ביאור:תוספתא/כלים/בבא מציעא/ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת ב"מ דכלים פרק שמיני[עריכה]

ארון ומטה[עריכה]

(א)

שידה שהמגורות שלה מבפנים - נמדדות עמה ומבחוץ - אין נמדדות עמה, אבל מודד את החלל

ור' יהודה אומר: מודד את מקומו מבפנים

אמר ר"ש שזורי: לא נחלקו ב"ש וב"ה על עובי הרגלים ועל עובי הליזבזין, שהן נמדדין עמה
על מה נחלקו? על הבינים, שב"ש אומרים אין נמדדין, ובה"א נמדדין
מוכני - שומט ומודד.
מעקה שבמגדל והקופות שבו, בזמן שהן קבועין - נמדדין עמה, ושאין קבועין - אין נמדדין עמה.
הדפין של קיטליזקי - הרי אלו טהורין.
הגשושין של קיטליזקי, מטה מתקפלת אע"פ שמופקדין ומונחין בד' זויות הבית - טמאין
ד' רגלים שבד' זויותיה, ושאר הרגלים שלה טהורות.
חמור שתחת המלבן והספסלים שתחת הרגלים - טהורים.
כפתים שתחת הרגלים, אע"פ שחקוקים ומקבלין – טהורים, ואין בהן משום קבול
מלבן של מטה ושל עריסה, נקליטי המטה, ולווחין של סטיבס, וכרעים של שלחן, ויד של סכין
בזמן שהן קבועין - חבור לטומאה ולהזאה. ניטלין ונתנין - אינן חבור לא לטומאה ולא להזאה
מלבן של עריסה שהוא מלובש בפיקות, ויש לו רגלים - טמא
מסורג בחבלין ואין לו רגלים - ר"מ ורבי יהודה מטמאין רבי יוסי ור"ש מטהרין
שאינו עושה מלאכה בגופו.

(ב)

בראשונה היו אומרים: מטה שגדד בה שתי לשונות לוכסן, או ב' כרעים אלכסון

או שגדד בה טפח על טפח אלכסון - טהורה

רבותינו אומרים: גודד מלמטה ועולה עד שימעטנה פחות מטפח.
מטה שעשה שתי לשונות שלה מלווחין מרוח אחת - טמאה
עשה ארבעתן מלווחין, או שנטלו שנים אלכסון - טהורה
נטלה קצרה וב' כרעיים – טמאה, מפני שהיא כשירי המטה, ויושב עליה
ואם מתחלה עשאה לכן – טהורה, מפני שהוא כאודייני. משטח אלכסוני
ארוכה ושתי כרעים - ר' נחמיה מטמא, מפני שנותנה בצד המטה או בצד האבוס וישן עליה
וחכמים מטהרין.
מטה שפירש ממנה אבר אחד ונתנו בזויות והחליפו, וכן בשני
וכן בשלישי וכן ברביעי וכן בחמישי וכן בששי וכן בשביעי - עדיין טמאה מדרס
ואם החליף את השמיני - טהורה מן המדרס, אבל טמאה מגע מדרס
חוזר לאחרון ונתנו בזויות והחליפו, וכן בשני
וכן בשלישי וכן ברביעי וכן בחמישי וכן בששי וכן בשביעי - עדיין טמאה מגע מדרס
ואם החליף את השמיני - טהורה
בד"א? בזמן שהתחיל מן האחרון
אבל אם התחיל מן הראשון, אע"פ שלא החליף את השמיני - טהורה.

(ג)
מטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה, ד"ר אליעזר


ראו משנה יח, ט.
לעניין הטבלת המטה ראו משנה יט, א, וכן מקואות ז, ז.וחכ"א מטמאת אברין ומטהרת אברין
כיצד? כרע שפירש עם הארוכה ועם הקצרה, רבי אליעזר אומר: הרי זו חבור
ואם הטבילוה - הרי זה חוצצת
וחכ"א: אינה חיבור, ואם הטבילוה הרי זו חוצצת, ד"ר שמעון
רבי אומר: רבי אליעזר אומר: אין מטה מיטהרת חבילה, אלא כשהיא שלמה
מטה שנחלקה לשמונה מטות – טמאה, מפני שמחזירה. קבעה במסמר - טהורה.