חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים), 1937


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר 1937, תוס׳ 2, 563; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; י״פ תש״ט, 248; תשט״ז, 105; ס״ח תשי״ז, 155; תשע״א, 902.


הואיל ובסעיף 4 מחוק הטיס, 1920, כפי שתוקן ע״י חוק הטיס, 1936, הותנה כי יכול הוד מלכותו לצוות בדבר מלך במועצה כי כל הוראה מהוראות חוק הטיס, 1920, הנ״ל, פרט לסעיף 4, תחול, באותם יוצאים מן הכלל, תקונים ושנויים, אם ישנם כאלה, שיפורטו בדבר המלך. על האי מאן, כל אי מאיי התעלה, כל מושבה, כל ארץ־חסות בריטית או כל מדינה שהוד מלכותו קבל עליה בשם חבר־הלאומים מנדט המוצא לפועל ע״י ממשלת הוד מלכותו בממלכה המאוחדת;

והואיל וסעיף 35 מחוק הטיס, 1936, קובע, כי אותו חוק יפורש כאחד עם חוק הטיס, 1920;

והואיל ורצוי להטיל הוראות ידועות מחוק הטיס, 1920, שתוקן כנ״ל, והוראות ידועות מהוראות חוק הטיס, 1936, על מושבות וארצות־חסות בריטיות ידועות ועל מדינות ידועות שעליהן קבל הוד מלכותו בשם חבר הלאומים מנדט המוצא לפועל ע״י ממשלת הוד מלכותו בממלכה המאוחדת;

והואיל וסעיף 35 מחוק הטייס, 1936, קובע, כי חוק זה תהא לו כונה אחת ביחד עם חוק הטיס, 1920;

והואיל ורצוי להשתמש בהוראות ידועות מחוק הטיס, 1920, שתוקן כנ״ל, והוראות ידועות מהוראות חוק הטיס, 1936, על מושבות וארצות־חסות בריטית ידועות ועל מדינות ידועות שעליהן קבל הוד מלכותו בשם חבר הלאומים מנדט המוצא לפועל ע״י ממשלת הוד מלכותו בממלכה המאוחדת;

לפיכך הואיל הוד מלכותו, בתוקף הסמכויות המסורות לו לשם זה בחוק הטיס, 1920, או באופן אחר, לצוות בעצתה של מועצתו הפרטית, ובזה מצוים לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי מלך בריטניה, אחד ממזכירי המדינה שלו או הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר התחבורה (י״פ תש״ט, 248; י״פ תשט״ז, 105). מכוח האמור בסעיף 12(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל הוראה בחוק המצריכה קבלת אשור או הסכמה של אחד ממזכירי המדינה של מלך בריטניה, בטלה בזה ומבוטלת. לפי סעיף 10(א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח–1948 וסעיף 45(א) לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, כל סמכות שיפוטית שהוענקה לזקן השופטים, נתונה לנשיא בית המשפט העליון ולממלא מקומו הקבוע.


דבר־מלך זה יקרא ”דבר־המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים), 1937“.
[תיקון: תש״ח]
(1)
בדבר־מלך זה ובתוספות שלו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר:–
”מושבה“ פירושה – והיא כוללת לצרכי דבר־מלך זה – כל מושבה, ארץ־חסות או ארץ־ממונות הנזכרות בתוספת השניה לדבר־מלך זה;
”האמנה“ פירושה האמנה ע״י הסכם כללי הקובעת תקנות אחידות ידועות בנוגע לטיס בין־לאומי, שנחתמה בשם הוד מלכותו בפריז, ביום השלושה־עשר באוקטובר, 1919;
”מושל“ פירושו הפקיד המנהל באותה שעה את עניני הממשלה על המושבה;
בארץ ישראל המושל היה הנציב העליון, סמכויותיו הוענקו לשר התחבורה.
”החוק העיקרי“ פירושו חוק הטיס, 1920;
”החוקים“ פירושם החוק העיקרי וחוק הטיס, 1936.
(2)
חוק הפירושים, 1889, יחול על פירושו של דבר־מלך זה כשם שהוא חל על חוק־פרלמנטרי.
[תיקון: תשע״א]
הוראות הסעיפים 7 ו־11 לחוק העיקרי, כמפורט בסעיפים 4, 8 ו־8א לתוספת הראשונה לדבר־מלך זה, תחולנה ובזה הן חלות, על המושבות הנזכרות בתוספת השניה לדבר־מלך זה.
דבר־המלך במועצה על הטיס (מושבות וארצות־חסות), 1922, ודבר־המלך במועצה על הטיס (ארצות מנדט), מבוטלים בזה.


