג׳: ניהול מערכת החשבונות

רמת הניהול
מערכת החשבונות בקשר להתמודדותו לכנסת של מתמודד תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בשיטת ”הרישום המצטבר“.
רישום שוטף
הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף, בין השאר, את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף בקשר לתרומות שהתקבלו, להוצאות שהוצאו וכן להלוואות וערבויות שהתקבלו לצורך ההתמודדות בבחירות לכנסת.
ניהול החשבונות באמצעות המערכת הממוכנת שבאתר משרד מבקר המדינה
מערכת החשבונות של המתמודד תנוהל במערכת לניהול חשבונות שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, זולת אם אישר מבקר המדינה, מראש ובכתב, לנהל את מערכת החשבונות באופן שונה.
שלמות הרישום
(א)
כל פעולה כספית לשם התמודדותו של המתמודד בבחירות לכנסת בתקופת ההסדר תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה ותרומה שטרם התקבלה, אך יש התחייבות לגביהן בכל דרך שהיא.
(ב)
אם חויב המתמודד לשלם או שילם סכום כולל בעד הוצאות שונות, יירשמו במערכת החשבונות כל פרטי ההוצאות לסוגיהן ולמטרותיהן.
(ג)
המתמודד ינהל את מערכת החשבונות שלו בצורה שתאפשר לזהות בבירור, לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיו ואת תרומותיו על מקורותיהן.
(ד)
תרומות יירשמו במערכת החשבונות ובמערכת לדיווח על תרומות בשלמותן בלא ניכוי הוצאות הפקדתן או הוצאות המרתן לשקלים חדשים. הוצאות הפקדת התרומות והוצאות המרתן לשקלים חדשים יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות של המתמודד.
אסמכתות
לכל רישום במערכת החשבונות ובמערכת לדיווח על תרומות צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום, וממנה ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבשלה נעשה הרישום; על המתמודד לתייק את האסמכתות באופן שיאפשר את איתורן, ועליו למסור אותן למבקר המדינה על פי דרישתו.
חשבון בנק
(א)
מתמודד יפתח חשבון בנק שייוחד להתמודדותו בתקופת ההסדר. חשבון בנק זה ייפתח בישראל ויישא את שמו של המתמודד בתוספת המילים ”התמודדות בבחירות לכנסת ה-... (מספר) בתקופת ההסדר“.
(ב)
חשבון הבנק ייפתח לפני או מיד עם ביצוע הפעולה הכספית הראשונה הנוגעת לתרומות או להלוואות לקידום ההתמודדות, ובכלל זה תשלום הוצאה שתכוסה מכספי תרומות או הלוואות כאמור.
(ג)
לא ייפתח יותר מחשבון בנק אחד שייוחד להתמודדות המתמודד בתקופת ההסדר.
(ד)
כל כספי תרומות והלוואות שהתקבלו לקידום ההתמודדות כאמור יופקדו ישירות לחשבון בנק זה; הכספים יוחזקו בחשבון זה עד להוצאתם על הוצאה הנוגעת לקידום ההתמודדות או עד להחזרתם לתורם או העברתם לאוצר המדינה בהתאם להוראות החוק.
(ה)
על פתיחת חשבון הבנק ועל סגירתו תימסר הודעה בכתב למבקר המדינה בתוך שבעה ימים; ההודעה תפרט את מספר החשבון, את שם הבנק וכתובת הסניף שבו נפתח או נסגר חשבון הבנק.
הלוואות וביטחונות
(א)
המתמודד ירשום במערכת החשבונות את כל ההלוואות, הערבויות והביטחונות שניתנו לטובתו כדי להבטיח את מילוי התחייבויותיו, ושהם בבחינת תרומה.
(ב)
לגבי כל הלוואה שמקבל המתמודד וכל ערבות או ביטחון הניתנים לטובתו יעשה הסכם בכתב.
(ג)
המתמודד ירשום במערכת החשבונות את ההוצאות בעד ערבות או כל ביטחון אחר שניתנו לטובתו, לרבות הערך הכלכלי של הערבות או הביטחון האחר.

