לדלג לתוכן

ביאור:ירושלמי מאיר/עץ מסורת תורה שבעל פה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

['מסורת העברת התורה שבעל פה']


נ
משה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אלעזרפנחסיהושוע
 
 
זקניםעלי
 
 
נביאיםשמואל
 
 
דוד[הקמת מלכות דוד]
 
 
אחיה השילוני[מלכות יהודה וישראל]
 
 
אליהו
 
 
אלישע
 
 
יהוידע הכהן
 
 
זכריה
 
 
הושע
 
 
עמוס
 
 
ישעיה
 
 
מיכה
 
 
יואל
 
 
נחום
 
 
חבקוק
 
 
צפניה
 
 
ירמיה
 
 
ברוך בן נריה
 
 
עזרא
כנסת הגדולה
 
 
 
 
שמעון הצדיק
 
 
אנטיגנס איש סוכויוחנן כהן גדולרבי אלעזר בן חרסום
תקופת הזוגות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוסי בן יוחנן
 
 
 
 
 
יוסי בן יועזר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ניתאי הארבלי
 
 
 
 
 
יהושוע בן פרחיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יהודה בן טבאי
 
 
 
 
 
שמעון בן שטחחוני המעגל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אבטליון
 
 
 
 
 
שמעיהרבי מיאשהחנןאדמוןבני בתירה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הלל
 
 
שמאימנחם בן בתיראבן בג בגנחום הלבלר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור ראשוןשמעון בן הלל
 
 
בבא בן בוטאעקביא בן מהללאלרבי זכריה בן הקצב הכהןרבי זכריה בן קבוטלרבי פפיאסרבי אליעזר בן יעקב הראשוןרבי יהושע בן גמלאאליהועיני בן הקוףחנן בן אבישלוםאדמוןחנניה בן חזקיה בן גרוןרבי יוחנן בן החורניאבא חלקיהאבא שאול בן בטניתרבי אלעזר בן פרטארבי אלעזר בן חנניה
 
 
 
 
 
 
רבן גמליאל הזקן
 
 
רבי חנינא סגן הכהנים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבן שמעוןיוחנן בן זכאייונתן בן עוזיאליונתן בן הורקנוסיהודה בן בתירארבי חנינה בן דוסאדוסא בן הורקנוסיועזר איש הבירהרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור שנירבן גמליאלאליעזר בן הורקנוסיהושוע בן חנניהיוסי הכהןאלעזר בן ערךשמעון בן נתנאלשמואל הקטןנחום איש גם זונחוניה בן הקנהשמעון הפקוליצדוקרבי זכריה בן אבקוליסאבא יוסי חליקופרי איש טבעוןרבי יוחנן בן גודגדארבי יקים איש חדידנחום המדינחמיה העמסונירבי שמעון בן הסגן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור שלישי
 
