חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת שכר חברי הכנסת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת שכר חברי הכנסת מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 368, 736; תשמ״ט, 664; תשנ״ב, 501; תשנ״ז, 636; תשנ״ח, 560; תש״ס, 787; תשס״ב, 168, 168; תשס״ט, 279; תשע״ב, 884; תשע״ו, 266; תשפ״ג, 932.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ז, 1092; תשמ״ח, 518, 868; תשמ״ט, 796; תש״ן, 52, 376, 596; תשנ״א, 702, 908; תשנ״ב, 1340; תשנ״ג, 56, 344, 824; תשנ״ד, 243, 668, 848; תשנ״ה, 281, 681, 1408; תשנ״ז, 76, 422; תשנ״ח, 38, 92, 377; תשנ״ט, 58, 460; תש״ס, 372; תשס״א, 380; תשס״ו, 476; תשס״ז, 544; תשס״ח, 429; תשע״א, 298, 578; תשע״ב, 758; תשע״ג, 749, 1576; תשע״ד, 994; תשע״ה, 840; תשע״ו, 684; תשע״ז, 930; תשע״ח, 913; תשע״ט, 1916; תש״ף, 422; תשפ״ג, 934.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי־הכנסת, התש״ט–1949, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:


שכר יושב־ראש הכנסת [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשנ״ח, [הודעות]]
שכר היסוד של יושב־ראש הכנסת יהיה כשכר היסוד של ראש הממשלה (בשנת 2023: 55,812 שקלים חדשים לחודש).
שכר ראש האופוזיציה [תיקון: תשס״ב, [הודעות]]
שכר היסוד של ראש האופוזיציה יהיה כשכר היסוד של שר (בשנת 2023: 49,850 שקלים חדשים לחודש).
שכר סגני יושב־ראש הכנסת ויושבי־ראש ועדות הכנסת [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, [הודעות]]
לסגני יושב־ראש הכנסת וליושבי־ראש ועדות הכנסת ישולם שכר יסוד של 6,682 שקלים חדשים (נכון לאוקטובר 1991; בשנת 2023: 46,567 ש״ח) לחודש.
שכר חברי־הכנסת [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, [הודעות]]
לחבר־הכנסת ישולם שכר יסוד של 6,268 שקלים חדשים (נכון לאוקטובר 1991; בשנת 2023: 44,176 ש״ח) לחודש.
תוספת יוקר [תיקון: תשס״ב]
ליושב־ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב־ראש הכנסת, יושבי־ראש ועדות הכנסת וחברי הכנסת ישולמו תוספת יוקר ופיצויי התייקרות בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.
הצמדה לשכר הממוצע [תיקון: תשמ״ז, תשמ״ט, תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ב, תשס״ב־2, תשס״ט, תשע״ב, תשע״ו]
(א)
בסעיף זה –
”השכר הממוצע“ – כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968;
”השכר הכולל“ – שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר ופיצויי התייקרות.
(ב)
השתנה השכר הממוצע ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1 בינואר משיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו מועד שכר היסוד של יושב־ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב־ראש הכנסת, יושבי־ראש ועדות הכנסת וחברי הכנסת כך ששכרם הכולל ישתנה באותו יחס.
(ג)
הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב.
(ד)
חשב הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (ב).
דירת שרד ליושב־ראש הכנסת [תיקון: תש״ס]
(א)
יושב־ראש הכנסת זכאי לדירת שרד בירושלים.
(ב)
יושב ראש הכנסת שדירתו הפרטית באזור ירושלים משמשת גם כדירת שרד, זכאי למימון על ידי הכנסת של הוצאות ההחזקה והניהול של הדירה, לרבות אמצעי מיגון כפי שיקבעו שירותי הביטחון (להלן – הוצאות), בסכום שלא יעלה על הסכום שהיה מוצא בידי הכנסת למימון הוצאות דירת השרד לפי סעיף קטן (א).
ביטול
החלטת שכר יושב־ראש הכנסת וחברי הכנסת, התשמ״ב–1982 – בטלה.
תחילה
תחילתה של החלטה זו ביום כ״ט בתשרי התשמ״ז (1 בנובמבר 1986).
הגדלת השכר הכולל [תיקון: תשמ״ז, תשנ״ב]
השינוי בשכר היסוד ביום 1 בינואר 1992, כאמור בסעיף 5, ייעשה על בסיס השינוי בשכר הממוצע מיום תחילתה של החלטה זו, והשכר הכולל כמשמעותו בסעיף 5, יועלה ביום זה ב־10% נוספים.


י״ג בכסלו התשמ״ז (15 בדצמבר 1986)
  • מיכה רייסר
    יושב־ראש ועדת הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.