באר היטב על אבן העזר קל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר קל |

סעיף א[עריכה]

(א) פסול:    גט שהיה בו ספק אם היה עידיו מרוחקים שני שיטין בשעת הדחק הכשירו הר"ם מטאלון ורשד"ם חא"ה סי' ס"ט.

(ב) ונתרחק:    עיין כנה"ג דף קנ"ה ע"ב.

סעיף ב[עריכה]

(ג) שיטה:    גט שהניחו העדים חלק לצד ימין והיה מקום לכתוב פלו' חייב לפלו' בשעת הדחק הכשירוהו מהר"ם ורשד"ם שם כנה"ג דף קנ"ה ע"ב.

סעיף ד[עריכה]

(ד) פסול:    היינו הגט מסיים בדף זה והעדים חתומים מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' עיין ב"ש.

סעיף ו[עריכה]

(ה) כשר:    משום דנראה דאין כאן ע"ח ע"כ צריך להביא ע"מ ודומה לכתב ע"ג דבר שיוכל להזדייף.

סעיף ז[עריכה]

(ו) כשר:    ב"ח כתב כיון דיש עדים דלא נעשה זיוף א"צ לידע דמסר לה בעדים. אבל אחרונים כתבו כיון דנראה כמזויף בעינן לידע דנמסר לה בעדים עיין ב"ש.

(ז) עורות:    ה"ה אם תפר ד"מ. יפסול זה אפילו אם יש ע"מ דלאו משני גיטין הוא מ"מ פסול משום ספר אחד ולא שני ספרים כ"כ הלבוש ועיין ב"ש שהניח דבר זה בצ"ע.

סעיף יא[עריכה]

(ח) עד:    הטעם דצריך לחתום בגט עד ולא בשאר שטרות משום דהגט הכל לשון הבעל מש"ה חותם עד כלומר שהוא מעיד דהבעל אומר כל זאת לפניו לבוש ב"ש.

(ט) שינה:    אע"ג דהטעות מפסיק בין שמו לבין תיבת עד מ"מ מוכח דקאי על עד וכשר. וה"ה אם טעה בשמו ולא בשם אביו ג"כ כשר ב"ש. אבל בתשובת רש"ך ח"א סי' קמ"ב כתב דוקא כשטעה בשם אביו אבל בשמו אין להקל עב"ש ובכל אלו דאין טעות פוסל ה"ה חק תוכות אין פוסל בו וכשר במקום דחק ועיגון. ואם אירע טעות או חק תוכות במילת עד כשר בלא דחק ועיגון כיון דנגמר החתימה תו אין פסול במלת עד ב"ש.

סעיף יב[עריכה]

(י) פסול:    משום די"ל דלא חתם א"ע לשם עדות אבל אם חותם שמו ושם אביו כשר אז אמרינן דחתם לשם עדות כיון דפירש שמו ושם אביו.

סעיף יג[עריכה]

(יא) זה:    היינו במעמד זה אפי' לא ראו זה את זה כשחתמו מהר"י טראני וכנה"ג דקנ"ו ע"א.

סעיף טז[עריכה]

(יב) וחותמים:    דוקא שנים קוראים בפניהם אבל אם א' קורא בפניהם אין רשאין לחתום עב"ש.

(יג) הגט:    ובדיעבד מהני אפילו לא ידעו לשון הגט אם קוראים בפניהם ומתרגם להם עב"ש.

סעיף יח[עריכה]

(יד) לעד:    עיין ב"ש וכנה"ג קנ"א ע"א. והסופר יוכל להיות אז מעידי מסירה פרישה ב"ש.

סעיף כא[עריכה]

(טו) הגרושה:    מה"ט יש מהדרין אחר עדים שאינם כהנים כי כהן בלא"ה אסור בגרושה ד"מ.