חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר סדרי עבודתה של הוועדה (החלטות שלא בישיבת הוועדה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר סדרי עבודתה של הוועדה (החלטות שלא בישיבת הוועדה) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר סדרי עבודתה של הוועדה (החלטות שלא בישיבת הוועדה)

לפי תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973


י״פ תשע״ד, 1523.


בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ביום י״ג בכסלו התשע״ג (27 בנובמבר 2012), לאמור:


1.
משאלים טלפוניים
(א)
ראה יושב ראש ועדה צורך בקבלת החלטה דחופה של הוועדה, רשאי הוא להנחות את המנהלת הכללית של הוועדה להביא את נוסח ההצעה לפני חברי הוועדה לצורך קבלת עמדתם להצעה; ביקשו עשירית מחברי הוועדה כי הנושא יידון בישיבת הוועדה, לא יוכרע בו על פי משאל בעל פה אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה כי מן ההכרח להכריע בהצעה בדרך של משאל כאמור.
(ב)
לא היה ניתן להשיג חבר או חברים במשאל לפי סעיף קטן (א), תאושר ההצעה אם תמכו בה רוב חברי הוועדה, בלי הבאתם במניין של הנמענים.
2.
משאלים בכתב
ראה יושב ראש ועדה צורך בקבלת החלטה רגילה של הוועדה שלא בישיבתה, רשאי הוא להנחות את המנהלת הכללית של הוועדה לפנות בכתב אל חברי הוועדה ולבקש את עמדתם להצעה; לא השיב חבר הוועדה לעניין ההצעה בתוך שבוע מיום הפנייה אליו, או בתוך מועד קצר יותר, אם קבע זאת יושב ראש הוועדה, יראו אותו כמי שהסכים להצעה; ביקשו עשירית מחברי הוועדה כי הנושא יידון בישיבת הוועדה, לא יוכרע בו על פי התשובות במשאל; לעניין זה, ”פנייה בכתב“ – לרבות באמצעות פקסימילה, באמצעות דואר אלקטרוני, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר, לפי החלטת המנהלת הכללית.
3.
דין החלטה שהתקבלה במשאל
דין החלטה שהתקבלה על פי סעיפים 1 ו־2 כדין החלטה שהתקבלה בישיבת הוועדה.
4.
דיווח למליאה
התקבלה החלטה של הוועדה במשאל לפי סעיף 1 או סעיף 2, תדווח המנהלת הכללית של הוועדה על קיום המשאל ועל תוצאותיו בישיבתה הרגילה הבאה של הוועדה.
5.
הגדרות
בהחלטה זו –
”ועדה“ – לרבות נשיאות הוועדה וועדות המשנה שלה;
”יושב ראש ועדה“ – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין החלטה של הוועדה המרכזית ושל נשיאות הוועדה – יושב ראש הוועדה המרכזית;
(2)
לעניין החלטה של ועדת משנה של הוועדה המרכזית – יושב ראש ועדת המשנה;
”נשיאות הוועדה“ – יושב ראש הוועדה וסגניו.


י״ד בכסלו התשע״ג (28 בנובמבר 2012)
  • אליקים רובינשטיין
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־19
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.