בחצר המלך בארמון וינדזור, יום 13 באפריל, 1937.
  • מ.פ.א. הנקיי

תוספת ראשונה

חוק הטיס, 1920

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
סעיף 7.
(1)
בימי מלחמה, הן מלחמה ממש והן מלחמה העומדת לקרות, או בשעה של דחק לאומי גדול, יכול שר התחבורה עפ״י צו להסדיר או לאסור את הטיס של כל האוירונים או של כל סוג מסוגי האוירונים או של חלק מהם על פני המושבה או חלק הימנה, או על פני מימי החוף הסמוכים לה, אם לחלוטין או בשים לב לאותם תנאים שיפורשו בצו; ויכול לקבוע הוראות בצו לתפוס כל שדה תעופה או תחנת חניה או אוירון או מכונה או מיסדר של מכונות או כל חומר או דבר שנמצאו שם ולהשתמש בהם לצרכי חיל הים, חיל היבשה או חיל האויר [במקור: של הוד מלכותו] ולהסדיר או לאסור את השמוש בשדה־תעופה או בבית־ספר לטיס או במגרש חנייה או בכל סוג של דברים אלה, או להסדיר או לאסור את הקמתם, בנייתם, החזקתם וייסודם של דברים אלה.
(2)
לצורך דבר מלך זה, יכול צו שהוצא עפ״י סעיף זה, לקבוע אותן הוראות שדבר מלך במועצה עפ״י חלק א׳ מהחוק העיקרי יכול לקבען לצורך דבר המלך במועצה, בתוקף פסקה (יג) מסעיף שלשה מאותו חוק.
(3)
כל שנגרם לו במישרין היזק או הפסד בשל מימושו של צו מאת שר התחבורה עפ״י סעיף זה, יהא זכאי לקבל פיצויים מאת שר התחבורה מאותן כספי הממשלה שהוא רשאי להשתמש בהם באופן חוקי לצורך זה, את הסכום שייקבע, בהעדר הסכם, ע״י בורר שתבוא עליו הסכמת הצדדים, ובהעדר הסכמת הצדדים ע״י בורר שיתמנה ע״י נשיא בית המשפט העליון [במקור: זקן השופטים] או ע״י כל פקיד ראשי אחר של בתי המשפט [במקור: מחלקת בתי־המשפט שבמושבה];
בתנאי שלא ישולמו פיצויים בשל מימושו של צו כללי עפ״י סעיף זה האוסר את התעופה במושבה או בכל חלק ממנה.
(4)
צו עפ״י סעיף זה אפשר לבטלו או לשנותו ע״י צו חדש שינתן ע״י שר התחבורה.
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, י״פ תשט״ז]
סעיף 11.
חוק המושבה הדן בדבר אניות נטרפות ובהצלת חיי אדם או רכוש ובדבר החובה להושיט עזרה לאניות שבאו במצוקה, יחול על אוירון שעל פני הים או נהר ממש כשם שהן חלות על אניות, ובעליו של האוירון יהא זכאי לקבל תגמול הוגן בעד שירותי ההצלה שהגיש האוירון לאיזה רכוש או לאיזה אדם כל מקום שבעליה של אניה היה זכאי בכך;
בתנאי שיכול שר התחבורה [במקור: באישורו של מזכיר הממלכה] לקבוע הוראה לשנות מן ההוראות של אותם החוקים הנזכרים לעיל או לקבוע בהם יוצאים מן הכלל ביחס להטלתם על אוירון, במדה ובאפן שיהא צורך בהם.
[תיקון: תש״ח, י״פ תשט״ז]
במקום הסעיף הקודם, יהא תוקף לסעיף דלקמן החל מאותו תאריך ששר התחבורה יקבע בצו.
סעיף 11.
(1)
כל שירותים שנעשו לשם עזרה או לשם הצלת נפש או להצלת מטען או כלים באוירון הנמצא בים או מעל לים או בכל נהר או בחופי ים או נהר או מעל לחופי ים או נהר, יחשבו כשירותי הצלה בכל המקרים שהיו נחשבים לשירותי הצלה אילו נעשו לגבי ספינה; ומקום ששירותי הצלה נעשו ע״י אוירון לגבי כל רכוש או אדם, יהא בעל האוירון זכאי לקבל אותו שכר בעד אותם שירותים שהיה זכאי לקבל אילו היה האוירון ספינה.
ההוראות הקודמות של סעיף־קטן זה יהא להן תוקף, מבלי להתחשב אם האוירון הנוגע בדבר הוא אוירון זר ומבלי להתחשב אם השירותים הנדונים נעשים לא בתוך תחומיהם של מי החוף הסמוכים לכל חלק מהדומיניונים של הוד מלכותו.
(2)
יכול שר התחבורה לצוות בתקנות שהותקנו [במקור: באישורו של מזכיר הממלכה] שכל הוראות מכל חוק של המושבה שיש להן תוקף באותה שעה והנוגעות לטירוף־ספינה, להצלת חיים או רכוש או לחובה להושיט עזרה לאניות הנמצאות במצוקה, תחולנה על אוירון, באותם יוצאים מן הכלל, תקונים ושנויים שיפורטו בתקנות, כשם שהוראות אלו חלות על אניות.
(3)
לצורך סעיף זה, תחשבנה כל הוראות של כל חוק של המושבה הנוגעות לאניות שסולקו או שהוזנחו כפסולות לשירות ימי כהוראות בנוגע לאניות שנטרפו.
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).