פרק ד׳: תרומות

סימן א׳ – רישום וקבלות

תרומות
כל תרומה שמקבל המתמודד תופקד בחשבון הבנק כמפורט בסעיף 10; המתמודד ישמור את האסמכתות לכל תרומה שקיבל.
מועד הפקדת תרומות
תרומות שהתקבלו בכל אמצעי תשלום יופקדו בחשבון הבנק של המתמודד ביום קבלתן ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום זה, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
רישום תרומות
כל תרומה שתתקבל תירשם במערכת החשבונות; הרישום יכיל את כל הפרטים הנדרשים, בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו ניתנה התרומה.
קבלות
לתורם תופק קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; על גבי הקבלה יודפס שמו של המתמודד.
רישום תרומות שהוחזרו או הועברו
(א)
מתמודד המחזיר תרומה או חלקה לתורם, או המעביר את התרומה בשלמותה או בחלקה לאוצר המדינה, לא יחזירה או יעבירה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.
(ב)
תרומות שהוחזרו לתורם ותרומות שהועברו לאוצר המדינה, ירשום אותן המתמודד במערכת החשבונות באופן זה:
(1)
המתמודד ירשום את סכומה של התרומה שהוחזרה לתורם או הועברה לאוצר המדינה, את מועד החזרתה לתורם או העברתה לאוצר המדינה ואת סיבת החזרתה או העברתה;
(2)
המתמודד יציין את המסמכים המשמשים אסמכתה לרישום שלפיו התרומה הוחזרה לתורם או הועברה לאוצר המדינה.
(ג)
לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתורם או כתרומה שהועברה לאוצר המדינה אלא לאחר שחשבון הבנק של המתמודד חויב בסכום ההחזר או ההעברה.
(ד)
מתמודד המחזיר תרומה שאינה תרומה כספית יציין את האסמכתות לרישום שלפיו התרומה הוחזרה או הועברה.

סימן ב׳ – דיווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות

דיווח על תרומות
(א)
המתמודד ידווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שקיבל, בכסף או בשווה כסף; הפרטים שיש לציין לגבי כל תרומה מפורטים במערכת לדיווח על תרומות ובהם, בין השאר, שם התורם ומספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום. על כל תרומה או הכנסה כאמור שניתנה למתמודד לפני שקיבל הרשאת כניסה למערכת ידווח המתמודד באמצעות המערכת מיד עם קבלת ההרשאה.
(ב)
המתמודד ידווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שתוחזר לתורם או לאוצר המדינה לפי סעיפים 24א(ד)(4) ו־24א(ה) לחוק ובמועדים הקבועים בסעיפים האמורים.
(ג)
לגבי כל תרומה שתוחזר כאמור בסעיף קטן (ב) יציין המתמודד את כל הפרטים הנדרשים על ידי המערכת לדיווח על תרומות, לרבות שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה שהוחזר, מועד ההחזרה ואמצעי התשלום. על כל תרומה שהמתמודד החזיר לפני שקיבל הרשאת כניסה למערכת, ידווח המתמודד באמצעות המערכת מיד עם קבלת ההרשאה.
פרסום תרומות
תרומה שהמתמודד ידווח עליה באמצעות המערכת לדיווח על תרומות כאמור בסעיף 17(א), תפורסם במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה; הפרסום יכלול את שם התורם, מקום מגוריו וסכום התרומה שהתקבלה; המתמודד יהיה אחראי לתוכן הפרסום.

פרק ה׳: הוצאות

תשלום הוצאות
(א)
המתמודד ישלם את ההוצאות שהוציא מחשבון הבנק כמפורט בסעיף 10 למימון התמודדותו בבחירות באמצעות שיקים, העברה בנקאית או כרטיס חיוב לחובת חשבון הבנק.
(ב)
למרות האמור בסעיף קטן 19(א) רשאי מתמודד לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל של ההוצאה אינו עולה על 400 שקלים חדשים; המתמודד ינהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ובו יצוינו מקבלי התשלום, מאשר ההוצאה ופרטי ההוצאה.
(ג)
המתמודד ישמור אסמכתה מתאימה לכל תשלום שהוצא למימון התמודדותו.
רישום הוצאות
מתמודד ירשום במערכת החשבונות כל הוצאה שהוציא למימון התמודדותו; הרישום יכיל את כל הפרטים הנדרשים בפרק זה בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההוצאה.

פרק ו׳: מתן הודעות ומידע למבקר המדינה

מסירת מידע למבקר המדינה
מתמודד יעביר למבקר המדינה בתום תקופת ההסדר מידע על כל התרומות שקיבל, לרבות הלוואות וערבויות שקיבל ועל כל ההוצאות שהוציא בקשר להתמודדותו בבחירות לכנסת ויצרף אסמכתאות מתאימות.
מתמודד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות
מתמודד שלא קיבל תרומות עד תום תקופת ההסדר יודיע על כך למבקר המדינה; ההודעה תימסר ותאומת לפי טופס 3 שבתוספת.
החזר תרומות אסורות
מתמודד ידווח למבקר המדינה על כל תרומה אסורה לפי סעיף 24א(ד)(3) לחוק שקיבל, על כל תרומה שהחזיר לתורם ומועד החזרתה ועל כל תרומה שהעביר לאוצר המדינה ומועד העברתה לפי טופס 4 שבתוספת.
החזר יתרת תרומות
מתמודד יודיע למבקר המדינה על יתרות כספים למימון התמודדותו בבחירות לכנסת כאמור בסעיף 24א(ה) לחוק, שנותרו בידיו ועל החזרתן לתורמים או לאוצר המדינה לפי טופס 5 שבתוספת; הודעת המתמודד תאומת בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971 (הלן – פקודת הראיות).
דיווח מאת מנפיק כרטיס חיוב ותאגיד בנקאי
מנפיק כרטיס חיוב ותאגיד בנקאי ימסרו את פרטי הזיהוי האמורים בסעיף 28כג(ד) לחוק לא יאוחר משבוע ימים מיום שהועברה אליהם הדרישה, לפי טפסים 6 ו־7 שבתוספת, בהתאמה.

