ביאור:כיום הזה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: כיום הזה

לשון המקרא היתה שונה מלשון ימינו; יש ביטויים נפוצים בלשון המקרא, שאינם מופיעים בלשון ימינו. לפעמים ניתן להסיק מהבדלים אלו מסקנות מעניינות לגבי צורת-המחשבה והתרבות של אותם ימים.

דוגמה לכך היא הביטוי "כיום הזה". הביטוי מופיע בתנ"ך פעמים רבות:

א. בסופו של תיאור הסטורי, תיאור של עובדות מהעבר:[עריכה]

 1. בראשית נ כ : "ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב"
 2. דברים ב ל : "ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה ידוד אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה "
 3. דברים ד כ-לח : " "ואתכם לקח ידוד ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה " ... "להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה " "
 4. דברים ו כד : "ויצונו ידוד לעשות את כל החקים האלה ליראה את ידוד אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה "
 5. דברים ח יח : "וזכרת את ידוד אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה "
 6. דברים י טו : "רק באבתיך חשק ידוד לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה "
 7. דברים כט כז : "ויתשם ידוד מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה "
 8. שמואל א כב ח : "כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את אזני בכרת בני עם בן ישי ואין חלה מכם עלי וגלה את אזני כי הקים בני את עבדי עלי לארב כיום הזה "
 9. שמואל א כב יג : "ויאמר אלו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלהים לקום אלי לארב כיום הזה "
 10. מלכים א ג ו : "ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה "
 11. מלכים א ח כד : "אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה ", וכן דברי הימים ב ו טו
 12. ירמיהו לב כ : "אשר שמת אתות ומפתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם ותעשה לך שם כיום הזה "
 13. ירמיהו מד ו-כג : " "ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושלם ותהיינה לחרבה לשממה כיום הזה " ... "ולא יוכל ידוד עוד לשאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשר עשיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשמה ולקללה מאין יושב כהיום הזה " . "מפני אשר קטרתם ואשר חטאתם לידוד ולא שמעתם בקול ידוד ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה " "
 14. דניאל ט טו : "ועתה אדני אלהינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעש לך שם כיום הזה חטאנו רשענו"
 15. עזרא ט ז : "מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה ובעונתינו נתנו אנחנו מלכינו כהנינו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת פנים כהיום הזה "
 16. עזרא ט טו : "ידוד אלהי ישראל צדיק אתה כי נשארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על זאת"
 17. נחמיה ט י : "ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה "
 18. דניאל ט ז : "לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל ישראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו בך"

בכל הפסוקים האלה, הביטוי בא להמחיש את התיאור ההסטורי, ולהגיד שהתוצאות של ההסטוריה הזאת נגלות גם היום. משמעות הביטוי היא "כמו שהוא המצב היום", "כמו שאתם רואים עכשיו" (וכך פירש רש"י דברים ד לח ).

ב. בסופו של ציווי או ניבוי בקשר לעתיד:[עריכה]

 1. דברי הימים א כח ז , בדברי ה' לדוד על שלמה: "והכינותי את מלכותו עד לעולם אם יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה "
 2. מלכים א ח סא , בתפילת שלמה: "והיה לבבכם שלם עם ידוד אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה "
 3. ירמיהו יא ה , בנבואה מימי יאשיהו: "למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה ואען ואמר אמן ידוד"
 4. ירמיהו כה יח , בנבואה מימי יהויקים: "את ירושלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שריה לתת אתם לחרבה לשמה לשרקה ולקללה כיום הזה "

בכל הפסוקים האלה, הביטוי בא להמחיש את הציווי או את הנבואה, ולומר שהם צריכים להתקיים בעתיד כמו שרואים היום. משמעות הביטוי היא, שוב, "כמו שהוא המצב היום".

{בפסוק אחד, משמעות הביטוי היא כנראה שונה:

 1. בראשית לט יא : "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית" }

ג. המשמעות[עריכה]

ראינו שהביטוי "כיום הזה" בא להמחיש את העבר או את העתיד על-ידי הצגת ההווה. מהעובדה שהביטוי הזה נפוץ כל-כך בתנ"ך, אנחנו יכולים ללמוד על החשיבות הרבה שייחסו בעולם התנ"ך לזמן הנוכחי: כשדיברו על העבר או על העתיד, לא הסתפקו בסיפורים, אלא חיפשו תמיד את הקשר לימינו, ואת הצורה שבא הדברים מתבטאים "היום הזה".

יש בכך גם מסר חשוב עבורנו - לא ללמוד את סיפורי התנ"ך כהסטוריה בלבד, אלא לחפש תמיד את המסר שלהם ל"היום הזה".

ד. נספח - פסוקים עם הביטוי "כיום" או "כהיום"[עריכה]

 1. בראשית כה לא : "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי"
 2. בראשית כה לג : "ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב"
 3. יהושע י יג : "וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים"
 4. יהושע י יד : "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע ידוד בקול איש כי ידוד נלחם לישראל"
 5. שמואל א ב טז : "ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה"
 6. שמואל א ט כז : "המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים"
 7. שמואל א יח י : "ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול"
 8. מלכים א א נא : "ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב"
 9. מלכים א כב ה : "ויאמר יהושפט אל מלך ישראל דרש נא כיום את דבר ידוד"
 10. ישעיהו ט ג : "כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין"
 11. ישעיהו נח ד : "הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם"
 12. הושע ב ה : "פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא"
 13. הושע ב יז : "ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה ו כיום עלתה מארץ מצרים"
 14. עמוס ח י : "והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר"
 15. זכריה יד ג : "ויצא ידוד ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב"
 16. דברי הימים ב יח ד : "ויאמר יהושפט אל מלך ישראל דרש נא כיום את דבר ידוד"
 17. תהלים צ ד : "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה"
 18. תהלים צה ח : "אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר"
 19. תהלים קלט יב : "גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה"
 20. איכה ב ז : "זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית ידוד כיום מועד"
 21. איכה ב כב : "תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף ידוד פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם"
 22. שמואל א ט יג : "כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו"
 23. נחמיה ה יא : "השיבו נא להם כהיום שדתיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נשים בהם"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-02-26.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/kyom