תוספת שניה

בהמאס.
ברבדוס.
ברמודה.
גויאנה הבריטית.
הונדורס הבריטית.
איי שלמה הנמצאים תחת החסות הבריטית.
ציילון.
קפריסין.
איי פלקלנד ובנותיהם.
פיז׳י.
גמביה (המושבה וארץ החסות).
גיברלטר.
מושבת איי גליברט ואליס.
חוף הזהב.
(א)
מושבה.
(ב)
אשאנטי.
(ג)
ארצות הצפון.
(ד)
טוגולנד תחת המנדט הבריטי.
הונג קונג.
ג׳מאיקה (לרבות איי טורקס וקאיקוס ואיי קימן).
קניה (המושבה וארץ החסות).
איי ליווארד.
אנטיגה.
דומיניקיה.
מונטסרת.
סט׳ כריסטופר ונביס.
איי וירג׳ין.
מלטה.
מוריציוס.
ניג׳יריה.
(א)
מושבה.
(ב)
ארץ חסות.
(ג)
קמרונס תחת המנדט הבריטי.
ניאזאלנד, רודסיה הצפונית, ארץ חסות.
פלשתינה (א״י) (לרבות עבר הירדן).
סט׳ הלנה ואצנסשיון.
סיישלס.
סיירה ליאונה (המושבה וארץ החסות).
סומלי, ארץ חסות.
מושבות המיצרים.
ארץ טנגנייקה.
טרינידד וטובאגו.
אוגנדה, ארץ חסות.
איי וינדוורד.
גרנדה.
סט׳ לוציה.
סט׳ וינצנט.
זנזיבר, ארץ חסות.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.