פרק ז׳: הוראות כלליות

תרומה לחבר בני אדם והוצאה על ידו
תרומה שניתנה לאדם או לחבר בני אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד, הפועל מטעמו של המתמודד או למענו ובזיקה אליו או שפעולותיו מכוונות לסייע למתמודד בהתמודדותו בבחירות, רואים אותה כתרומה שניתנה למתמודד, והוצאה שהוצאה על ידי אדם או חבר בני אדם כאמור רואים אותה כהוצאה שהוצאה על ידי המתמודד לאותה מטרה.
ניהול המערכות לדיווח על תרומות ולניהול חשבונות
המערכת לדיווח על תרומות והמערכת לניהול חשבונות יוקמו וינוהלו על ידי משרד מבקר המדינה, והוא יקבע את כללי השימוש בהן, תיקונם ושינוים.
הרשאת כניסה למערכות הדיווח הממוחשבות
(א)
הגישה למערכות לדיווח על תרומות ולניהול חשבונות תיעשה באמצעות שם משתמש וססמה (להלן – הרשאת כניסה) שיקבל המתמודד ממשרד מבקר המדינה, לאחר שהודיע על התמודדותו בכתב למבקר המדינה.
(ב)
עם פתיחת חשבון הבנק לפי הוראות סעיף 10(ג), יבקש המתמודד ממבקר המדינה, הרשאת כניסה למערכות הממוחשבות ואת כללי השימוש בהן.
(ג)
הבקשה לקבלת הרשאת הכניסה תוגש על ידי המתמודד בכתב, בחתימת ידו, לפי טופס 8 שבתוספת, והיא תכלול פרטים על אודות חשבון הבנק של המתמודד.
(ד)
הרשאת הכניסה הניתנת למתמודד היא אישית; מסירתה על ידי המתמודד לאחרים היא באחריותו של המתמודד.
העמדה ומסירה של מסמכים
המתמודד ימסור למבקר המדינה, על פי בקשתו, כל מסמך, ידיעה, הסבר ותצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי מילוי תפקידיו לפי סעיף 24א לחוק, בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
התאמות בנק
בתום תקופת ההסדר יעשה מתמודד התאמת בנק ויוודא שכל הרישומים בבנק משתקפים כיאות במערכת החשבונות שלו.
שמירת מסמכים
ספרי החשבונות והאסמכתות ובכללן כל דפי חשבון הבנק של המתמודד – יישמרו בידי המתמודד במשך שבע שנים מתום תקופת ההסדר או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר המדינה.
אי־גריעה מחבות לפי כל דין
האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל, לרבות החובה לשמור מסמכים – אלא להוסיף עליה.
הוראות מעבר
מתמודד שנקבע לגביו כי תקופת ההסדר החלה לפני יום ט׳ בניסן התשע״ב (1 באפריל 2012) –
(1)
ידווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שקיבל, בכסף או בשווה כסף, החל ביום ט׳ בניסן התשע״ב (1 באפריל 2012);
(2)
ידווח למבקר המדינה בכתב על כל תרומה שקיבל מתחילת תקופת ההסדר עד יום ט׳ בניסן התשע״ב (1 באפריל 2012) שסכומה עולה על 10,000 ש״ח.

תוספת

טופס 1: הודעת אדם על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת ה-. . . . . . . . . . . ברשימת מועמדים שתגיש מפלגה שהוא אינו חבר בה (לפי סעיף 24א(ב) לחוק וסעיף 2 להנחיות)
טופס 2: הודעה בדבר סיום תקופת ההסדר (לפי סעיף 24א(ב) לחוק וסעיף 3 להנחיות)
טופס 3: תצהיר על אי־קבלת תרומות (לפי סעיף 24א(ז) לחוק וסעיף 22 להנחיות)
טופס 4: דיווח מתמודד על החזרת תרומות אסורות לתורמים או על העברתן לאוצר המדינה (לפי סעיף 24א(ד)(4) לחוק וסעיף 23 להנחיות)
טופס 5: תצהיר בדבר יתרת תרומות לאחר תום תקופת ההסדר (לפי סעיף 24א(ה) לחוק וסעיף 24 להנחיות)
טופס 6: הודעת מנפיק כרטיס חיוב (לפי סעיף 24א(ד)(3)(ו) לחוק וסעיף 25 להנחיות)
טופס 7: הודעת תאגיד בנקאי (לפי סעיף 24א(ד)(3)(ו) לחוק וסעיף 25 להנחיות)
טופס 8: בקשה לקבלת הרשאת גישה למערכות לדיווח על תרומות ולניהול חשבונות למתמודד שאינו חבר מפלגה בבחירות לכנסת ה-. . . . . . . . . . . . . . . (לפי סעיף 24א(ד)(2) לחוק וסעיף 28(ג) להנחיות)


ג׳ בסיוון התשע״ב (24 במאי 2012)
  • מיכה לינדנשטראוס
    מבקר המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.