בראשית רבה פב טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · בראשית רבה · פב · טו

הוסף ביאור

טו.    [ עריכה ]

וְאֵלֶּה בְנֵי צִבְעוֹן וְאַיָּה וְגוֹ' ואלה בני צבעון ואיה וענה מה ראה הכתוב לכתוב ענה ענה תרי זמני תרי נינהו לעולם חד הוא אלא שבא צבעון על אמו והולידה ענה ונעשה בן ענה ובן צבעון ובן שעיר מ"מ חד הוא תני האש והכלאים לא נבראו בששת ימי בראשית אבל עלו במחשבה להבראות כלאים אימתי נבראו בימי ענה הה"ד (בראשית לו) הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר ר"י בר סימון אמר המיונס רבנן אמרי המיסו חציו חמור וחציו סוס ואלו הן הסימנין א"ר יונה כל שאזניו קטנות אמו סוסה ואביו חמור גדולות אמו חמורה ואביו סוס ר' מנא הוה מפקד לאלין דבי נשיאה דיהון זבנין מן אלין דאודניהון דקיקין מפני שאמו סוסה ואביו חמור מה עשה ענה הביא חמורה וזיווג לה סוס זכר יצאת ממנו פרדה א"ל הקב"ה אני לא בראתי דבר של היזק ואתה בראת דבר של היזק חייך שאני בורא לך דבר של היזק מה עשה הביא חכינא וזיווג לה חרדון ויצאת מהם חברבר מעולם לא אמר אדם שנשכו כלב שוטה וחיה חברבר וחיה פרדה לבנה וחיה האש ר' לוי בשם ר' נזירא שלשים וששה שעות שמשה אותה האורה י"ב של ער"ש וי"ב של לילי שבת וי"ב של שבת וכיון ששקעה חמה בלילי שבת בקש הקב"ה לגנוז את האורה וחלק כבוד לשבת הה"ד (שם ב) ויברך אלהים את יום השביעי במה ברכו באורה וכיון ששקעה חמה בלילי שבת והתחילה אורה משמשת התחילו הכל מקלסים להקב"ה הה"ד (איוב לז) תחת כל השמים ישרהו מפני מה ואורו על כנפות הארץ וכיון ששקעה חמה במוצ"ש התחיל החשך ממשמש ובא ונתיירא אדה"ר דכתיב (תהלים קלט) ואומר אך חושך ישופני מה עשה לו הקב"ה זימן שני רעפים והקישן זה לזה ויצאה האור ובירך עליה הה"ד (שם) ולילה אור בעדני אתיא כדשמואל מפני מה מברכים על הנר במוצ"ש הואיל ותחלת ברייתו ר"ה בשם ר' יוחנן אף מוצאי יוה"כ מברכין עליו מפני ששבת האור כל אותו היום.