חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים), התשנ״ו–1996


ק״ת תשנ״ו, 833; תשנ״ט, 670; תשס״ג, 366; תשס״ו, 366; תשפ״ג, 192.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 116טו(א) ו־(ב) ו־116טז(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מורה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ג, תשס״ו]
בהוראות אלה –
”בית חולים“ ו”מאושפז“ – כמשמעותם בסעיף 116יב לחוק;
”אישור אשפוז“ – כמשמעותו בסעיף 116טו(ב) לחוק;
”אישור לעובד צוות רפואי“ – כמשמעותו בסעיף 116יג(א1) לחוק;
”אמצעי זיהוי“ – אחד מהמסמכים המזהים המנויים בסעיף 74(ב) לחוק;
”קלפי למאושפזים“ – כמשמעותה בסעיף 116יג לחוק;
”מוסד מוכר“ – מוסד שבו שוהים אנשים המוגבלים בניידות, כאמור בסעיף 116יז1 לחוק;
לכל מונח אחר תהא המשמעות המוקנית לו בחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
אחראים [תיקון: תשס״ג]
(א)
מנהל בית חולים או מוסד מוכר יהיה אחראי על הקלפי או הקלפיות שתוצבנה באותו בית חולים או מוסד מוכר ועל חלוקת אישורי האשפוז למאושפזים (להלן – אחראי); מנהל בית החולים או המוסד המוכר רשאי למנות אדם מטעמו לשם כך.
(ב)
לא יאוחר מן היום ה־42 שלפני יום הבחירות ימסור שר הבריאות לועדה המרכזית את רשימת האחראים בבתי החולים, ושר העבודה והרווחה ימסור לועדה המרכזית את רשימת האחראים במוסדות המוכרים; ברשימה זו יפורטו: שם וכתובת בית החולים, שם האחראי ומספרי הטלפון שלו בעבודה ובבית.
חומר הצבעה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה המרכזית את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה הדרוש לאחראים.
(ב)
האחראים ישמרו את חומר ההצבעה במקום בטוח וימסרוהו לידי מזכיר ועדת הקלפי עם הגיעו לבית החולים ביום הבחירות.
מספר המצביעים בקלפי למאושפזים [תיקון: תשס״ו]
בקלפי למאושפזים יצביעו עד 300 מאושפזים, אולם יושב ראש הועדה המרכזית רשאי להתיר הצבעת מספר גדול יותר של מאושפזים בקלפי אם מספרם הכולל העולה על 300 אינו מצדיק, לדעתו, קלפי נוספת.
קביעת מיקום הקלפיות או ניוד בין מחלקות [תיקון: תשס״ג]
(א)
שר הבריאות ושר העבודה והרווחה יגישו ליושב ראש הועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה־42 שלפני יום הבחירות, את הצעתם בדבר המקום בבית החולים או במוסד המוכר שבו תוצב הקלפי ובדבר ניוד קלפיות בתוך בית חולים או מוסד מוכר או בין בתי חולים ומוסדות מוכרים.
(ב)
לאחר קבלת הצעת השרים כאמור בסעיף קטן (א), יקבע יושב ראש הועדה המרכזית את מיקום הקלפיות למאושפזים.
שעות ההצבעה [תיקון: תשס״ג]
(א)
קלפי למאושפזים בבחירות לכנסת תהיה פתוחה מ־8 בבוקר עד 8 בערב.
(ב)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע את שעות ההצבעה בכל קלפי ניידת שתוצב בבית חולים.
אישורי אשפוז [תיקון: תשנ״ט, תשס״ג]
(א)
האחראי ידאג לכך כי עד שעה אחת לפני השעה שנקבעה לתחילת ההצבעה בקלפי למאושפזים באותו בית חולים כאמור בסעיף 6, יחולקו לכל המאושפזים אישורי אשפוז.
(ב)
מאושפז שאושפז בבית החולים ביום הבחירות יקבל אישור אשפוז אם אושפז עד שעה אחת לפני השעה שנקבעה לסיום ההצבעה בקלפי למאושפזים באותו בית חולים כאמור בסעיף 6; אישור האישפוז יינתן למאושפז בסמוך לאחר ההחלטה לאשפזו.
(ג)
מאושפז שלא קיבל אישור אשפוז, הסבור שהינו זכאי לקבלו, יוכל לפנות בענין זה לאחראי והאחראי יספק לו אישור כאמור.
(ד)
סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אישורים לעובדי צוות רפואי ולעובדי המוסד המוכר.
פרסומים [תיקון: תשס״ג, תשס״ו]
האחראי יפרסם על לוח המודעות במשרד לקבלת חולים ובמקומות מרכזיים בבית החולים ובמוסד המוכר הודעות בדבר:
(1)
יום הבחירות, מקום הקלפי או הקלפיות באותו בית חולים ושעות ההצבעה;
(2)
החובה להצטייד באמצעי זיהוי ובאישור אשפוז על מנת להצביע;
(3)
שם האחראי, מספר הטלפון שלו ומקום משרדו בבית החולים;
(4)
פרטי רשימות המועמדים לכנסת שנמסרו על־פי סעיף 116טז(ב) לחוק.


י״ב באייר התשנ״ו (1 במאי 1996)
  • תאודור אור
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־14 ולראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.