בית שמואל על אבן העזר כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| בית שמואל על שולחן ערוך אבן העזר כה |

סעיף ב[עריכה]

(א) ומנשק בכל אבר:    ל"ד כל אבר דהא באותו מקום אסור כמ"ש בש"ס וכ"כ הראב"ד והטור:

(ב) אפילו אם מוציא זרע:    ואם נמצא דם בעד של אשה ויש ספק אם הדם ממנה או ממנו נראה לכאורה דמותר לאיש להוציא הזרע כדי לברר אם הדם ממנו הוא דהא אין איסור לשמש ולהוציא זרע גם יש להביא ראיה מש"ס פרק הערל דאי' שם אם ניקב הגיד בדקינן אם נתרפא ומניחים ביה פוקרא כדי שיוציא זרע, ויש לדחות וצ"ע:

(ג) ואינו רגיל:    אבל רגיל אפילו אינו מוצי' זרע אסור לשמש שלא כדרכו כדי שלא יבא לידי הוצאת זרע:

(ד) ולא ישמש בפני שום מין אדם:    אפילו עבדים אף על פי שהם עם הדומה לחמור ולא מהני הפסק מחיצה טור ודוקא כשהוא נעור אסור אבל אם הוא ישן מותר וכ"כ בט"ז אם הוא בענין שאינו מרגיש בתשמיש מועיל הפסק מחיצה:

סעיף ה[עריכה]

(ה) אפילו על ידי האפלת טלית:    אא"כ בהפסק מחיצה ואז אפילו מאיר מותר אם מאפיל בטלית כמ"ש באורח חיים ואם מאיר אור הלבנה דרך החלון מותר כ"כ בשל"ה מיהו צריך האפלת טלית, ואם הנר בחדר אחר ומאיר בחדר זה מותר לשמש כמ"ש באורח חיים סימן תר"י ואפשר דצריך האפלת טלית, בית שיש בו ספרים אסור לשמש כמ"ש באורח חיים ואם יש מחיצה גאטי"ר לפני הספרים פסק בתשו' ש"א סי' קי"ט דאסור כי ערוה בראיה תליא ועדיין נראו הספרים מיהו בכסוי כל דהוא סגי וא"צ מחיצה:

סעיף ו[עריכה]

(ו) אסור לשמש בשני רעבון:    ה"ה שאר צרות כמ"ש באורח חיים סימן תקע"ד ובליל טבילה מותר ועיין דרישה:

סעיף ז[עריכה]

(ז) אכסנאי וכו':    אם יש לו חדר מיוחד מותר ובלבד שלא ישן בטלית של ב"ה אורח חיים סי' ר"מ:

סעיף ח[עריכה]

(ח) והיא שנואה לו:    עיין בטור כתב בני תשעה מדות ובאורח חיים סימן ר"מ כ' הב"י דקאי על אביהם ולא על הבנים ובטור משמע דקאי על הבנים:

(ט) אם גמר בלבו לגרשה:    כתב בפרישה דאיירי דהיא א"י מזה דאל"כ ליכ' איסור דהא מותר לישא אשה על זמן קצוב א"נ דוק' אם הודיע קודם הנשואין מותר אבל אחר הנשואין לא מהני ועיין ריש סימן קי"ט מ"ש: