לדלג לתוכן

בראשית רבה כב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ה.    [ עריכה ]

ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' -- מן הפסולת. לאריס רע, שהיה אוכל את הבכורות ומכבד למלך את הסייפות.

והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. ר' אלעזר ורבי יוסי בר חנינא. ר' אלעזר אמר: הקריבו בני נח שלמים. ורבי יוסי אמר: עולות הקריבו.

אתיב ר' אלעזר לרבי יוסי בר חנינא: והכתיב והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, דבר שחלבו קרב. מה עבד ליה לר' יוסי? עביד ליה, מן שמניהון.

אתיב ר' אלעזר לרבי יוסי: והא כתיב (שמות כד): וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים. מה עביד ליה ר' יוסי בר חנינא? שלמים, בלא הפשט וניתוח.

אתיב ר' אלעזר לרבי יוסי: והא כתיב (שם יח): ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלהים. מה עבד לה רבי יוסי בר חנינא? כמ"ד לאחר מתן תורה בא יתרו.

אמר רבי הונא: איתפלגון.

ר' ינאי ורבי חייא רבה. ר' ינאי אמר: קודם מתן תורה בא יתרו. ורבי חייא רבה אמר: אחר מתן תורה בא.

אמר רבי חנינא: ולא פליגי. מאן דאמר קודם מתן תורה בא, הקריבו בני נח שלמים. ומאן דאמר אחר מתן תורה בא, עולות הקריבו.

והא מסייעא ליה לרבי יוסי בר חנינא (שיר ד): עורי צפון, זהו העולה, שהיתה נשחטת בצפון. מהו עורי? דבר שהיה ישן ומתעורר. ובואי תימן, אלו שלמים, שהיו נשחטים בדרום. ומהו ובואי? דבר של חידוש.

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, קרא מסייעא ליה לרבי יוסי בר חנינא דכתיב (ויקרא ו): זאת תורת העולה היא העולה, שהיו בני נח מקריבים. כד אתי לשלמים, (שם) זאת תורת זבח השלמים, אשר הקריבו אין כתיב כאן, אלא אשר יקריבו, מכאן ולהבא: