לדלג לתוכן

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1070.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 116יט1(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני מורה לאמור:


הגדרה
בהוראות אלה, ”ועדת בחירות“ – הוועדה המרכזית או ועדה אזורית.
הרכב ועדות הקלפי בקלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות והחלת הוראות לעניין מינוי מזכיר ועדת הקלפי ומניין, רוב וכו׳ בוועדות הקלפי
(א)
ועדות הקלפי במקומות קלפי מיוחדים שנקבעו לפי סעיף 116יט1(ב) לחוק (להלן – קלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות) יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית; יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על הרכבה הסיעתי של כל ועדת קלפי כאמור, וכן יורה על הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, בהתחשב בהרכב הסיעתי שנקבע על ידי הוועדה המרכזית לפי סעיף 21(א) לחוק.
(ב)
על ועדות הקלפי בקלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות, יחולו הוראות סעיפים 21א ו־24(ב) עד (ד) ו־(ט) עד (יא) לחוק, בשינויים המחויבים.
הצבעה בקלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות – שעות הצבעה והחלת הוראות לעניין סמכויות מיוחדות, אופן ההצבעה וטיפול בחומר הצבעה
(א)
יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על שעות ההצבעה בכל קלפי במקום מושבה של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות ההצבעה לפי סעיף 72(א) לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72(ב) לחוק, בשינויים המחויבים.
(ב)
על הצבעה בקלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות, ועל הטיפול בחומר הצבעה בקלפיות כאמור, יחולו הוראות סעיפים 70א ו־110 עד 115 לחוק, בשינויים המחויבים.


כ״ט בשבט התשע״ח (14 בפברואר 2018)
  • חנן מלצר
    המשנה לנשיאת בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־21
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.