 
רבי ישמעאלרבי עקיבארבי אלעזר בן עזריהרבי טרפוןרבי יוסי הגלילישמעון בן זומאשמעון בן עזאירבי חנינא בן תרדיוןרבי יהודה בן בתירא השנירבי יהודה בן בבארבי אליעזר ברבי צדוקרבי יוחנן בן נוריאלישע בן אבויהרבי המנונא סבארבי יבא סבאאבטולמוסרבי אלעזר חסמארבי אלעזר ברבי צדוקרבי אלעאירבי אלעזר המודעיאונקלוסרבי אלעזר בן יהודה איש ברתותאבן פטורירבי חנינא בן אנטיגנוסרבי חנינא בן חכינאירבי חוצפית המתורגמןרבי חנינא בן גמליאלחנן המצרירבי חלפתארבי חנינא איש אונורבי יוחנן בן ברוקהרבי יהודה הנחתוםרבי יוסי בן דורמסקיתרבי יוחנן בן תורתארבי יוסי בן קיסמארבי ישבב הסופררבי לויטס איש יבנהרבי מתיא בן חרשנחמיה איש שיחיןעקילס הגרשמעון בן ננסשמעון התימני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור רביעירבן שמעון בן גמליאלרבי יונתן בן יוסףרבי יאשיהרבי מאיררבי שמעון בר יוחאירבי יהודה בר עילאירבי יוסי בן חלפתארבי אלעזר בן שמוערבי אליעזר בן יעקב השנירבי נחמיהרבי יהושוע בן קרחהרבי יעקברבי פנחס בן יאיררבי נתן הבבלירבי יוחנן הסנדלראבא שאולרבי אחאאבא גוריוןרבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילירבי חנינא בן רבי יוסי הגלילירבי חנניא בן עקביארבי חנניה בן עקשיארבי יוסי בן החוטף אפרתירבי יהושע הגרסיברוריהרבי ינאירבי נהוראירבי שמעון שזורי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור חמישירבי יהודה הנשיאסומכוסרבי שמעון בן אלעזררבי שמעון בן מנסיאאיסי בן יהודהרבי אלעזר ברבי שמעוןרבי ישמעאל ברבי יוסירבי יוסי ברבי יהודהרבי אלעזר הקפררבי יוסי בן משולםאבא כהן ברדלארבי אחי ברבי יאשיהרבי דוסתאי ברבי ינאירב הונא קמארבי זוטראיהודה בן גריםרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקהרבי יוסי בן זמרהרבי יוסי בן כיפרידוע הבבלירבי מנחם ברבי יוסירבי שמעון בן יהודהרבי שמעון בן חלפתא[[רבי שמעון בן יהוצדק רבי שמעון בן יהוצדק°]]רבי שמעון בן יוסי בן לקוניא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דור מעבר[[רבן גמליאל ברבי רבן גמליאל ברבי°]]רבן שמעון ברבי[[רבי חייא רבי חייא רבה° הגדול]][[אייבו אייבו°]][[רבי חנינא בר חמא רבי חנינא בר חמא°]][[רבי הושעיה רבי אושעיא רבה° רבה]][[פלימו פלימו°]][[בר קפרא בר קפרא°]][[רבי יצחק בר אבדימי רבי יצחק בר אבדימי°]]אמי בן אסי[[רבי שילא רב שילא°]]לוי בר סיסירבי ירמיה[[רבי בנאה רבי בנאה°]]
 
 
220-250רבי יהודה נשיאה(ב)יהודה ברבי חייה[[חזקיה ברבי חייא רבי חייא רבה°]][[רבי יהושע בן לוי רבי יהושע בן לוי°]]רבי יונתןרבי אפסינאיהללרבי חנינאשמואלאבוה דשמואלמר עוקבארבי אסירב כהנא(א)קרנארב[[רבי שילא רב שילא°]]
 
 
250-290רבן גמליאל(ד)רבי יוחנןרבי יוסי בר חנינארבי אבא בר ממלרבי שמואל בר נחמןרב הונארב יהודה בר יחזקאלרבי ירמיה בר אבארב כהנארב המנונארב נחמן בר יעקברבה בן איסי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290-320רבי יהודה נשיאה(ב)רבה בר בר חנאריש לקישרבי אלעזר בן פדתרבי אבהורבי אמירבי אסי[[ רבי חייא רבי חייא רבה° בר אבא]]רביןרב דימירבי אבא בר זביידארבי יצחק עטושיארבי סימוןרבי אבדימי דמן חיפהרבי מיישארבי זירא(זעירא)רבי שמואל בר נחמנירבי שמעון בר אבארבי יעקב בר אידירב המנונארב חסדארבי זיראעולארבה (בר נחמני)רב ששתרב יוסףרב זביד (א)רבה בר רב הונארב שמואל בר יהודה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320-350הלל (השני)רבי יצחק בן אלישיברבי יוסי בר זביידארבי יונהרבי חזקיהרבי ירמיהרבי זירארבי חגירבי יוסי בר אביןרבי אחארבי אחא בר חנינארבי יהושוע דסכניןרבי הונאאביירבארמי בר חמארב אדא בר אהבהרב ספרארב יצחק בר יוסףרב אידי בר אביןרב דימי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי חזקיה
 
 
 
 
 
 
350-370רבי חנניא דציפוריןרבי מנארבי יוסי בר חסדארבי תנחומא בר אבארב פפארב פפירב הונא בריה דרבי יהושוערב חמארב זבידרב משרשיארב דימירבי ברכיהרבי יוסי ברבי בוןרב נחמן בר יצחקרב כהנא מפום נהרא
 
 
375-425
 
אמימרמר זוטרארב כהנארב אשירבינא(א)רב יימררב הונארפרם(א)
 
 
425-460מרימררפרם(ב)מר בר רב אשירב אחא מדיפתירבינא(ב)רבה תוספאהרב חייא בר אדארב שמואל בירבי יוסי ברבי בוןרב נחמן


רבי סידור