בראשית רבה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

<< · בראשית רבה · ז · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל

פרשה ז[עריכה]

בראשית רבה פרשה ז פיסקא: א ב ג ד ה

בראשית רבה · ז · א · >>


א. [עריכה]

ויאמר אלהים ישרצו המים — כתיב (תהלים פו ח): "אין כמוך באלהים" וגו'. בנוהג שבעולם, בשר ודם צר צורה ביבשה; אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה במים, שנאמר: "ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה":

<< · בראשית רבה · ז · ב · >>


ב. [עריכה]

יעקב איש כפר נבוראי הורה בצור: דגים טעונין שחיטה. שמע ר' חגי, שלח ליה: תא לקי. אמר ליה: בר אינש דאמר מלתא מן אורייתא, לקי? אמר ליה: מניין היא דאורייתא? אמר ליה: מן הדא, דכתיב: "ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ"; ומה עוף טעון שחיטה, אף דגים טעונין שחיטה. אמר ליה: לא הורת טב. אמר ליה: מניין את מודע לי? אמר ליה: רביע ואנא מודע לך; דכתיב (במדבר יא כב): "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, ואם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם", "ישחט" אין כתיב כאן אלא "יאסף". אמר: חבוט חבטך, רצוף רצפך, דהיא טבא לאולפנא.

יעקב איש כפר נבוראי הורה בצור: מותר למול בנה של עבודת כוכבים בשבת. שמע רבי חגי, שלח ליה: תא לקי. אמר: בר נש דאמר מלתא דאורייתא, לקי? אמר ליה: ומן היא דאורייתא? אמר ליה: "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם" (במדבר א יח), משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. אמר ליה: לא הורית טב. אמר ליה: ומניין את מודע לי? אמר ליה: רביע ואנא מודע לך. אמר: אם אתי בר עובדת כוכבים לגבך, ויאמר לך: אנא בעי מתעבדה יהודי על מנת למגזרה ביומא דשבתא או ביומא דכיפוריא, מחללין אותו עליו? והלא אין מחללין שבת ויום הכפורים אלא על בנה של בת ישראלית בלבד! אמר ליה: ומניין לך? – מן הדא, דכתיב (עזרא י ג): "ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת ה'" וגו'. אמר ליה: רבי, ומן הקבלה אתה מלקני? אמר ליה, והכתיב תמן: "וכתורה יעשה". אמר ליה: מאיזו תורה? אמר ליה, מן ההוא דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי: "ולא תתחתן" וגו' (דברים ז ג); מפני מה? "כי יסיר את בנך מאחרי". בנך הבא מישראלית קרוי "בנך", ואין בנך הבא מן עובדת כוכבים קרוי "בנך". אמר ליה: חבוט חבטך, דהיא טבא בקולפא, ורצוף רצפך, דהיא טבא באולפנא:

<< · בראשית רבה · ז · ג · >>


ג. [עריכה]

"ועוף יעופף", בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין ומשרה דיורין בעליונים ובתחתונים, שמא בחלל? אבל הקדוש ברוך הוא משרה דיורין בחלל, כדכתיב: ועוף יעופף על הארץ וגו':

<< · בראשית רבה · ז · ד · >>


ד. [עריכה]

"ויברא אלהים את התנינם", רבי פנחס בשם רבי אחא אמר תנינם כתיב, זה בהמות ולויתן שאין להם בן זוגות.

אמר רבי שמעון בן לקיש בהמות יש לו בן זוג, ואין לו תאוה, שנאמר (איוב מ, יז): "גידי פחדו ישרגו". רב הונא בשם רב מתנא אמר, הצבוע הזה מטפה של לובן הוא, ויש לו שלש מאות וששים וחמשה מיני צבעונים, כמנין ימות השנה של חמה. רבי ירמיה כהנא שאל לרבי שמעון בן לקיש, המרביע מחית הים מהו, אמר לו אף הן כתיב בהן "למינהם" בהדא. פרס בן לקיש מצודתיה לכהנא, אותיב כהנא, והלוא אף הדגים כתיב בהן למינהם, בהא פרס כהנא מצודתה על רבי שמעון בן לקיש. והיך עבידא, אמר רבי יונה יכול אני מקים לה משום מנהיג, מביא שני דגים חד מיירון וחד אספרון, וקושרן בגמי וממשיכו בנהר או בים, ואסור לעשות כן משום כלאים, דתנן (משנה כלאים ח ב) כלאים שאמרו הנוהג בהן אסורין לחרוש ולמשוך ולנהוג יחדו, שנאמר (בראשית א, כא): ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם, ואת כל עוף כנף, זה הטוס:

<< · בראשית רבה · ז · ה


ה. [עריכה]

<< · בראשית רבה · ז · >>

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.