חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 1033.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6א ו־12 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט–1949 (להלן – חוק שכר חברי הכנסת), ולפי סעיף 1ב לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הגמלאות), מחליטה ועדת הכנסת לאמור:


משכורת
(א)
למי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק־יסוד: הכנסת (להלן – מי שחברותו בכנסת הושעתה), תשולם, במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית ממשכורתו, וממועד זה ואילך תשולם לו משכורתו המלאה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בחודש פלוני התשלום המשתלם על ידי הכנסת למי שחברותו בכנסת הושעתה על הסכום שבו עודפת משכורתו המלאה על הכנסותיו מעיסוק נוסף באותו חודש.
הענקות ותשלומים
מי שחברותו בכנסת הושעתה לא יהיה זכאי להענקות ותשלומים המשתלמים מכוח סעיף 11 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א–1951, ומכוח סעיף 5 לחוק שכר חברי הכנסת, למעט תשלומים לקרן השתלמות ותשלומים לקופת גמל, שיחושבו בהתאם למשכורתו כאמור בסעיף 1.
גמלאות מאוצר המדינה
לענין גמלה המשתלמת מאוצר המדינה לפי סעיף 1 לחוק הגמלאות, לא תובא בחשבון התקופה שבה הושעה חבר הכנסת, אם הופסקה כהונתו בכנסת לפי סעיף 42א(א) לחוק־יסוד: הכנסת בשל העבירה שבגינה הושעה.
תחולת הוראות החלות בשירות המדינה
לענין משכורת, הענקות, תשלומים וגמלאות לפי סעיפים 1 עד 3, דינו של מי שחבורתו בכנסת הושעתה כדין עובד המדינה שהושעה.
תחילה
תחילתה של החלטה זו ביום י׳ בסיון התשס״א (1 ביוני 2001).


ה׳ באב התשס״א (25 ביולי 2001)
  • יוסי כץ
    יושב ראש ועדת הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.