באר היטב על חושן משפט קמב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך חושן משפט קמב |

סעיף א[עריכה]

(א) הגביה:    כן פירש הרשב"ם אבל הרמב"ם והטור כתבו שסייע ללקט הפירות אחד אח' והגביהם מעל הארץ ונתנם לתוך כלי אחת ונראה דל"פ אלא מר אמר חדא כו' והמחבר נקט חדא מינייהו וה"ה לאידך עכ"ל הסמ"ע ועיין בתשובת מהרשד"ם סי' קט"ז ר"ו רכ"ו ורל"ד ובתשו' מהרי"ל סי' פ"א.

(ב) שכרו:    במה שפירש הסמ"ע דבשכירות אפילו לעולם לא אמרי' דזבין דיניה כו' השיג עליו הט"ז וכתב דצ"ע דיש ראיה מפרק הזהב דף נ"ו דבשכירות לעולם הוי כמכר ע"ש.

(ג) אין:    פי' אפי' ליכא ריעותא דהגביה לו הפירות הנ"ל. סמ"ע.

סעיף ב[עריכה]

(ד) הכותל:    עיין בתשובת מהר"י לבית לוי סי' ב' דף ט' וסי' כ"ד דף קכ"ט ובתשובת מ"ע סי' מ"ב ובתשובת ן' ל"ב סי' ל"ז וסי' ע"ג ובתשובת ר"מ אלשיך סוף סימן י"ד ובתשובת מהרי"ט סי' ק"ב וק"ו ועיין בתשובת מהרשד"ם סי' שכ"א מדין מחילה בטעות. ש"ך.

(ה) בטעות:    (עיין בהרש"ך ח"ב סי' ר"ח ובהר"י הלוי סי' צ"ז ובתשובה למהר"ש יונה ז"ל סי' ל"ו ובפליטת ב"י סי' כ"ד. כנה"ג).

(ו) חזקה:    נ"ל דכאן כ"ע מודים דא"צ חזקת ג' שנים וטענ' משום דאנן סהדי דמחיל וע"ל סימן קמ"ט ס"ט וסי' קנ"ג סט"ז. סמ"ע.

סעיף ג[עריכה]

(ז) לחזור:    ואפי' לא סייעו דס"ל דיש חזקה להיזק ראיה והא דקי"ל כר"ח בש"ס דצריך לסתום היינו כשמיחה לאלתר עיין בס' ב"ה מ"ש בזה ולקמן סי' קנ"ד ס"י פסק המחבר ומור"ם כהרמב"ם ע"ש. ש"ך.