באר היטב על אורח חיים שלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים שלה |

סעיף א[עריכה]

(א) מצילין:    היינו קודם אכילת ערבית כמ"ש [ריש סימן] של"ד. מ"א.

(ב) לעיל:    תמוה הוא זה דלא התיר בדליקה להוציא לבית חבירו המעורב אלא לדעת בעה"ת. אבל הטור חולק ולא הכריע שם בש"ע סי' שנ"ד סי"א וכאן פסק להתיר סתם ונראה דלחצר שלו יש להתיר בזה כיון דלא מצינו חולק בזה. ט"ז ע"ש.

סעיף ד[עריכה]

(ג) אינו ראוי:    ומיירי שלא נשברה לגמרי דאל"כ אף בראוי אסור כמ"ש ס"א.

(ד) וכשיתמלא:    וכתב ד"מ לפי מ"ש בסימן תקי"ג דמין בשאינו מינו בטיל אפי' בדשיל"מ א"כ מותר לתת כלי עם מים תחתיו שיתבטל היין במים ראשון עכ"ל. וצ"ע דהא אין מבטלין איסור לכתחלה כמ"ש ביורה דעה סימן צ"ט ואפשר דשאני הכא דאין כונתו לאכול האיסור רק להציל היין ונ"ל שאפי' נתרבה האיסור לית לן בה דיש לסמוך על המקילין ביורה דעה סי' קל"ד. מ"א.