לדלג לתוכן

ביאור:ירושלמי מאיר/עץ מסורת תורה שבעל פה/ת א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
משה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אלעזרפנחסיהושוע
 
 
עלי
 
 
שמואל
 
 
דוד
 
 
אחיה השילוני
 
 
אליהו
 
 
אלישע
 
 
יהוידע הכהן
 
 
זכריה
 
 
הושע
 
 
עמוס
 
 
ישעיה
 
 
מיכה
 
 
יואל
 
 
נחום
 
 
חבקוק
 
 
צפניה
 
 
ירמיה
 
 
ברוך בן נריה
 
 
עזרא
כנסת הגדולה
 
 
שמעון הצדיק
 
 
אנטיגנס איש סוכורבי אלעזר בן חרסום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוסי בן יוחנן
 
 
 
 
 
יוסי בן יועזר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ניתאי הארבלי
 
 
 
 
 
יהושוע בן פרחיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יהודה בן טבאי
 
 
 
 
 
שמעון בן שטח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אבטליון
 
 
 
 
 
שמעיהרבי מיאשהחנןאדמון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הלל
 
 
שמאימנחם בן בתירארבי פפיאסבן בג בגחנניה בן חזקיה בן גרוןרבי יוחנן בן החורנינחום הלבלר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שמעון בן הלל
 
 
בבא בן בוטא
 
 
עקביא בן מהללאלרבי זכריה בן אבקוליסרבי זכריה בן הקצב הכהןרבי זכריה בן קבוטלרבי אליעזר בן יעקב הראשוןרבי יהושע בן גמלא{{{חוני המעגל}}}אליהועיני בן הקוף
 
 
 
 
 
 
רבן גמליאל הזקן
 
 
רבי חנינא סגן הכהנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבן שמעוןיוחנן בן זכאייונתן בן עוזיאליונתן בן הורקנוסצדוקיהודה בן בתירארבי חנינה בן דוסאדוסא בן הורקנוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבן גמליאלאליעזר בן הורקנוסיהושוע בן חנניהיוסי הכהןאלעזר בן ערךשמעון בן נתנאלשמואל הקטןרבי טרפוןרבי אליעזר בן יעקב(ב)נחום איש גם זונחוניה בן הקנהשמעון הפקולי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי עקיבארבי ישמעאל בן אלישערבי אלעזר בן עזריהרבי יוסי הגלילישמעון בן זומאשמעון בן עזאירבי חנינא בן תרדיוןרבי יהודה בן בתירא(ב)רבי יהודה בן בבאאבא שאולרבי אליעזר ברבי צדוקרבי יוחנן בן נוריאלישע בן אבויהרבי המנונא סבארבי יבא סבא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבן שמעון בן גמליאלרבי מאיררבי שמעון בר יוחאירבי יהודה בר עילאירבי יוסי בן חלפתארבי אלעזר בן שמוערבי יהושוע בן קרחהרבי יעקברבי נחמיהרבי נתן הבבלירבי יונתן בן יוסףרבי אלעזר בן יעקב(ב)רבי יוחנן הסנדלר
 
 
רבי יהודה הנשיאסומכוסרבי שמעון בן אלעזררבי פנחס בן יאיראיסי בן יהודהרבי אלעזר ברבי שמעוןרבי ישמעאל ברבי יוסירבי יוסי ברבי יהודהרבי אלעזר הקפררבי יוסי בן משולםרבי שמעון בן מנסיא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[רבן גמליאל ברבי רבן גמליאל ברבי°]]רבן שמעון ברבי[[רבי חייא רבי חייא רבה° הגדול]]רבאמי בן אסי[[רבי שילא רב שילא°]]
 
 
 
 
220-250רבי יהודה נשיאה(ב)[[רבי יהושע בן לוי רבי יהושע בן לוי°]]ינאיהללרבי חנינא[[רבי הושעיה רבי אושעיא רבה° רבה]]יהודה ברבי חייה[[חזקיה ברבי חייא רבי חייא רבה°]][[בר קפרא בר קפרא°]]רבשמואלאבוה דשמואלמר עוקבארבי אסירב כהנא(א)קרנא
 
 
 
 
250-290רבן גמליאל(ד)רבי יוחנןריש לקישרבי יוסי בר חנינארבי אלעזר בן פדתרבי אבא בר ממלרב הונארב יהודה בר יחזקאלרבי ירמיה בר אבארב כהנארב המנונא
 
 
 
 
290-320רבי יהודה נשיאה(ב)
 
רבי אבהורבי אמירבי אסירבי זירא(זעירא)רבי שמואל בר נחמנירבי שמעון בר אבארבי יעקב בר אידירב המנונארב חסדארבי זיראעולארבה (בר נחמני)רב ששתרבה בר בר חנארב נחמן בר יעקברב יוסףרבה בר רב הונארביןרב דימירב שמואל בר יהודה
 
 
 
 
 
320-350הלל (השני)רבי ירמיהרבי יונהרבי יוסירבי אחארבי חגירבי חזקיהרבי הונאאביירבארמי בר חמארב אדא בר אהבהרב ספרארב יצחק בר יוסףרב אידי בר אביןרב דימי
 
 
350-370רבי מנארבי יוסי בר זביידארבי יוסי בר חסדארבי תנחומא בר אבארב פפארב פפירב הונא בריה דרבי יהושוערב חמארב זבידרב משרשיארב דימי
 
 
375-425אמימרמר זוטרארב כהנארב אשירבינא(א)רב יימררב הונארפרם(א)
 
 
425-460מרימררפרם(ב)מר בר רב אשירב אחא מדיפתירבינא(ב)